• Przegląd warunków pracy na platformach zatrudnienia. Raport dla Unii Europejskiej
  Platformy zatrudnienia to nowa, szybko rozwijająca się forma zatrudnienia. Jej specyfika oparta jest na nowoczesnej elektronicznej technologii komunikowania się. Dzięki cyfryzacji rynku pracy możliwe jest nawiązywanie i korzystanie bez ograniczeń z prawnie nieuregulowanych więzi faktycznych podczas świadczenia usług polegających na pracy. Nie kontrolowane przez pracy warunki zatrudnienia na platformach stanowią wyzwanie wobec powszechnie obowiązujących na wspólnym unijnym rynku pracy ochronnych standardów pracy. Autor analizuje – pod kątem wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej – raport na temat warunków zatrudnienia na platformach pracy, przedstawiony Unii Europejskiej w 2020 r.
 • Prawa socjalne Polaków w Zjednoczonym Królestwie po brexicie
  Proces wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (brexit) przyniósł z pewnością różnorakie konsekwencje w zakresie zabezpieczenia społecznego. Warto zatem przyjrzeć się zagadnieniu uprawnień socjalnych Polaków w Zjednoczonym Królestwie (a także, uzupełniająco i porównawczo, Brytyjczyków w Polsce) już po formalnym zakończeniu tego procesu. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie sytuacji po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE pod tym właśnie kątem, z uwzględnieniem obecnego okresu przejściowego oraz perspektywy negocjacji w sprawie umowy/umów o przyszłych stosunkach między stronami. Omawiane prawa zostały bowiem utrzymane w okresie przejściowym, jednak ich status po jego upływie pozostaje sprawą otwartą.
 • Tworzenie polityki zdrowego i aktywnego starzenia się w Polsce, Czechach i Bułgarii
  Populacje krajów Europy Środkowo-Wschodniej wchodzą w okres gwałtownego starzenia się. Coraz liczebniejsze kohorty osób starszych doświadczają problemów związanych z pogarszającym się stanem zdrowia i ograniczeniami funkcjonalnymi, co tworzy presję na odpowiedź ze strony polityki zdrowotnej i społecznej państwa. Artykuł opiera się na materiałach zgromadzonych w dwóch międzynarodowych projektach: CEQUA LTC Network oraz Pro-Health 65+ i jego celem jest przegląd polityk w zakresie zdrowego i aktywnego starzenia się sformułowanych w ostatnich dekadach w Czechach, Bułgarii i Polsce. Ogłoszone programy w zakresie promocji zdrowia nakierowane są na poprawę stanu zdrowia i dobrostanu populacji, odwołując się do koncepcji zdrowego starzenia się w odniesieniu do ryzyk zdrowotnych, prewencji chorób przewlekłych i niepełnosprawności w starszym wieku. Równolegle, w sektorze społecznym, strategie i programy odwołują się koncepcji aktywnego starzenia się, uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, tworzenia środowiska przyjaznego dla osób starszych oraz rozbudowy sieci usług wspierających osoby starsze. Na wdrożenie tych założeń wpływają ograniczone środki finansowe, niska świadomość problemów starszej populacji w środowisku lokalnych i brak zasobów lokalnych do tworzenia odpowiedniej infrastruktury. Na skuteczność realizacji programów wpływa również sektorowość realizowanych działań i niedostatki koordynacji działań.
 • Wynagradzanie i motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem. Job Crafting – nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
  Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza powoduje, iż firmy muszą kreować nowe rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jednocześnie pamiętając o różnorodności pracowników. Współcześnie przedsiębiorstwa chcąc osiągnąć sukces rynkowy oraz maksymalizować zyski muszą uwzględnić wiele czynników zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Niewątpliwie najcenniejsze aktywo każdej organizacji stanowi kapitał ludzki, dlatego tak ważne jest wdrożenie prawidłowych działań łączących interesy pracownika oraz pracodawcy. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia wynagradzania i motywowania pracowników jako istotnego elementu wpływającego na proces zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególna uwaga została poświęcona roli, jaką odgrywają powyższe instrumenty w procesie zarządzania pracownikami. Opracowanie skupia się na omówieniu powyższych sfer, ponieważ obie dziedziny warunkują tworzenie koncepcji rozwojowych organizacji i oddziałują na kształtowanie długofalowych planów rozwoju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na dwie zawarte we wstępie hipotezy. W ostatniej części tekstu opisana została nowa metoda budowania wśród pracowników zaangażowania oraz poczucia sensu pracy, jaką jest job crafting.
 • Minimum egzystencji oraz minimum socjalne w 2019 r. – dane średnioroczne
  Artykuł prezentuje szacunki minimum egzystencji i minimum socjalnego w 2019 r. Oba te wskaźniki są ważne dla oceny kondycji gospodarstw domowych. Minimum egzystencji wyznacza modelowy sposób zaspokojenia potrzeb na minimalnym poziomie, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia. Z kolei minimum socjalne przedstawia modelowe koszty utrzymania gospodarstw domowych, którym zaczyna zagrażać sfera niedostatku. Między tymi dwoma ekstremami roztacza się, w różnych obliczach, sfera niedostatku. W 2019 r. minimum egzystencji w gospodarstwie 1-osobowym wzrosło o 4,3%, a minimum socjalne o 3,8%, przy inflacji 2,3%. W tych warunkach różne wskaźniki ubóstwa w Polsce zmniejszyły się w stosunku do 2018 r.

Polityka Społeczna - cały wykaz