Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak, CIOP-PIB, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7373-089-2

  • Wprowadzenie (5)
  • Charakterystyka wybranych procesów wysokotemperaturowej obróbki metali (6)
  • Związki toksyczne w wybranych procesach wysokotemperaturowej obróbki metali (8)
  • Metody wyodrębniania wybranych WWA z powietrza podczas procesów wysokotemperaturowej obróbki metali (9)
  • Próbniki do pobierania WWA z powietrza (12)
  • Stężenia WWA w frakcjach pyłu drobnodyspersyjnego pobieranych na wybranych stanowiskach pracy podczas wysokotemperaturowej obróbki metali (14)
  • Zalecenia do oceny narażenia i ryzyka zawodowego (17)
  • Ograniczanie ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne emitowane w pyłach drobnodyspersyjnych (22)
  • Podstawowe zasady postępowania podczas procesu przetwórstwa metali (23)
  • Bibliografia (24)