Polityka Społeczna 2020/08

 • Uwarunkowania budowy instrumentów reintegracji. Wnioski z badań ewaluacyjnych projektu krajowa sieć reintegracji (1-8)
  Prezentowany artykuł przedstawia wyniki ewaluacji projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”. Celem projektu było wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych zmierzających do rozszerzenia zakresu tematycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, obejmujących także obszar edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji.
 • Pożytki z sieci – Lokalna sieć reintegracji społecznej (9-17)
  Głównym tematem artykułu są lokalne sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz reintegracji osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Autora interesuje odpowiedź na pytanie o skuteczny sposób tworzenia lokalnych sieci reintegracji społeczno-zawodowej oraz czy podmioty zatrudnienia socjalnego (centra i kluby integracji społecznej) mogą pełnić funkcję lokalnych liderów instytucjonalnych, wokół których takie sieci wsparcia powstają. Podstawowa konkluzja jest taka, że centra i kluby integracji społecznej mogą pełnić rolę liderów inicjujących powstawanie sieci, ale ich powstanie i funkcjonowanie zależy też od wielu czynników charakterystycznych dla lokalnych wspólnot – przychylności lokalnych władz, potencjału podmiotów zatrudnienia socjalnego, relacji z innymi podmiotami lokalnej polityki społecznej.
 • Identyfikacja sił wspierających i hamujących proces implementacji HB-HTA w Polsce (18-27)
  Rosnące koszty ochrony zdrowia w skali systemu oraz pogarszająca się sytuacja szpitali wymuszają poszukiwanie nowych metod usprawniania zarządzania. Jedną z propozycji jest oparcie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w szpitalach na HB-HTA, czyli szpitalnej ocenie technologii medycznych, czego wyrazem jest realizacja projektu pt. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Wprowadzenie tak istotnej dla funkcjonowania szpitali i całego systemu zmiany wymaga starannego planowania. Jednym z etapów tej zmiany jest analiza jej uwarunkowań. Celem artykułu jest zaprezentowanie rezultatów i dyskusji nad wynikami prowadzonymi w pierwszym etapie realizacji projektu Gospostrateg (Projekt nr 1/395107/18/NCBR/2018 „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, realizowany przez konsorcjum Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie) badań nad uwarunkowaniami wdrożenia do polskiego systemu ochrony zdrowia procedur oceny technologii medycznych na poziomie szpitalnym (ang. Hospital – Based Health Technology Assessment, HB-HTA). W prowadzonych badaniach zastosowano eksploracyjną strategię badawczą typową dla teorii ugruntowanej wykorzystując do gromadzenia danych metodykę analizy pola sił Lewina. Badania wskazały 28 czynników w makrootoczeniu aktywnie oddziałujących na proces wdrożenia HB-HTA w praktykę działania szpitali. Analiza pola sił Lewina pozwoliła na identyfikację 5 sił hamujących i 5 sił wspierających proces wdrożenia HB-HTA przy widocznej punktowej przewadze sił wspierających proces zmian. Proponowana strategia działania przy wprowadzaniu zmiany powinna skupić się na osłabieniu sił hamujących, w tym głównej siły, jaką jest niedobór środków finansowych oraz wzmacnianiu kompetencji kadry zarządzającej w obszarze stosowania metodyki HB-HTA w zarządzaniu szpitalami.
 • Małżeństwa polsko-ukraińskie zawierane w Polsce. Przyczynek do badania trwałości imigracji ukraińskiej z ostatnich lat (28-36)
  W ostatnich latach wzrastała liczba obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Nieznana jest skala zamierzeń odnośnie do trwałego osiedlenia się w Polsce. Celem artykułu jest spojrzenie na ten problem z perspektywy rejestrowanych w naszym kraju małżeństw polsko-ukraińskich oraz liczby dzieci rodzących się w Polsce, wydawanych na świat przez matki będące obywatelkami Ukrainy. Analizowane dane wskazują na szybki wzrost liczby zdarzeń demograficznych świadczących o wiązaniu się przez imigrantów z Polską na stałe.

Polityka Społeczna - cały wykaz