Pod redakcją Danuty Augustyńskiej, Małgorzaty Pośniak, CIOP-PIB, 2010, wydanie VII zmienione, ISBN 978-83-7373-082-3

 • Przedmowa  (9)
 1. Wstęp (11)

  SUBSTANCJE CHEMICZNE
 2. Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy (23)
 3. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjetym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy (41)
 4. Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB) (127)

  PYŁY
 5. Pyły (149)

  CZYNNIKI BIOLOGICZNE
 6. Szkodliwe czynniki biologiczne (169)

  CZYNNIKI FIZYCZNE
 7. Wprowadzenie (179)
 8. Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy (185)
 9. Drgania mechaniczne (215)
 10. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne (231)
 11. Nielaserowe promieniowanie optyczne (249)
 12. Promieniowanie laserowe (267)
 13. Promieniowanie jonizujące (309)
 14. Środowisko termiczne (329)

  MIEDZYRESORTOWA KOMISJA DS. NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (351)
 16. Skład osobowy zespołu ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (357)
 17. Propozycje nowych wartości NDS i NDN (365)
 • Pismiennictwo (384)