Praca Socjalna 2017/04

 • W roku Ireny Sendlerowej (5)
 • Irena Sendlerowa – 1910-2008 (7)
 • Pomoc społeczna za granicą
  • Pojmowanie skandynawskiej organizacji pracy społecznej w sektorze publicznym (11)
   W artykule omawiamy uwarunkowania profesjonalnej pracy socjalnej w organizacjach publicznych przede wszystkim z perspektywy krajów nordyckich. W naszej propozycji publiczne areny pracy socjalnej składają się z trzech dziedzin o różnych funkcjach i logikach, ale jednocześnie i połączonych ze sobą i współzależnych. Dziedziny te to: polityka, zarządzanie i administracja oraz praktyka profesjonalna. Wymienione domeny wraz ze swoimi logikami tworzą poszczególne organizacje lokalne, które z kolei są uwarunkowane czwartą dziedziną, a mianowicie dziedziną uwarunkowań instytucjonalnych. Zawiera ona ideały dotyczące kontroli, norm oraz spojrzenia na wiedzę i technologie, które istnieją w społeczeństwie, są legitymizowane i rozpowszechniane przez instytucje centralne oraz które rządzą ważnymi aspektami pracy pojedynczych organizacji lokalnych. Celem prezentowanej pracy jest wkład w rozwój teorii dziedzin w obszarze organizacji pracy socjalnej w sektorze publicznym.
 • Między teorią a praktyką
  • Triada determinant bezpieczeństwa pracowników służb społecznych: determinanty osobowe (35)
   Bezpieczeństwo pracowników społecznych jest warunkowane odpowiednimi determinantami. Do podstawowych zalicza się determinanty systemowe, determinanty osobowe oraz determinanty środowiskowe. W grupie determinant osobowych wyróżnia się cztery zasadnicze czynniki warunkujące bezpieczeństwo pracowników służb społecznych. Są to w szczególności: pozytywna selekcja do zawodu, predyspozycje osobowościowe, przygotowanie merytoryczne i morale zawodowe. Katalog ten jest otwarty i może być uzupełniany w toku dyskursu poświęconego zagadnieniom bezpieczeństwa pracowników tej profesji.
  • Kultura organizacyjna instytucji pomocy społecznej i jej znaczenie w kreowaniu kultury wspomagania w środowisku lokalnym (46)
   Jak wynika z dostępnych badań, przygotowanie pracowników socjalnych do współpracy z władzami samorządowymi i podmiotami polityki społecznej w skali mikro jest zdecydowanie niewielkie. Stwierdzony obraz funkcjonowania służb społecznych stał się przyczynkiem do poszukiwania czynników wewnątrzorganizacyjnych, które mogą kształtować poziom jakości udzielanej pomocy oraz przyczyniać się do kreowania kultury wspomagania w środowisku lokalnym. Celem fragmentarycznie podjętej analizy było opisanie relacji między typem kultury organizacyjnej instytucji pomocy społecznej a sposobami postępowania pracowników socjalnych w ramach realizacji zadań zawodowych.
  • Wpływ społeczno-kulturowy na podejmowanie decyzji dotyczących opieki nad seniorem (58)
   Decyzje dotyczące opieki nad seniorami w dużej mierze są warunkowane przez czynniki społeczno-kulturowe. W artykule na przykładzie wybranych państw została opisana korelacja pomiędzy kolektywizmem i indywidualizmem a podejmowaniem opieki nad seniorami. Drugą część artykułu stanowi analiza uwarunkowań kulturowo-społecznych wpływających na opinie Polaków na temat opieki instytucjonalnej i powinności rodziny wobec nestorów. W trzeciej części przedstawiono nowe tendencje i zmiany społeczne, które będą wpływać na decyzje dotyczące opieki nad osobami starymi. Można zaobserwować wyraźne różnice pomiędzy krajami o kulturze kolektywistycznej (gdzie to od rodziny wymaga się opieki) i krajami ceniącymi indywidualizm (w których większe znaczenie mają instytucje opieki). W Polsce nadal powszechna jest presja społeczna dotycząca podejmowania osobistej opieki nad starymi członkami rodziny, niemniej sytuacja demograficzna oraz migracje będą wymuszać zmianę tego podejścia i większy udział opieki pozarodzinnej.
 • Badania
  • Praca socjalna ze starszymi kobietami i mężczyznami – podobieństwa i różnice (71)
   Artykuł powstał na podstawie badań jakościowych (ustrukturyzowany wywiad pogłębiony) przeprowadzonych w 2011 r. wśród pracowników instytucji pomocy społecznej (pracowników socjalnych i psychologów) w województwie podlaskim. Badaniem zostały objęte wszystkie ośrodki pomocy społecznej działające na terenie województwa. Przeprowadzono 145 wywiadów, w tym 133 z pracownikami socjalnymi i 12 z psychologami.
  • Partnerstwa lokalne na rzecz silniejszych społeczności. Przykład wolontariatu w Janowie Lubelskim (87)
   Model partnerstwa wpisuje się w panujące obecnie tendencje nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jednocześnie wzrasta rola regionów i wspólnot lokalnych w realizacji polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W Polsce działania w zakresie partnerstwa lokalnego są realizowane z różną intensywnością. Janów Lubelski stanowi przykład skutecznie zawiązywanych partnerstw na rzecz osób wykluczonych społecznie. Ciekawym przykładem jest partnerstwo na rzecz wolontariatu, dzięki któremu rozwijają się różnorodne akcje, szczególnie te mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Jednym z działań wolontariackich jest Piknik Rodzinny „Mama, tata i ja”, który wokół organizacji gromadzi instytucje, organizacje pozarządowe, które dostrzegają problemy społeczności lokalnej.
 • Do dyskusji
  • Orientacja seksualna a praca socjalna – współpraca pracowników socjalnych z osobami homoseksualnymi (101)
   Artykuł dotyczy specyfiki pracy socjalnej z klientami o homoseksualnej orientacji. Wprowadzeniem do problematyki są koncepcje pracy socjalnej jako aktywności o emancypacyjnym charakterze. W artykule zaprezentowane są wybrane elementy specyfiki usytuowania społecznego osób homoseksualnych, które pracownik socjalny powinien znać i w razie potrzeby uwzględniać w swojej pracy. Przedstawione są też dyrektywy dotyczące praktyk współpracy pracowników socjalnych z gejami i lesbijkami.
  • Nieetyczne zachowania w miejscu pracy na przykładzie mobbingu (114)
   Artykuł przedstawia istotną kwestię budowania etycznych zachowań w miejscu pracy. Mobbing jest nagannym zachowaniem w relacjach między współpracownikami, pracownikiem a przełożonym oraz w stosunkach z klientami. Jego występowanie jest wysoce niedopuszczalne, niszczy psychikę, zdrowie oraz relacje między pracownikami. Świadczy przede wszystkim o braku kultury osobistej oraz o braku jakości organizacyjnej. Mobbing jest zjawiskiem, z którym zdecydowanie należy walczyć.
 • Z historii
  • Działalność charytatywna Kościoła w latach 1944-1947. Zarys problematyki (135)
   Po zakończeniu działań wojennych Kościół był jedną z głównych organizacji działających na rzecz ludności wymagającej wsparcia. Podstawową instytucją kościelną organizującą i koordynującą działania na rzecz potrzebujących było s towarzyszenie Caritas, a jego zadania były związane przede wszystkim z pomocą doraźną, m.in. dożywianiem ludności, opieką nad matkami z dziećmi, osobami przesiedlanymi, bezdomnymi. Caritas, a także zgromadzenia zakonne organizowały również opiekę nad dziećmi w wielu zakładach opieki całkowitej oraz częściowej. Działalność była prowadzona mimo wprowadzanych ograniczeń wynikających z ideologii komunistycznej, która wykluczała istnienie podmiotów innych niż podporządkowane państwu.
  • Problematyka funkcjonowania systemu opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej w publikacjach czasopisma „Opiekun Społeczny” (1936-1939) (149)
   W artykule omówiono problematykę systemu opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej, zawartą w publikacjach przedwojennego czasopisma „Opiekun Społeczny”. We wstępie krótko scharakteryzowano czasopismo „Opiekun Społeczny”, a następnie analizie zostały poddane teksty Jana Starczewskiego dotyczące podstaw prawnych oraz funkcjonowania opieki społecznej. Przybliżono także mało znane postulaty zmian w systemie przedwojennej opieki społecznej, które opublikowano w omawianym czasopiśmie w 1938 roku. Artykuł kończą wnioski natury ogólnej, wraz z odwołaniem do czasów współczesnych, iż w sensie recepcji funkcjonowania systemu być może jesteśmy w bardzo podobnym punkcie jak przed wojną. I analogicznie jak 80 lat temu niepodobna dziś stwierdzić, jaka i kiedy nastąpi reforma systemu pomocy społecznej.
 • Półka z książkami
 • Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie (161)
 • Przypomnij mi, kim jestem (165)
 • Informacje – Kraj
 • I Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego – dobre praktyki i przyszłość (171)
 • Noty o Autorach (181)

Praca Socjalna - cały wykaz