• Urząd Dozoru Technicznego wciąż potrzebuje nowych inspektorów
  Ciągły przyrost urządzeń podlegających dozorowi i rozszerzający się zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego powoduje, ze instytucja z roku na rok potrzebuje nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników. Stad poszukiwanie inżynierów, którzy karierę zawodową chcieliby związać właśnie z UDT. W Urzędzie Dozoru Technicznego pracuje ponad 1800 osób, z czego większość stanowią inspektorzy, pozostali pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach administracyjno-technicznych oraz informatycznych. Dozór techniczny jest prowadzony w całej Polsce, dlatego firma szuka pracowników na terenie całego kraju, oferując atrakcyjne i stabilne zatrudnienie. Osoba, która chce zostać inspektorem dozoru technicznego, musi mieć wykształcenie wyższe techniczne, najlepiej z zakresu metalurgii czy budowy maszyn. Mile widziani są również absolwenci elektrotechniki i mechatroniki. UDT poszukuje do pracy studentów i absolwentów takich kierunków studiów jak: mechanika i budowa maszyn, energetyka, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, metalurgia, administracja, ekonomia, prawo, informatyka, finanse, a także osób z doświadczeniem (przynajmniej 2-letnim) w różnych branżach szeroko rozumianej techniki, np. w zakresie projektowania czy konserwacji urządzeń podlegających kontroli.
 • Największe katastrofy budowlane w Polsce
  Katastrofy budowlane mogą dotyczyć wszystkich rodzajów obiektów budowlanych bez względu na przeznaczenie, wielkość, technologie wykonania, czas wybudowania i mogą wystąpić w trakcie ich budowy i eksploatacji. W referacie zasygnalizowano przyczyny wystąpienia największych katastrof budowlanych, które zaistniały w Polsce po II wojnie światowej. Katastrofy budowlane polegające na nieprzewidywanym zniszczeniu obiektów budowlanych lub ich części stanowią niepożądane zdarzenia (wynikające z różnych przyczyn), występujące przypadkowo w budownictwie, od początku rozpoczęcia przez człowieka działalności budowlanej do czasów obecnych. Katastrofy budowlane mogą dotyczyć: - wszystkich rodzajów obiektów budowlanych bez względu na przeznaczenie, wielkość, technologie wykonania, czas wybudowania i mogą one wystąpić w trakcie ich budowy i eksploatacji oraz - wszystkich krajów niezależnie od stopnia ich rozwoju społeczno-gospodarczego. O skali problemu świadczy częstotliwość tych niekorzystnych zdarzeń wyrażająca się ich liczba w okresie roku oraz wywoływanymi skutkami bezpośrednimi i pośrednimi określanymi liczbą osób poszkodowanych oraz rozmiarami strat materialnych. Z uwagi na istotność zdarzeń katastrof budowlanych dla życia człowieka i potrzebę ich wyeliminowania, a co najmniej ograniczenia liczby ich występowania, zagadnienia katastrof budowlanych są w Polsce przedmiotem licznych publikacji, w których wyjaśnia się przyjęta w przepisach prawa definicje tego pojęcia.
 • Badania skuteczności środków ochrony oczu przed uderzeniami mechanicznymi
  W artykule opisano wyniki badan doświadczalnych wytrzymałości okularów ochronnych w aspekcie zapewnienia ochrony wzroku w sytuacjach wypadkowych. Uzyskano zaskakujące wyniki potwierdzające wysoką skuteczność i sensowność stosowania tego środka ochronnego. Lepiej według uzyskanych wyników chronią oczywiście gogle, ale otwarte okulary ochronne również w wielu sytuacjach mogą uchronić przed urazem lub utratą oka. Głównym wnioskiem jest to, że nie należy bagatelizować stosowania środków ochrony wzroku. Inspiracją do napisania artykułu był wypadek, podczas którego pracownik obsługujący urządzenie napędzane korbka doznał uszkodzenia oka na skutek zsunięcia się piasty korbki z napędzanego nią wału i uderzenia w oko. Na stanowisku pracy obowiązywało noszenie okularów ochronnych, ale poszkodowany ich nie użył. Należało ustalić, czy użycie okularów mogło istotnie zmniejszyć ryzyko urazu.
 • Projektowanie i certyfikacja systemów zgrzewania i spawania według norm zarządzania dla procesów europejskich i kanadyjskich
  Norma EN 1090-1 "Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych" określa warunki nadania znaku CE na projektowanie, wytwarzanie oraz montaż konstrukcji stalowych. W przypadku wykonywania budynków o szkielecie stalowym firma powinna posiadać uprawnienia do projektowania, co wiąże się z umiejętnością weryfikacji dokumentacji pod względem spawalniczym przez odpowiednio przeszkolonego projektanta, jak również umiejętnością osoby sprawdzającej do dokonania ręcznych obliczeń sprawdzających według eurokodów i sprawdzenie wzorcowego projektu w instytucie, który opracował normy europejskie. Problem niewłaściwego tłumaczenia słowa "welding", oznaczającego spawanie i zgrzewanie w tłumaczeniach na język polski norm europejskich, wynikł w sytuacji, kiedy pojawiła się konieczność wystawiania znaku CE na konstrukcje stalowe budowlane, w których obok spawania występuje proces zgrzewania punktowego prętów i blach, jak też występują profile zgrzewane liniowo. Wprawdzie takie konstrukcje spawa się z wyrobów hutniczych, ale obecnie coraz częściej, ze względu na odporność na szkody górnicze i odchudzanie konstrukcji stalowych hal o dużej rozpiętości, używa się spawanych i zgrzewanych rur i profili zamkniętych prostokątnych, które wytwarzane są przy pomocy maszyn zakupionych przez wytwórnie konstrukcji, często produkcji angielskiej. Nie wystarczy wówczas zwykły atest na taśmę, z której zwinięto profil, ale należy także wystawić znak CE na wyrób wytworzony przy użyciu procesu zgrzewania. Wiąże się to z koniecznością posiadania Zakładowej Kontroli Produkcji również do zgrzewania według EN1090-1. Ponieważ proces certyfikacji na proces spawania, według norm EN1090 omówiliśmy w poprzednim artykule, w tym artykule przedstawimy certyfikacje procesu zgrzewania w zestawieniu z certyfikacją procesu spawania, w świetle wymogów norm europejskich i kanadyjskich.

Dozór Techniczny - cały wykaz