• Wprowadzenie
  • Gerontologiczna praca socjalna – konteksty, definicje, wyzwania (5)
   Gerontologiczna praca socjalna to coraz bardziej autonomizująca się dziedzina pracy socjalnej, która jest specyficzna ze względu na profil odbiorców usług. Osoby starsze w porównaniu z innymi beneficjentami społecznych systemów wsparcia, w tym systemu pomocy społecznej, różnią się bowiem pod względem poziomu posiadanych zasobów, zróżnicowanych potrzeb, ale przede wszystkim ogromnego wewnętrznego zróżnicowania tej grupy. Ich zasoby materialne, społeczne i wynikające z historii życia przy jednoczesnej narastającej z wiekiem potrzebie otrzymywania wsparcia sprawiają, że jako adresaci działań pomocowych stają się grupą dostępną, ale też wymagającą. Celem artykułu jest ukazanie, czym jest gerontologiczna praca socjalna w szerszym kontekście pracy socjalnej. Autorka podejmuje również próbę zdefiniowania i znalezienia specyfiki jej funkcjonowania. Ukazuje ją w szerszym niż dotychczas w Polsce kontekście bardziej merytorycznym niż formalnym.
 • Pomoc społeczna wobec seniorów
  • Senioralna koprodukcja? Analiza wybranych przypadków lokalnych inicjatyw na rzecz seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach (29)
   Artykuł został poświęcony prezentacji założeń koncepcji koprodukcji rozumianej najogólniej jako świadomy i celowy współudział obywateli (klientów, odbiorców, beneficjentów) lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego w organizacji i świadczeniu usług publicznych. Dokonano tego w kontekście globalnego starzenia jako procesu determinującego istotne zmiany w demografii wielu współczesnych społeczeństw. Podstawę dla empirycznego dochodzenia stanowiły badania realizowane pod egidą jednej z agend Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – Centrum Rozwoju Zdrowia (WHO Centre for Health Development). Obejmowały one analizę studiów przypadków wsparcia społecznego seniorów w lokalnych środowiskach krajów o niskich i średnich dochodach. Kluczowe kryterium wyboru analizowanych projektów stanowiło bezpośrednie zaangażowanie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych przedstawicieli społeczności lokalnych w realizację przedsięwzięć, których głównym celem było wsparcie i aktywizacja osób w podeszłym wieku. Autor podjął próbę wykazania potencjału senioralnej koprodukcji poszczególnych inicjatyw, które były realizowane w różnych częściach globu.
  • Podnoszenie jakości życia seniorów na Słowacji na pomocą środowiskowych usług opiekuńczych w świetle doświadczeń obywatelskiego stowarzyszenia „Familiaris” (54)
   Artykuł analizuje jakość życia seniorów w środowisku naturalnym oraz w placówce na przykładzie doświadczeń słowackiego obywatelskiego stowarzyszenia „Familiaris”. Przedstawiono w nim rodzaje usług opiekuńczo/pielęgniarskich, wsparcie i opiekę nad seniorami. Omówione zostały standardy i kontrola jakości świadczenia usług społecznych, udział rodziny w świadczeniu usług pielęgniarskich w formie terenowej, finansowanie usług społecznych (modele finansowania), kwalifikacje opiekunów czy nadzór i ustawiczne kształcenie w ramach usług opiekuńczych.
  • Zintegrowany model opieki na przykładzie wybranych działów opieki społecznej w Anglii (67)
   W artykule jest przedstawiona opieka społeczna dla osób starszych zorganizowana na podstawie zintegrowanego modelu działań opiekuńczych różnych podmiotów świadczących usługi na rzecz seniora. Interdyscyplinarna współpraca jest prezentowana na przykładzie dwóch działów środowiskowej opieki społecznej w Anglii: Reablement Team oraz EMI – Staying at Home Scheme. Omawiane działy w swoim funkcjonowaniu kierują się podejściem skoncentrowanym na osobie oraz dążeniem do maksymalizowania niezależności i samodzielności osoby starszej.
 • Wsparcie psychospołeczne i zdrowie seniorów
  • Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym ze schorzeniami przewlekłymi (81)
   Celem pracy było porównanie wybranych aspektów jakości życia u osób starszych przewlekle chorych, przebywających w opiece instytucjonalnej i pozostających we własnych domach. Badaniami objęto łącznie 100 seniorów, w wieku od 65 do 92 lat, w tym 50 podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowym Targu i 50 chorych mieszkających we własnych domach, korzystających z rehabilitacji domowej. Przebadano 50 kobiet i 50 mężczyzn.
  • Opieka psychologiczna dla seniorów i ich opiekunów wyzwaniem dla polityki społecznej (104)
   Demografia starzenia się i starości stawia przed nami pytania, na które odpowiedź będzie miała znaczenie dla skutecznej kompleksowej opieki nad osobami starszymi, sędziwymi i starzejącymi się opiekunami w ich środowisku. Prognozy dla przyszłości wymagają analizy problemów związanych nie tylko z odpowiedzią na pytania o to: którzy ludzie mają większe szanse na długowieczność, czy jakość i ilość usług w tym zakresie będzie wystarczająca, dlaczego opieka medyczna nie zawsze powiązana jest z zabezpieczeniem potrzeb psychicznych podopiecznych, lecz również o to: jak kształtowana jest środowiskowa opieka psychologiczna nad opiekunami osób starszych. Wypracowanie modelu wszechstronnej opieki senioralnej w teorii oraz powiązanie jej z funkcjonującymi już w praktyce metodami może ułatwić współdziałanie wielu jej sektorów, aby skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami „siwiejącego społeczeństwa”.
  • Prewencja upadków u osób starszych (117)
   Celem pracy jest sformułowanie zaleceń postępowania prewencyjnego u osób, którym zdarzyło się upaść lub które są szczególnie narażone na możliwość upadku.
 • Przestrzeń życia seniorów
  • Instytucjonalna opieka seniorów – konieczność czy sposób na dobrą jakość życia? (131)
  • Charakterystyczną cechą starzejącego się organizmu ludzkiego jest zmniejszająca się sprawność zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Po przekroczeniu 75 lat proces starzenia się postępuje stosunkowo szybko, co jednocześnie wymusza większe zapotrzebowanie na system wszechstronnych świadczeń dla osób o ograniczonym stopniu samodzielności. Na system ten powinny składać się świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze zarówno w środowisku lokalnym, jak i w placówkach opieki stacjonarnej. Instytucjonalna opieka nadal stanowi w naszym kraju podstawową formę opieki dla samotnych seniorów. Chroni ich przed wykluczeniem społecznym, a jednocześnie zapewnia profesjonalne usługi opiekuńcze i wspomagające. Problemem dyskusyjnym jest natomiast jakość życia w domach pomocy społecznej. Badania zrealizowane techniką wywiadu kwestionariuszowego, który został uzupełniony swobodą rozmową, pozwoliły na bardziej wnikliwe zrozumienie nadal istniejącej tezy o negatywnym wizerunku tych placówek oraz przyczyn zamieszkania w nich.
  • Miasto przyjazne seniorom na przykładzie Lublina (150)
   Tekst jest prezentacją dobrych praktyk organizacji miasta przyjaznego dla rosnącej liczby seniorów na przykładzie Lublina. Odnosząc się wskaźników miasta przyjaznego starzeniu się według WHO, tj. przestrzeni publicznej, transportu/komunikacji, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i integracji społecznej, aktywności obywatelskiej i zatrudnienia, komunikowania się i informacji, wsparcia środowiskowego i usług zdrowotnych, wskazano obszary wymagające dalszego wsparcia na rzecz seniorów. Artykuł ukazuje istotną rolę liderów społecznych, przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnej.
 • Półka z książkami (165)

Praca Socjalna - cały wykaz