Metoda wg PN-N-18002:2011

Ryzyko zawodowe szacuje się poprzez ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia pracownika następstw zagrożeń zidentyfikowanych na stanowisku pracy oraz ciężkości tych następstw. Szacowanie ryzyka zawodowego może się odbywać w skali trójstopniowej lub pięciostopniowej.

Sposób szacowania ryzyka w skali trójstopniowej przedstawiony jest w Tab. 1.

Określając prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych następstw należy się kierować następującymi wskazówkami:

Następstwo:

 • Mało prawdopodobne
  Następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Prawdopodobne
  Następstwa zagrożeń, które moga wystąpić nie więcej niz kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.
 • Wysoce prawdopodobne
  Następstwa zagrożeń, które moga wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

Ustalając cieżkość następstw należy się kierować następujacymi wskazówkami:

Ciżękość następstw:

 • Mała
  Urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy np. niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, bóle głowy itp.
 • Średnia
  Urazy i choroby, które powodują niewielkie lecz długotrwałe lun nawracające dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji np. zranienia, oparzenia drugiego stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążenio9we układu mieśniowo-szkieletowego itp.
 • Duża
  Urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć np. oparzenia trzeciego trzeciego stopnia, oparzenia drugiego stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skompllikowane złamania, zawodowe uszkodzenie słuchu, astma itp.

 Tab. 1. Szacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej

Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw
Mała Średnia Duża
Mało prawdopodobne małe
1
małe
1
średnie
2
Prawdopodobne małe
1
średnie
2
duże
3
Wysoce prawdopodobne średnie
2
duże
3
duże
3

 W Tab. 2. przedstawione zostały zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oszacowanego w skali trójstopniowej. 

Tab. 2. Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące podejmowanych działań dla szacowania ryzyka w skali trójstopniowej

Oszacowanie ryzyka zawodowego Dopuszczalność ryzyka zawodowego Niezbędne działania
Duże niedopuszczalne

Działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka zawodowego należy podjąć natychmiast. Pracy na stanowisku nie wolno podejmować do momentu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Średnie dopuszczalne

Zaleca się podjecie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Małe

Należy zapewnić, że ryzyko zawodowe pozostanie na aktualnym dopuszczalnym poziomie.

 W Tab. 3. i Tab. 4. przedstawiono odpowiedni9o szacowanie ryzyka zawodowego w skali pieciostopniowej oraz wyznaczanie dla tej skali dopuszczalnego ryzyka zawodowego. 

Tab. 3. Szacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej

Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw
Mała Średnia Duża
Mało prawdopodobne bardzo małe
1
małe
2
średnie
3
Prawdopodobne małe
2
średnie
3
duże
4
Wysoce prawdopodobne średnie
3
duże
4
bardzo duże
5

 Tab. 4. Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące podejmowanych działań dla szacowania ryzyka w skali pięciostopniowej

Oszacowanie ryzyka zawodowego Dopuszczalność ryzyka zawodowego Niezbędne działania
Bardzo duże niedopuszczalne

Działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka zawodowego należy podjąć natychmiast. Pracy na stanowisku nie wolno podejmować do momentu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Duże
Średnie dopuszczalne

Zaleca się podjecie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Małe

Należy zapewnić, że ryzyko zawodowe pozostanie na aktualnym dopuszczalnym poziomie.

Bardzo małe

Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.