• Zabawa na całego, czyli kto za co odpowiada na placu zabaw
  Z regulaminów wywieszonych na większości placów zabaw jasno wynika, że pełną odpowiedzialność za bawiące się dziecko ponoszą rodzice lub jego opiekunowie. Jednak za stan techniczny całego placyku odpowiada jego administrator, a urządzenia na nim się znajdujące podlegają regularny m kontrolom. Stały nadzór nad miejscem zabaw wykonują jego administratorzy, co wynika z normy PN-EN 1176-7, ale trzeba pamiętać też o regularnej kontroli dokonywanej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalizacji (Prawo budowlane art. 62). Sprawdzany powinien być stan techniczny całego placyku, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniem, wejściami, miejscem do siedzenia i oczywiście zainstalowanymi na nim urządzeniami. Trzy rodzaje kontroli, wynikające z norm: rutynowa, czyli regularna kontrola polegająca na oględzinach wszystkich wymienionych wcześniej elementów. Wyniki kontroli powinny zostać udokumentowane. Dostawca zamontowanych urządzeń powinien udostępnić listę najważniejszych kryteriów do sprawdzenia, tzw. checklistę. Terminy kontroli powinny być dostosowane do pory roku, częstotliwości użytkowania lub ryzyka zniszczenia przez wandali. W sezonie wysokim (wiosna, lato) kontrole muszą odbywać minimum raz w tygodniu; funkcjonalna, polegająca na szczegółowym sprawdzeniu urządzeń pod względem ich zużycia.
 • Obliczenia i badania uszczelek metalowych typu RTJ
  Metalowe uszczelki typu RTJ, zarówno w odmianach owalnej, jak i oktagonalnej, są szeroko stosowane w połączeniach kołnierzowych z oznaczeniem klasy. Szczególnie powszechnie stosowane są one w instalacjach petrochemicznych i gazowniczych. Uszczelnienia te cechują się bardzo wysoką szczelnością, odpornością na wydmuchanie, a także w zależności od użytego materiału stalowego, dużą odpornością chemiczną. Zarówno odmiana owalna, jak i oktagonalna, montowane są między powierzchniami przylgowymi o specjalnym kształcie trapezowym. Uszczelnienia RTJ zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy złącza kołnierzowego. Jak każdy inny rodzaj uszczelki, uszczelnienie RTJ, by spełniało swoją funkcję, musi być prawidłowo zamontowane w połączeniu. By tego dokonać, potrzebna jest znajomość siły zamykającej, czyli odpowiedniej siły napięcia na śrubie i/lub momentu dokręcenia śruby skręcającej. W algorytmach, w których z założenia geometria uszczelki nie zmienia się pod wpływem zmiany obciążenia, odpowiednie wartości współczynników obliczeniowych uszczelek są podane w tabelach tych algorytmów i nie zależą od temperatury czy przypadającego na uszczelkę obciążenia. W tych wypadkach zależą od materiału uszczelki. Tak jest w metodach ASME Code, WUDT czy AD 2000 Merkblatt. Stąd obliczenie wymaganych obciążeń śrub w połączeniu nie nastręcza trudności. Zupełnie inaczej to wygląda jeśli rozpatrujemy przyjętą metodę obliczeń zgodną z normą EN 15911:2013.
 • Niekonwencjonalna metoda wykrywania pęknięć
  W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych istnienia potencjalnych pęknięć w grubościennych profilach wykonanych metodami obróbki plastycznej. Inspiracją do napisania artykułu były badania zlecone autorowi, mające na celu potwierdzenie istnienia pęknięć powstałych na łukach, przy zginaniu blach tworzących profile ramion maszyn budowlanych. Istnienia tych pęknięć ostatecznie nie potwierdzono. Głównym wnioskiem jest to, że w niektórych przypadkach, kiedy podejrzewamy istnienie uszkodzeń, warto jest w czasie badań spotęgować ich przyczynę, aby ostatecznie wykluczyć ich istnienie.
 • Analiza możliwości zwiększenia dokładności pomiaru z tachografu cyfrowego
  Głównym urządzeniem mierzącym dokładność pomiaru stosowanym w transporcie drogowym jest tachograf cyfrowy. Należy on do grupy urządzeń On Board Recording Devices, których rozwój datuje się niemal od czasów przedwojennych. Pierwszym krajem, który wprowadził obowiązek stosowania tachografu były USA. W artykule przedstawiono główne założenia funkcjonowania urządzenia, które zostało wprowadzone rozporządzeniem Rady WE nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r., a z początkiem maja 2006 r. wdrożone na obszarze Unii Europejskiej. Historia tachografu cyfrowego jednoznacznie pokazuje, że urządzenie jest poddawane różnym manipulacjom, a pierwotne założenia, które miały ułatwić kontrolę czasu pracy kierowcy i odczyt innych danych mają się nijak do rzeczywistości. Aby zapobiec nadużyciom wprowadzono system kluczy kryptograficznych oraz certyfikaty przechowywane w kartach i urządzeniach, umożliwiające tworzenie wyraźnych praw użytkowników i autentycznych danych zapisanych na kartach inteligentnych. Pomimo zastosowania zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, jedynym zaobserwowanym sposobem zwiększenia dokładności pomiaru z tachografu cyfrowego jest jedna z zaproponowanych metod, która zabezpieczy w nowy sposób urządzenie rejestrujące, ale co najważniejsze zwiększy dokładność pomiaru i wykluczy odstępstwa. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa transportu drogowego.
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi
  Uczestnicy przedsięwzięć budowlanych są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby oraz wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach i etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu BIOZ. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na BIOZ opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu BIOZ sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach i obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
 • Bezpieczna praca podczas epidemii COVID-19
  W związku z epidemią COVID-19, w zakładach pracy, poza występującymi dotychczas zagrożeniami, pojawiło się nowe zagrożenie powodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Na pracodawcach oraz przedsiębiorcach spoczywa więc obowiązek podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny. Zastosowane środki zapobiegawcze powinny gwarantować, że wykonywanie pracy nie zwiększa prawdopodobieństwa zarażenia pracowników koronawirusem SARS-CoV-2 powyżej poziomu szacowanego dla innych członków społeczeństwa, którzy w życiu codziennym stosują się do wprowadzanych w związku z epidemią ograniczeń, nakazów i zakazów. Planowanie działań zapobiegawczych W celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem pracowników na SARS-CoV-2 w pracy zaleca się przygotowanie planu działań zapobiegawczych, a następnie jego wdrożenie. Przy opracowywaniu takiego planu należy uwzględnić przede wszystkim: wymagania przepisów prawnych i zalecenia organów administracji państwowej, obowiązujące podczas epidemii; rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy i towarzyszące im prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w pracy; liczbę osób pracujących, z podziałem na zespoły wspólnie realizujące określone zadania; infrastrukturę zakładu pracy (w tym warunki lokalowe); rozwiązania techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników biologicznych.

Dozór Techniczny - cały wykaz