Pod redakcją: Małgorzaty Pośniak, Jolanty Skowroń, CIOP-PIB, Warszawa 2020, wydanie XII zmienione, ISBN 978-83-7373-346-6 

 • Substancje chemiczne (23)
  • 2.Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy (25)
   • 2.1.Podstawowe definicje (27)
   • 2.2.Zasady oceny narażenia zawodowego (29)
    • 2.2.1.Opis stanowiska pracy (29)
    • 2.2.2.Identyfikacja (30)
    • 2.2.3.Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy (30)
    • 2.2.4.Pobieranie próbek powietrza (32)
    • 2.2.5.Interpretacja wyników (35)
    • 2.2.6.Działania korygujące (37)
   • 2.3.Zasady oznakowania substancji (37)
  • 3.Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy (45)
  • 4.Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (117)
   • 4.1.Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia (119)
   • 4.2.Materiał Biologiczny (120)
   • 4.3.Monitoring wczesnych skutków działania (122)
   • 4.4.Wartości DSB (122)
 • Czynniki pyłowe (137)
  • 5.Czynniki pyłowe (139)
   • 5.1.Podstawowe definicje (141)
   • 5.2.Wymiary cząstek (142)
   • 5.3.Ocena narażenia zawodowego na czynniki pyłowe (143)
 • Czynniki biologiczne (157)
  • 6.Szkodliwe czynniki biologiczne (159)
 • Czynniki fizyczne (169)
  • 7.Wprowadzenie (171)
  • 8.Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy (177)
   • 8.1.Hałas (179)
    • 8.1.1.Wartości dopuszczalne (181)
    • 8.1.2.Metody pomiaru (184)
    • 8.1.3.Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (185)
    • 8.1.4.Profilaktyka (186)
   • 8.2.Hałas infradźwiękowy (188)
    • 8.2.1.Metody pomiaru i kryteria oceny hałasu infradźwiękowego jako czynnika uciążliwego (189)
    • 8.2.2.Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (190)
    • 8.2.3.Profilaktyka (191)
   • 8.3.Hałas ultradźwiękowy (191)
    • 8.3.1.Wartości dopuszczalne (192)
    • 8.3.2.Metody pomiaru (193)
    • 8.3.3.Ocena narażenia (194)
    • 8.3.4.Profilaktyka (194)
  • 9.Drgania mechaniczne (199)
   • 9.1.Wprowadzenie (201)
   • 9.2.Ocena narażenia pracowników (203)
   • 9.3.Wartości dopuszczalne (206)
   • 9.4.Ocena ryzyka zawodowego (207)
   • 9.5.Możliwości ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania mechaniczne (209)
  • 10.Pole elektromagnetyczne (213)
   • 10.1.Zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy (215)
   • 10.2.Źródła pola elektromagnetycznego (218)
   • 10.3.Ekspozycja lub narażenie ogółu pracujących (219)
   • 10.4.Ochrona kobiet w ciąży i młodocianych (224)
   • 10.5.Ochrona użytkowników implantów medycznych i urządzeń nasobnych (225)
   • 10.6.Pomiary pola elektromagnetycznego (225)
   • 10.7.Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pole elektromagnetyczne (227)
   • 10.8.Środki ochronne (228)
  • 11.Nielaserowe promieniowanie optyczne (241)
   • 11.1.Wprowadzenie (243)
   • 11.2.Promieniowanie nadfioletowe (243)
    • 11.2.1.Chaść wykonywania pomiarów (245)
   • 11.3.Promieniowanie widzialne (246)
    • 11.3.1.Charakterystyka czynnika (246)
    • 11.3.2.Działanie promieniowania widzialnego na organizm człowieka (246)
    • 11.3.3.Źródła nie laserowego promieniowania widzialnego (247)
    • 11.3.4.Rozkłady widmowe skuteczności biologicznej promieniowania widzialnego (247)
    • 11.3.5.Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (248)
    • 11.3.6.Metody pomiaru (249)
    • 11.3.7.Częstotliwość wykonywania pomiarów (249)
   • 11.4.Promieniowanie podczerwone (250)
    • 11.4.1.Charakterystyka czynnika (250)
    • 11.4.2.Działanie podczerwieni na organizm człowieka (250)
    • 11.4.3.Źródła nie laserowego promieniowania podczerwonego (250)
    • 11.4.4.Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) (251)
    • 11.4.5.Dopuszczalne narażenie młodocianych (252)
    • 11.4.6.Metody pomiaru (252)
    • 11.4.7.Częstotliwość wykonywania pomiarów (252)
   • 11.5.Dodatkowe czynniki uwzględniane przy badaniach narażenia na promieniowanie optyczne (253)
   • 11.6.Podstawowe sposoby ochrony człowieka przed nie laserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy (253)
  • 12.Promieniowanie laserowe (255)
   • 12.1.Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe (257)
   • 12.2.Maksymalne dopuszczalne ekspozycje (258)
   • 12.3.Inne zagrożenia (260)
   • 12.4.Podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń (261)
   • 12.5.Działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami (262)
    • 12.5.1.Wymagania techniczne (263)
    • 12.5.2.Wymagania informacyjne dla producenta (265)
    • 12.5.3.Wymagania organizacyjne dla użytkownika (267)
   • 12.6.Wymagania bezpieczeństwa podczas pokazów i widowisk z laserami (268)
   • 12.7.Bezpieczeństwo pracy ze światłowodowymi systemami telekomunikacyjnymi (268)
   • 12.8.BezpieczeńStwo pracy z systemami komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej (271)
  • 13.Promieniowanie jonizujące (289)
   • 13.1.Wprowadzenie (291)
   • 13.2.Biologiczne działanie promieniowania jonizującego (292)
   • 13.3.Ochrona radiologiczna (293)
   • 13.4.Dawki graniczne (295)
   • 13.5.Sytuacje wyjątkowe (304)
   • 13.6.Nadzór medyczny (305)
  • 14.Środowisko termiczne (309)
   • 14.1.Wprowadzenie (311)
   • 14.2.Miktoklimat gorący (311)
    • 14.2.1.Pomiar parametrów środowiska (312)
    • 14.2.2.Mierzenie parametrów pochodnych (313)
    • 14.2.3.Mierzenie temperatury powietrza (314)
    • 14.2.4.Ocena tempa metabolizmu (314)
    • 14.2.5.Zmienność w czasie i przestrzeni (315)
    • 14.2.6.Aklimatyzacja (316)
    • 14.2.7.Uzupełnianie wody i soli (317)
    • 14.2.8.Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (317)
   • 14.3.Mikroklimat zimny (318)
    • 14.3.1.Wskaźnik IREQ (318)
    • 14.3.2.Wskaźnik tWC (319)
    • 14.3.3.Nadzór nad warunkami pracy (320)
    • 14.3.4.Ochrona młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (321)
 • Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (323)
  • 15.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (325)
  • 16.Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (331)
   • 16.1.Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych (333)
   • 16.2.Zespół Ekspertów ds. Czynników Fizycznych (334)
   • 16.3.Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych (336)
  • 17.Propozycje nowych wartości NDS i NDN (337)
   • 17.1.Wykaz czynników chemicznych, których wartości normatywne zostały przyjęte przez Komisję wnioskującą do ministra właściwego do spraw pracy o ich wprowadzenie do rozporządzenia dotyczącego wartości NDS i NDN (stan na dzień 31.07.2020 r.) (339)
   • 17.2.Wykaz czynników fizycznych, których wartości normatywne zostały przyjęte przez Komisję wnioskującą do ministra właściwego do spraw pracy o ich wprowadzenie do rozporządzenia dotyczącego wartości NDS i NDN (342)
   • 17.3.Wykaz substancji chemicznych, dla których Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych opracował dokumentacje w 2020 r. (343)
   • 17.4.Normatywy higieniczne ustalane w Unii Europejskiej (343)
  • 18.CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) (369)