• Profilaktyka ukierunkowana na ograniczanie ryzyka chorób układu krążenia (1)
    Choroby układu krążenia (ChUK) stanowią w Polsce główną przyczynę zgonów, a zapobieganie im ma bardzo ważne znaczenie w kształtowaniu stanu zdrowia Polaków. By skutecznie zmniejszyć ryzyko tych chorób, trzeba brać pod uwagę różne aspekty stylu życia narażonych osób - aktywność fizyczną, dietę, nałogi czy obciążenie czynnikami zawodowymi.
  • Społeczne aspekty ochrony zdrowia pracujących (15)
    Nie ulega wątpliwości, że ochrona zdrowia pracujących leży w interesie całego społeczeństwa. Wynika to z faktu, że dotyczy zarówno pracownika (mającego swoje prawa), pracodawcy (mającego swoje obowiązki), jak i samego państwa (prawnego gwaranta praw pracowniczych i podstawowych praw obywatelskich).
  • Wypadki w czasie podróży służbowej w świetle orzecznictwa sądowego (38)
    Celem podróży służbowej jest wykonanie przez pracownika poleconego mu przez pracodawcę zadania służbowego poza stałym miejscem pracy oraz zamieszkania. W czasie podróży służbowej poza stałym miejscem pracy oraz zamieszkania. W czasie podróży służbowej postępowanie pracownika w całości powinno być nakierowane na wykonanie tego zadania. Dlatego pracownik w czasie podróży służbowej objęty jest niemalże pełną ochroną ubezpieczeniową z tytułu wypadku. Ochrona ta poza sferą spraw służbowych związanych z wykonaniem przez pracownika poleconego mu przez pracodawcę zadania służbowego rozciąga się także na sferę spraw prywatnych pracownika realizowanych przez niego w czasie podróży służbowej w związku z wykonywaniem powierzonego mu zadania służbowego.