• W Sejmie: Sprawozdanie państwowej Inspekcji Pracy z rekomendacją (3)
  Bez głosu sprzeciwu rada Ochrony Pracy zaaprobowała stanowisko rekomendujące Sejmowi RP przyjęcie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Niepełnosprawni w środowisku pracy (8)
  21 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwania czy szansa”.
 • Na konferencji o awariach budowlanych (9)
  Główny Inspektor Pracy wzięła udział w XXX Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane”, która odbyła się 23-27 maja 2022 roku w Międzyzdrojach.
 • Czas na odpoczynek. Co o urlopie wypoczynkowym mówi prawo pracy? (10)
  Jedną z zasad prawa urlopowego jest zakaz zrzekania się prawa do urlopu przez pracownika, która wskazuje na niezbywalność i osobisty charakter uprawnienia. Nie można zatem przenieść tego prawa na inną osobę. Nie podlega ono również dziedziczeniu. Za nieważne należy uznać zarówno postanowienie umowy o pracę, jak i zawarte w trakcie trwania tej umowy porozumienie pracownika z pracodawcą, na którego podstawie pracownik rezygnuje z urlopu.
 • Wspólna odpowiedzialność. Dlaczego trzeba znać przepisy bhp? (14)
  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego – mają charakter norm prawnych bezwzględnie wiążących. Wyznaczają one jeden nakazany wzorzec postępowania, od którego nie ma żadnych wyjątków. Co ważne, wiążą zarówno pracowników, jak i pracodawców.
 • Czasowa zmiana. Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy (część 1) (18)
  Oddelegowanie pracownika do innych zajęć na trzy miesiące należy traktować jak zwykłe polecenie służbowe. Po upływie okresu przeniesienia pracownikowi przysługuje prawo powrotu do poprzedniej pracy. Jeśli pracodawca zamierza nadal zatrudniać pracownika na stanowisku przejściowym, powinien dokonać wypowiedzenia zmieniającego, chyba że pracownik w sposób wyraźny lub dorozumiany akceptuje decyzję pracodawcy.
 • Upór inspektora pracy popłaca. Batalia sądowa w sprawie funduszu (22)
  W wyniku skargi złożonej przez jeden ze związków zawodowych i podjętej kontroli ujawniono nieprawidłowości dotyczące obliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
 • O bezpiecznym budowaniu – w teorii i w praktyce (24)
  „Budujemy bezpiecznie i nowocześnie” to hasło konferencji, która odbyła się 5 maja 2022 r. w Zielonej Górze.
 • Na targach SAWO. Poznań, 2022 r. (26)
 • Debata o żurawiach wieżowych i szybkomontujących (28)
  17 maja 2022 roku odbyła się konferencja „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące”. Ideą konferencji było propagowanie wiedzy o zagrożeniach publicznych przy realizacji prac budowlanych. Udział w konferencji umożliwiał również wymianę doświadczeń wśród ekspertów z dziedziny nauki, organów kontroli i przedstawicieli firm z różnych branż.
 • Jak budować bezpiecznie? Rola edukacji w zwiększaniu bezpieczeństwa na placach budów (30)
  Budownictwo jest gałęzią gospodarki charakteryzującą się wysokim wskaźnikiem zagrożeń dla zdrowia i życia. Realizacja procesu budowlanego od samego początku wymaga specjalistycznej wiedzy oraz znajomości przepisów prawa. To trudny i rozłożony w czasie proces.
 • Czujny jak laserowy skaner bezpieczeństwa. Redukcja ryzyka dzięki zastosowaniu urządzeń optoelektronicznych (33)
  Laserowe skanery bezpieczeństwa są urządzeniami ochronnymi, które coraz bardziej zyskują na popularności. Wykorzystywane są głównie do ochrony osób obsługujących maszyny oraz w gospodarce magazynowej.
 • Bezpieczna obróbka metalu – przepisy a rzeczywistość (36)
  Weryfikacja przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy plastycznej obróbce metalu była celem kontroli, które w 2021 roku, z własnej inicjatywy, przeprowadził Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Inspektorzy pracy chcieli ustalić, czy pracodawcy właściwie identyfikują potencjalne zagrożenia oraz jakie działania podejmują, by je ograniczyć lub wyeliminować.
 • Szkolenie w lesie (40)
 • W trosce o dobrostan. Wellbeing i zdrowie psychiczne jako filary zarządzania przedsiębiorstwem (42)
  Jak efektywnie wspierać własnych pracowników w osiągnięciu dobrostanu psychofizycznego, równowagi duchowej i energii życiowej potrzebnej do funkcjonowania jednostce i firmie jako całości? Słuchać, rozumieć, reorganizować środowisko pracy.
 • Apel do rolników (44)
 • Bezpiecznie na wsi. Finał konkursu plastycznego dla dzieci (45)
  W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyło się 15 czerwca 2022 r. podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
 • Rajd Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (46)
 • O krok od utraty życia. Ciężki wypadek podczas obsługi kotła grzewczego na paliwo stałe (48)
  Podczas obsługi wodnego kotła grzewczego na biomasę nielegalnie zatrudniony palacz stracił prawą rękę. Pracodawca dopuścił do eksploatacji kotła bez dopełnienia wymagań określonych dla tego rodzaju urządzenia energetycznego. Zdarzenie miało miejsce 3 dni po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz