• Bezpieczeństwo robót strzałowych – część III
    W artykule dokonano analizy środków strzałowych stosowanych w zakładach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wybuchowych emulsyjnych. Zwrócono uwagę na badanie materiałów wybuchowych wytwarzanych in-situ przez urządzenia mieszalniczo-załadowcze. Ponadto przeprowadzono analizę zdarzeń związanych ze stosowaniem środków strzałowych w ruchu podziemnego zakładu górniczego.
  • Zagrożenia w górnictwie naftowym na obszarach morskich RP
    LOTOS Petrobaltic jest jedynym polskim operatorem wydobywającym węglowodory na szelfie bałtyckim. Posiada 2 koncesje na wydobywanie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego oraz 3 koncesje na ich poszukiwanie i rozpoznawanie na obszarach morskich RP. Spółka posiada 5 platform, holowniki, statki i bazę lądową z nabrzeżem przeładunkowym. W związku z ryzykami i zagrożeniami występującymi w ruchu zakładu na obszarach morskich RP artykuł przedstawia sposób zapobiegania im. LOTOS Petrobaltic stworzył szereg środków zapobiegawczych oraz mitygujących. Głównym założeniem jest likwidacja prawdopodobieństwa zaistnienia zagrożenia dla życia i zdrowia, a przede wszystkim eliminowanie i ograniczanie ryzyka zawodowego. Polityka zapobiegawcza firmy obejmuje środki techniczne, organizację pracy na poszczególnych stanowiskach i miejscach pracy, stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz szkolenia pracowników. Specyfika pracy na morzu wiąże się z kursami i szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa na morzu, pierwszej pomocy, indywidualnych technik ratunkowych czy zachowania się w przypadku awarii śmigłowca. W praktyce przeprowadzane są alarmy ćwiczebne z zakresu ewakuacji morskiej jednostki, pomocy przedmedycznej, pożaru na morskiej jednostce, ratowania człowieka za burtą czy zwalczania rozlewów olejowych. Służba ratownictwa górniczego przedsiębiorcy musi zapewnić współdziałanie ratownictwa morskiego i ratownictwa górniczego. Załoga jednostki morskiej oprócz kompetencji zawodowych, kwalifikacji i uprawnień górniczych musi więc przejść również kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na morzu.
  • Sprzęt ochronny stosowany przy pracach związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w ruchu podziemnych zakładów górniczych
    Porażenie prądem oraz obrażenia związane z wybuchem łuku elektrycznego to podstawowe ryzyka związane z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Przyczyny powstania łuku elektrycznego dzieli się na dwie grupy: bezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich przyczyn wybuchu łuku elektrycznego zalicza się sytuacje w trakcie wykonywania prac, np.: upuszczenie narzędzi na części urządzeń pod napięciem, nieprawidłowo dobrany przyrząd pomiarowy, błędnie wykonana czynność łączeniowa, zła organizacja pracy, głupota, brawura, pośpiech i zmęczenie. Przyczyny pośrednie to przede wszystkim: wyładowania powierzchniowe na izolacji, uszkodzenia mechaniczne, korozja i starzenie się izolacji. Oddziałując na człowieka łuk elektryczny może spowodować: oparzenia, amputację kończyn, uszkodzenie narządu wzroku i słuchu, metalizację nieosłoniętych części ciała, zatrucie dymem oraz problemy psychiczne związane ze stresem pourazowym. Szczególnie dotkliwe są obrażenia narządu wzroku, które mogą prowadzić do utraty możliwości wykonywania pracy zawodowej, a także problemów w życiu społecznym jednostki. Podstawowe objawy oparzeń w obrębie gałki ocznej to: silny ból oka, światłowstręt, łzawienie, nagłe pogorszenie wzroku, zmętnienie rogówki i zblednięcie spojówki. Zgodnie z przepisami osoby wykonujące prace przy urządzeniach energetycznych lub w ich pobliżu zobowiązane są do stosowania sprzętu ochronnego, który dzieli się na: izolacyjny (zasadniczy i dodatkowy - tab. 1), wskazujący obecność napięcia i zabezpieczająco-ostrzegawczy. Podlega on numerowaniu i ewidencjonowaniu, a także próbom okresowym (tab. 2). Pomimo jasnych wytycznych ujętych w aktach prawnych pracownicy często lekceważą konieczność stosowania odpowiednich procedur, sprzętu ochronnego i jego cyklicznego badania, co w efekcie może prowadzić do obrażeń i urazów. Przekłada się to jednocześnie na poniesione koszty w ramach leczenia, które niejednokrotnie są bardzo wysokie.
  • Od „Perły w koronie” po „Seksmisję”, czyli kopalnie na wielkim ekranie
  • Kazimierz Grochowski – polski Indiana Jones z Harbinu

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz