Pod redakcją Danuty Augustyńskiej, Małgorzaty Pośniak, CIOP-PIB, 2012, wydanie VIII zmienione,

ISBN 078-83-7373-130-1

 • Przedmowa (9)
 • Wstęp (11)

Substancje chemiczne (21)

 • Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy (23)
  • Podstawowe definicje (25)
  • Zasady oceny narażenia zawodowego (28)
   • Opis stanowiska pracy (28)
   • Identyfikacja (28)
   • Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy (29)
   • Pobieranie próbek powietrza (31)
   • Interpretacja wyników (34)
   • Działania korygujące (35)
  • Zasady oznakowania substancji (36)
   Piśmiennictwo(41)
 • Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy (43)
 • Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB) (133)
  • Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia (1135)
  • Materiał biologiczny (137)
  • Monitoring wczesnych skutków działania (138)
  • Wartości DSB (139)
   Piśmiennictwo (141)
   Załącznik (142)

Pyły (159)

 • Pyły (161)
  • Podstawowe definicje (163)
  • Wymiary cząstek (164)
  • Ocena narażenia zawodowego na pyły (165)
  • Wykaz wartości NDS dla pyłów (167)
   Piśmiennictwo (167)
   Załącznik: Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - pyły (170)

Czynniki biologiczne (181)

 • Szkodliwe czynniki biologiczne (183)
  Piśmiennictwo (189)

Czynniki fizyczne (191)

 • Wprowadzenie (193)
  Piśmiennictwo (197)
 • Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy (199)
  • Hałas (201)
   • Wartości dopuszczalne (203)
   • Metody pomiaru (208)
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (208)
   • Profilaktyka (210)
  • Hałas infradźwiękowy (212)
   • Metody pomiaru i kryteria oceny hałasu infradźwiękowego jako czynnika uciążliwego (213)
   • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (214)
   • Profilaktyka (215)
  • Hałas ultradźwiękowy (216)
   • Wartości dopuszczalne (217)
   • Metody pomiaru (219)
   • Ocena narażenia (219)
   • Profilaktyka (220)
 • Piśmiennictwo (220)
  Załącznik: Wyznaczanie krotności NDN z różnicy poziomów hałasu (224)
 • Drgania mechaniczne (229)
  • Wprowadzenie (231)
  • Ocena narażenia pracowników (233)
  • Wartości dopuszczalne (237)
  • Ocena ryzyka zawodowego (239)
  • Możliwości ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania mechaniczne (241)
   Piśmiennictwo (242)
 • Pola i promieniowanie elektromagnetyczne (245)
  • Zagrożenia powodowane przez pola elektromagnetyczne (247)
  • Źródła pól elektromagnetycznych (249)
  • Ekspozycja dopuszczalna dla ogółu pracowników (250)
  • Ekspozycja dopuszczalna dla kobiet w ciąży i młodocianych (255)
  • Ekspozycja dopuszczalna dla osób z implantami elektronicznymi (255)
  • Pomiary pól elektromagnetycznych (256)
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pola elektromagnetyczne (256)
  • Profilaktyka (257)
   Piśmiennictwo (260)
 • Nielaserowe promieniowanie optyczne (263)
  • Wprowadzenie (265)
  • Promieniowanie radiofioletowe (265)
   • Charakterystyka czynnika (265)
   • Działanie nadfioletu na organizm człowieka (266)
   • Rozkład widmowy skuteczności biologicznej promieniowania nadfioletowego (267)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (267)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych i kobiet w ciąży (268)
   • Metody pomiaru (268)
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów (268)
  • Promieniowanie widzialne (269)
   • Charakterystyka czynnika (269)
   • Działanie promieniowania widzialnego na organizm człowieka (269)
   • Źródła nielaserowego promieniowania widzialnego (270)
   • Rozkłady widmowe skuteczności biologicznej promieniowania widzialnego (270)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (271)
   • Metody pomiaru (272)
   • Częstotliwość wykonywania pomiarów (272)
  • Promieniowanie podczerwone (273)
   • Charakterystyka czynnika (273)
   • Działanie podczerwieni na organizm człowieka (273)
   • Źródła nielaserowego promieniowania podczerwonego (274)
   • Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (274)
   • Dopuszczalne narażenie młodocianych (276)
   • Metody pomiaru (276)
   • Częstotliwość wykonywanych pomiarów (276)
  • Dodatkowe czynniki uwzględniane przy badaniach narażenia na promieniowanie optyczne (277)
  • Podstawowe sposoby ochrony człowieka przed nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy (277)
   Piśmiennictwo (278)
 • Promieniowanie laserowe (281)
  • Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe (283)
  • Maksymalne dopuszczalne ekspozycje (284)
  • Inne zagrożenia (287)
  • Podział leserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń (288)
  • Działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami (289)
   • Wymagania techniczne (290)
   • Wymagania informacyjne dla producenta (293)
   • Wymagania organizacyjne dla użytkownika (295)
  • Wymagania bezpieczeństwa podczas pokazów i widowisk z laserami (296)
  • Bezpieczeństwo pracy ze światłowodowymi systemami telekomunikacyjnymi (296)
  • Bezpieczeństwo pracy z systemami komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej (300)
   Piśmiennictwo (303)
   Załącznik: Maksymalne dopuszczalne ekspozycje oczu i skóry na promieniowanie laserowe (304)
 • Promieniowanie jonizujące (325)
  • Wprowadzenie (327)
  • Biologiczne działanie promieniowania jonizującego (328)
  • Ochrona radiologiczna (330)
  • Dawki graniczne (332)
  • Sytuacje wyjątkowe (341)
  • Nadzór medyczny (342)
   Piśmiennictwo (343)
 • Środowisko termiczne (345)
  • Wprowadzenie (347)
  • Mikroklimat gorący (347)
   • Pomiar parametrów środowiska (349)
   • Mierzenie parametrów pochodnych (349)
   • Mierzenie temperatury powietrza (350)
   • Ocena tempa metabolizmu (350)
   • Wymagania dotyczące pomiarów (352)
   • Aklimatyzacja (352)
   • Uzupełnianie wody oraz soli (353)
   • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią (353)
  • Mikroklimat zimny (354)
   • Wskaźnik IREQ (354)
   • Wskaźnik tWC (355)
   • Nadzór nad warunkami pracy (357)
   • Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią (359)
  • Piśmiennictwo (359)
 • Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (361)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (363)
 • Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (369)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych (371)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Fizycznych (374)
  • Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych (377)
 • Propozycje nowych wartości NDS i NDN (379)
  • Wykaz czynników chemicznych, których wartości normatywne zostały przyjęte przez Komisję, wnioskującą do ministra właściwego do spraw pracy o ich wprowadzenie do rozporządzenia dotyczącego wartości NDS i NDN (stan na dzień 30.08.2012 r.) (381)
  • Wykaz substancji chemicznych, dla których jest planowane opracowanie dokumentacji do końca 2012 r. (384)
  • Normatywy higieniczne ustalane we Wspólnocie Europejskiej (385)
  • Piśmiennictwo (396)
 • CAS (397)