• Wykorzystanie analizy wektorów do stworzenia algorytmów inteligentnego oprogramowania wspomagającego mikroskopowe badania jakościowe spoin
    W artykule omówiono metody komputerowej analizy obrazów znane z celowników lotniczych (ukrywanej przez wojskowych naukowców ubiegłego wieku w psychologii i badaniach językowego opisu obrazu), analizy obrazu z kamery robota spawalniczego, komputerowego wspomagania badań mikroskopowych. W artykule do stworzenia algorytmów rozpoznawania struktur mikroskopowych stali wykorzystano znaną z językoznawstwa metodę zamiany metaforycznych wypowiedzi na wektory czyli na zapis matematyczny. W analizie wektorów uwzględniono odziedziczone i wyuczone typy zdolności. Wynik analizy, który jest identyczny dla algorytmów odpowiadających 3 typom zdolności daje pewność jednoznaczności. W innych przypadkach potrzebna jest dodatkowa wiedza dotycząca technologii powstawania badanych struktur mikroskopowych. Wprowadzenie Ocena skuteczności badań mikroskopowych pokazuje duży rozrzut wyników badań polegających na wykorzystaniu analizy obrazu, tzn. badań radiograficznych i badań mikroskopowych. Wynika to z faktu, że człowiek „widzi” bardziej mózgiem (komputerem biologicznym) niż przy użyciu optyki i wynik badań zależy od doświadczenia i zdolności laboranta. Kiedyś zapytano dyrektora Huty im Lenina w Krakowie dlaczego w Centralnym Laboratorium zatrudniają tylko metaloznawców. Odpowiedział, że większość inżynierów w hucie to metalurdzy, którzy po awarii przekazywali próbki do badań metalograficznych i wyniki badań nie potwierdzały rzeczywistych przyczyn uszkodzenia i dlatego zdecydowano się na pozostawienie tylko kilku metaloznawców by reprezentowali hutę w sądach, bo w produkcji byli nieprzydatni. Dlatego, w celu poprawy skuteczności tych badań istnieje potrzeba komputerowego wspomagania badań mikroskopowych i opracowania metod szkolenia laborantów przypominających szkolenie astronautów i pilotów (programowanie komputera biologicznego).
  • Aspekty prawne budowy i instalacji dźwigów
    Omawiane w artykule akty prawne i normatywne dotyczą zakresu odpowiedzialności za instalacje dźwigowe w Polsce w odniesieniu do prawa europejskiego. Omówione zostały najważniejsze ustawy, rozporządzenia oraz normy związane z projektowaniem, budową tych instalacji i eksploatacją wind w obiektach budowlanych. Opisano również dotychczasowe podejście do implementacji takich instalacji w pionowych wyrobiskach górniczych w aspekcie prawa górniczego i geologicznego. Wskazano jeden z kierunków, w jakim należy podążać w pracy naukowo-badawczej, aby doprowadzić do zmniejszenia energochłonności urządzeń dźwigowych oraz poddano pod dyskusję potrzebę zmian aktów prawnych dotyczących zabudowy tych urządzeń w szybach górniczych. Wprowadzenie Rozwój techniczny na przełomie wieków XX i XXI był niezwykle szybki i wymagał od rządzących, aby tworzyli adekwatnie szybko system prawny umożliwiający implementowanie nowych rozwiązań technicznych w społeczeństwie, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkowników. Jedną z gałęzi techniki związaną z budową i eksploatacją maszyn jest technika dźwigowa. Aktualnie obowiązujący w Polsce system prawny dotyczący tego aspektu oparty jest na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29.03.2014. str. 251). Akt prawny który wdraża niniejszą dyrektywę w Polsce to Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. Razem z treścią Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej dźwigów osobowych opracowane i przyjęte zostały również normy zharmonizowane z tą dyrektywą, Normy zharmonizowane są również częścią prawa Unii, jednak stosowanie ich jest dobrowolne.
  • Metody diagnostyczne w eksploatacji urządzeń przemysłowych

Dozór Techniczny - cały wykaz