•  Nowości
  • Konfiskata aut od 1 października 2023 r. (3)
   Przepisy, dzięki którym sąd będzie mógł orzec przepadek auta pijanego kierowcy, zaczyna obowiązywać już 1 października 2023 r. W nowych przepisach ustalono, że kierowcy zawodowi prowadzący pod wpływem alkoholu należące do pracodawców – zapłacą 5 tys. zł tzw. nawiązki (zamiast utraty auta).
  • Podsumowanie działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) za 2022 rok w zakresie wypadków przy pracy (3)
   Wypadki ciężkie, zbiorowe oraz śmiertelne zgłaszane są do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja pracy ma obowiązek badać i analizować przyczyny takich zdarzeń. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzało sprawozdanie z działalności kontrolnej i nadzorczej PIP za 2022 rok. W zakresie problematyki bezpieczeństwa odnosi się w szczególności do problematyki wypadkowej.
  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) o nowych przepisach dotyczących delegowania kierowców (4)
   Obowiązują już nowe przepisy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, jakim warunkom powinno odpowiadać delegowanie i jakie są obowiązki pracodawców delegujących kierowców na podstawie nowych przepisów.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Współpraca ze służbą medycyny pracy jako zadanie społecznego inspektora pracy (6)
   Wśród zadań społecznych inspektorów pracy można wyróżnić te bezpośrednio wymienione  ustawie jak również takie, które wynikają w sposób pośredni z innych ustaw. Przykładem jest współdziałanie społecznego inspektora pracy ze służbą medycyny pracy. Obowiązek wynika z szerszej zasady współdziałania służby medycyny pracy ze związkami zawodowymi – zatem również ze społeczną inspekcją pracy. Na czym polega taka współpraca?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Outsourcing obowiązków pracownika jako pozorna likwidacja stanowiska pracy (8)
   Jeśli pracownik został zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, to czy można go zwolnić w związku z likwidacją stanowiska pracy? Następnie powierzyć jego obowiązki firmie zewnętrznej? Czy będzie to pozorna likwidacja stanowiska pracy? Zadaniem Sądu Najwyższego zastąpienie likwidowanego stanowiska pracy innym, nowo utworzonym może być oceniane jako czynność pracodawcy podjęta w celu obejścia przepisów o ochronie trwałości stosunków zatrudnienia. Ale to nie jedyna wątpliwość, jeśli chodzi o likwidację stanowiska pracy. Przedstawiamy stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy sporadyczna wycinka drzew wymaga uprawnień (11)
   W opisanym przypadku należy odwołać się do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
  • Czy dofinansowanie do okularów należy się stażyście (11)
   Osobie, która przychodzi na staż, może przysługiwać dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli na orzeczeniu lekarskim zostało to w skazane, a pracodawca zakłada taką możliwość w wewnątrzzakładowym regulaminie.
  • Jak zorganizować stanowisko spawania laserowego (12)
   Stanowisko spawania laserowego powinno być zorganizowane w wydzielonym i specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Należy uwzględnić wszystkie szczegółowe wymagania zawarte w instrukcji urządzenia dostarczonej przez producenta spawarki laserowej.
  • Gdzie zgłaszać roszczenie o wypłatę odszkodowania (13)
   Zdarzenia, które nie powstały w pracy, nie są wypadkami przy pracy.
  • Czy badać hałas w kabinie pilota w czasie lotu (14)
   Jest to bardzo specyficzny przypadek. Pracodawca ma obowiązek wskazać czynniki szkodliwe dla zdrowia, dla których wykonuje pomiary.
  • Kto ma zapoznać pracownika z oceną ryzyka (14)
   Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego powinno się odbyć w trakcie instruktażu stanowiskowego.
 • Temat numeru
  • Wpływ monotonii na bezpieczeństwo pracy (15)
   W wyniku automatyzacji, robotyzacji i komputeryzacji zanika przeciążenie pracą fizyczną. Podstawowym problemem dla pracodawców staje się obciążenie psychiczne. Jednym z głównych zagrożeń jest stres, w szczególności stres negatywny, który obniża motywację do pracy. Ograniczenie pracy człowieka związane właśnie z automatyzacją, robotyzacją i komputeryzacją procesów technologicznych powoduje osłabienie aktywności psychicznej, przy równoczesnej konieczności czuwania. Objawy niedociążenia psychicznego, wynikające z jednostajności bodźców, działań i niezmiennej sytuacji pracy stanowią istotę monotonii pracy.
 • Wypadki przy pracy
  • Przerwana podróż służbowa a wypadek przy pracy (20)
   Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik swoim postępowaniem doprowadził do wypadku. Nie może ono także pozostawać w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Jaki wpływ na wypadek ma podróż służbowa i jej przerwanie?
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Kto może przeszkolić z tematyki ppoż. (22)
   Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, w odniesieniu do wykładowców, określa jedynie, że muszą ono posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Nie stawia natomiast żadnych wymogów kwalifikacyjnych.
  • Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć pielęgniarkę i opiekunkę w żłobku (23)
   Kwestie związane z zakwalifikowaniem pracowników do odpowiednich grup zawodowych zostały uregulowane przepisami rozporządzenia szkoleniowego. Nie zawsze jednak rozporządzenie precyzyjnie wskazuje, do której grupy zawodowej należy zakwalifikować dane stanowisko pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz