• W Sejmie: Pamięć o ofiarach wypadków przy pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Aspekt bezpieczeństwa w wykorzystaniu dronów w budownictwie (4)
  Pierwsze drony, głównie ze względu na wysokie koszty produkcji, powstały dla wojska i to tam je wykorzystywano – bezzałogowe samoloty wysyłane były w miejsca, gdzie załogowe misje mogły być zbyt niebezpieczne. Wykorzystywano je też w celach zwiadowczych. Z całej genezy powstania zdalnie sterowanych maszyn można wprost wywnioskować, że powstały po to, aby zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo.
 • Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku w Sejmie (6)
 • O zagrożeniach zawodowych na konferencji SAWO (7)
  Państwowa Inspekcja Pracy wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zorganizowała 25 kwietnia 2022 r. konferencję „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy – czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”. Celem konferencji było przybliżenie problemu, jakim jest wpływ czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na zdrowie pracowników w środowisku pracy.
 • Bezpieczeństwo przy wykonywaniu specjalistycznych prac geotechnicznych (7)
  Realizacja inwestycji budowlanych coraz częściej wiąże się z wykonaniem specjalistycznych robót geotechnicznych, a to wymaga bezpiecznego przygotowania frontu robót w zakresie powierzchni roboczej. Artykuł opisuje kluczowe elementy, na jakie należy zwrócić uwagę przy realizacji platform roboczych, zagadnienia prawne obowiązujące przy pracach geotechnicznych oraz dokumenty i wytyczne określające minimalne standardy zapewniające bezpieczeństwo.
 • Premie uznaniowe, premio-nagrody i nagrody. Pracownicze prawo do premii (część 2) (8)
  Prawo pracownika do dodatkowego składnika wynagrodzenia za pracę w postaci premii w ostatnim czasie obchodzone jest poprzez stosowanie przez pracodawców różnego rodzaju dodatkowych świadczeń pieniężnych.
 • Co może inspektor pracy? Uprawnienia inspektora pracy na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego (12)
  Uprawnienia inspektorów pracy precyzyjnie opisuje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, choć to nie jedyne źródło. Wsparciem w wykonywaniu zadań nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy jest także Kodeks postępowania cywilnego, który daje m.in. możliwość występowania przed sądem w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Budowa tuneli z zastosowaniem maszyn TBM – analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy występujących na poszczególnych etapach procesu budowlanego (12)
  Tarcze TBM od wielu lat stanowią najpopularniejszą technologię umożliwiającą drążenie tuneli komunikacyjnych. Stały rozwój i doskonalenie poszczególnych systemów oraz elementów tarcz drążących umożliwia budowę coraz większych obiektów tunelowych bez ograniczeń w zakresie warunków gruntowo-wodnych. Technologia ta jest bezpieczna dla obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu trasy tunelu.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa pracy związane z automatyzacją i robotyzacją w budownictwie (15)
  Nieustanny postęp technologiczny prowadzi do coraz większego uzależnienia pracowników budowlanych od zrobotyzowanych i zautomatyzowanych maszyn budowlanych. Zaawansowane roboty, w tym pojazdy autonomiczne i półautonomiczne, stają się powszechne na placach budów. W związku z tym pojawiają się nowe zagrożenia, które wynikają z interakcji maszyna/robot – człowiek.
 • Zastosowanie wymagań w zakresie oceny zgodności do nowych urządzeń i technologii stosowanych w budownictwie (17)
  Za wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami, nieoznakowanego, bez deklaracji zgodności lub instrukcji grozi dotkliwa kara. Wynika to wprost z zapisów ustawy o systemie oceny zgodności. Również na podstawie stosownych zapisów Kodeksu pracy za wyposażenie stanowiska pracy w maszynę niespełniającą wymagań przepisów dotyczących oceny, dotkliwa grozi też jej użytkownikowi – pracodawcy/przedsiębiorcy organizującemu pracę osobom świadczącym pracę na jego rzecz.
 • W Kieleckiem znają swoje prawa (17)
  W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się 28 kwietnia 2022 roku finał IX edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.
 • Finał IX edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” (18)
 • Terytorialsi jako pracownicy. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – prawa i obowiązki pracodawcy (20)
  Wraz z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej na pracodawców zatrudniających żołnierzy nałożono szereg obowiązków. Z dotychczasowej praktyki wynika, że rozmaite kwestie z tym związane, jak na przykład dochodzenie przez pracodawców zwrotu kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem żołnierzy Obrony Terytorialnej, powinny być doprecyzowane.
 • Wykaz prac lekkich. Zatrudnianie osób młodocianych (24)
  W przypadku pracowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności w momencie zatrudnienia, ustawodawca nie przewiduje innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Ponadto dla tej grupy pracowników przewidziano wyłącznie zatrudnienie przy wykonywaniu prac lekkich. Zatwierdzenie wykazu prac lekkich przez inspektora pracy jest czynnością administracyjną.
 • Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (27)
 • Praca zdalna wybawieniem czy utrapieniem? (30)
 • Kampania informacyjna „Tygodnika Solidarność” dla uchodźców z Ukrainy (32)
  Od początku wojny do Polski przybyły już prawie trzy miliony uchodźców z Ukrainy. To osoby brutalnie wyrwane z normalnego życia, zmuszone do nagłej ucieczki w nieznane miejsce w większości kobiety z dziećmi, które postanowiły szukać bezpieczeństwa i spokoju w Polsce, kraju Solidarności. Redakcja „Tygodnika Solidarność” przy wsparciu partnerów postanowiła ułatwić im początki życia w naszej ojczyźnie.
 • Pomylił hamulec z gazem. O włos od tragedii w warsztacie samochodowym (33)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz