• Obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (1)
    Życie i zdrowie pracowników to wartości nadrzędne w procesie pracy. Odzwierciedlają to przepisy zawarte w systemie ochrony pracy, który został skonstruowany tak, by chronić te dobra. Z tego systemu wynika również konieczność przestrzegania zasad bhp. Generalny obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników spoczywa na pracodawcy, który powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ponadto jest on jedynym i niepodzielnym podmiotem odpowiedzialnym za ich stan.
  • Źródła i skutki wybranych form przemocy wśród pracowników sektora handlu (22)
    W opracowaniu dokonano przeglądu teorii i badań na temat przemocy w pracy z uwzględnieniem: jej definicji i rodzajów; przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania temu zjawisku; sektorów i grup zawodowych, w których występuje najczęściej; wpływu, jaki wywiera na poszczególnych pracowników i organizacje, a także potencjalnych źródeł organizacyjnych. Ponadto zaprezentowano opracowane do tej pory metody i procedury przeciwdziałania przemocy w pracy, wdrażane głównie w Unii Europejskiej. Przegląd ten został dokonany ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sektora handlu detalicznego.
  • Zespół cieśni nadgarstka (44)
    Zespół cieśni nadgarstka (zamiennie nazywany zespołem kanału nadgarstka lub zespołem cieśni kanału nadgarstka) to schorzenie związane z uciskiem nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Najczęściej dotyczy osób w średnim oraz podeszłym wieku, zwykle kobiet. Jest uznawany za najczęstszą chorobę przeciążeniową układu mięśniowo-szkieletowego. Leczy się go zachowawczo (przez unieruchomienie nadgarstka w pozycji neutralnej) lub operacyjnie. Wybór metody zależy od stopnia nasilenia dolegliwości, przyczyny schorzenia, jego zaawansowania, ale także od decyzji samego chorego.
  • Wydarzenia, opinie - 2016 (48)