•  Nowości
  • Wolne z tytułu siły wyższej – najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy (3)
   Już od kwietnia br. pracownicy mogą korzystać z nowego zwolnienia z powodu siły wyższej. Czy jednak pracownik, który chce z niego skorzystać, musi powiadomić pracodawcę o tym, kto z członków rodziny miał wypadek i co konkretnie się stało? Jak należy rozumieć „sprawy rodzinne”? czy pracownik może wnioskować o to zwolnienie z większym wyprzedzeniem? Inspekcja pracy wydała stanowisko, w którym wyjaśniła te wątpliwości. Sprawdź szczegóły.
  • Informacja o przerwach na karmienie – resort pracy wyjaśnia (4)
   Nowa informacja o warunkach zatrudnienia zawiera m.in. punkt o przerwach w pracy. Jednak wbrew wcześniejszym przypuszczeniom – zdaniem resortu pracy – nie trzeba w tym punkcie wskazywać przerw na karmienie dziecka piersią. Sprawdź nowe stanowisko ministerstwa.
  • Zmiany w opłatach przed sądem pracy od 2024 roku (4)
   Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Po nowelizacji przepisów – niezależnie od wartości sprawy – pracownicy nie zapłacą nic od pozwu złożonego do sądu pracy. Co się zatem dokładnie zmienia w zakresie ustalania opłat sądowych w sprawach dotyczących prawa pracy?
  • Dni wolne dla honorowego krwiodawcy – stanowisko Narodowego Centrum Krwi (6)
   Obowiązujące przepisy na stałe wprowadziły zasadę, że zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym. W praktyce wątpliwości budzi to, jak rozumieć pojęcie „następnego dnia”. Jaką interpretację przejmuje w tym zakresie narodowe Centrum, Krwi (NCK)?
 • Przepisy z komentarzem
  • Zatrudnianie pracownika przed prawomocnym wyrokiem – uwaga na zmianę przepisów (7)
   Pod koniec września br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która znacząco wpływa na przebieg postępować sądowych w sprawach o odwołanie od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę. Chodzi o znowelizowany art. 477 § 2 oraz nowy art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego i ograniczenie swobody sądu w ocenie zasadności powrotu pracownika do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Zagrożenie zdrowia i życia – wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jako uprawnienie społecznego inspektora pracy (9)
   Społeczny inspektor pracy nie jest osamotniony w zakresie działań kontrolnych  zmierzających do weryfikacji przestrzegania przez pracodawcę prawa pracy – w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Społeczni inspektorzy mogą liczyć na współpracę z inspektorami PIP. Przykładem takiej współpracy będzie możliwość złożenia wniosku do PIP, aby inspektor pracy przeprowadził kontrolę w zakresie spraw dotyczących zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Uprawnieniem społecznego inspektora jest wystąpienie z takim wnioskiem – w szczególnych przypadkach można nawet mówić o obowiązku prawnym.
  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) po wniosku społecznego inspektora pracy (10)
   Umotywowany wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników uruchamia kontrolę inspektora PIP. Mimo że formalnie prowadzącym taką kontrolę będzie inspektor instytucji zewnętrznej, to uprawnieniem, a można nawet powiedzieć, obowiązkiem prawnym społecznego inspektora pracy będzie udział w takiej kontroli – w końcu sam ją zainicjował.
 • Temat numeru
  • Narzędzia sztucznej inteligencji w pracy – szansa czy zagrożenie (13)
   Wiele się mówi ostatnio o sztucznej inteligencji (AI) i jej możliwościach. Oprócz licznych atutów nie można jednak zapominać o potencjalnym ryzyku nieprawidłowego lub niezamierzonego korzystania z inteligentnych narzędzi oraz o wątpliwościach związanych ze statusem prawnym wytworów AI. Dyskusja jest otwarta, a przepisów regulujących dostarczanie i użytkowanie narzędzi AI wciąż brakuje. Lukę starają się wypełnić regulaminy użytkowania poszczególnych narzędzi, jednak jest to regulacja niewystarczająca. Zwłaszcza że wspomniane narzędzia zyskują na popularności w wielu dziedzinach życia, w tym również w obszarze bhp. jakie mogę być konsekwencje używania narzędzi AI bez wiedzy i zgody pracodawcy? Czy można zwolnić pracownika za to, że korzysta w pracy z AI?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy opracować ocenę zagrożenia wybuchem (16)
   Ocenę zagrożenia wybuchem zapewnia się, jeżeli w obiekcie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących utworzyć mieszaniny wybuchowe.
  • Jak oznakować drogi wewnątrzzakładowe (17)
   Drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża), najlepiej żółtej lub białej. Przepisy nie określają szerokości linii, zazwyczaj jest to 10 cm.
 • Wypadki przy pracy
  • Brak zwolnienia lekarskiego a postępowanie powypadkowe (18)
   Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W przypadku urazu mamy zazwyczaj do czynienia ze zwolnieniem lekarskim. Czasem jednak mogą pojawić się wątpliwości, jaki wpływ na postępowanie powypadkowe ma sytuacja, w której lekarzy nie wystawi poszkodowanemu pracownikowi zwolnienia lekarskiego. Czy jest to argument, żeby nie podejmować działań związanych z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku?
 • Warunki pracy
  • Wypalenie zawodowe, przepracowanie i przewlekły stres – jak dbać o pracownika (19)
   Aż 2/3 Polaków odczuwa symptomy wypalenia zawodowego, a 75% wskazuje na wzrost stresu w życiu codziennym. Dużą rolę w narastaniu problemów psychicznych związanych z pracą odegrała zmiana jej modelu i czasu trwania, a w konsekwencji zaburzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym. Te niepokojące statystyki wskazują na konieczność działania, w szczególności ze strony pracodawców.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy ramowy program szkolenia można modyfikować (20)
   Program ramowy jest jasno określony w rozporządzeniu. Pracodawca może jednak dookreślić tematykę w programie stworzonym na podstawie określonego programu ramowego.
  • Czy przeprowadzić instruktaż po awansie na brygadzistę (21)
   Rozporządzenie szkoleniowe wskazuje, że jednostką szkoleniową może być m.in. przedsiębiorca prowadzący działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Przepisy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy nie wskazują na dodatkowe obowiązki związane z wpisami do innych rejestrów prowadzonej działalności szkoleniowej.
  • Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć odczytywacza wodomierzy (21)
   Pracodawca musi podjąć decyzję o zakwalifikowaniu konkretnego stanowiska pracy w zakładzie do odpowiedniej grupy pracowniczej podlegającej szkoleniu. Należy przy tym skorzystać ze wskazań zawartych w ramowych programach szkolenia.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Po zmianach Kodeksu pracy nierówne traktowanie pracownika to dyskryminacja (22)
   Odszkodowanie z Kodeksu pracy należy się w każdym przypadku nierównego traktowania pracownika, które po zmianach Kodeksu pracy jest już praktycznie utożsamiane prawnie z dyskryminacją.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy pracach ciesielskich (24)

Aktualności BHP - cały wykaz