• Temat numeru: Opłata produktowa dotycząca opakowań – czego o niej nie wiesz
  Opłata produktowa jest wyliczana, gdy wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja odzysku opakowań nie osiągną wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Jakie są dokładne zasady jej uiszczania?
 • Zmiany prawne
  • Tylko do 1 lipca czas na zmianę pozwoleń wodnoprawnych!
   Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje art. 16 ustawy z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry. Jakie przepisy wprowadza?
  • Przejściowy rejestr CBAM już działa
   Rejestr CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) jest elektroniczną bazą danych utworzoną w celu gromadzenia informacji. Od 1 stycznia 2024 r. została uruchomiona usługa pozwalająca na uzyskanie dostępu do rejestru przejściowego CBAM.
  • Jak określić opłatę dla pojazdu z normą EURO 6
   Pytanie: Moja firma dysponuje samochodem spełniającym wymagania normy EURO 6. Czy w związku z tym muszę płacić opłatę środowiskową?
  • Odpady z realizacji usług
   Pytanie: Spółka córka prowadzi działalność usługową dla spółki matki (tzn. ma kombajny, które wykorzystuje do zbioru warzyw kupowanych przez matkę). W wyniku tych działań powstają jako odpad zużyte opony. Czy spółka córka musi mieć wpis do BDO? W wyniku jej działalności nie powstają inne odpady.
  • Obowiązki dotyczące toreb z tworzywa sztucznego
   Pytanie: Prowadzimy ewidencję lekkich toreb z tworzywa sztucznego, a następnie pobieraną opłatę recyklingową wraz z liczbą toreb ujmujemy w stosownym sprawozdaniu. Czy dla tych toreb powinniśmy także zapewniać poziomy odzysku i recyklingu bądź uiszczać opłatę produktową i składać sprawozdanie w zakresie wprowadzonych do obrotu opakowań?
  • Treść karty charakterystyki a miejsce stosowania produktu
   Pytanie: Jak interpretować zapis w karcie charakterystyki substancji „produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”. Czy można stosować taki produkt w dowolnym zakładzie przemysłowym, czy musi on być specjalistyczny i stricte związany z daną substancją (np. używanie farby w lakierni)?
  • Jak dokonać korekty wpisu do CRO
   Pytanie: System przypomniał o konieczności wykonania serwisu klimatyzacji − termin wyświetlał się na czerwono. Zgłosiliśmy sprawę firmie, która zajmuje się takim serwisem i zlecenie zostało wykonane. Po otrzymaniu protokołu z czynności wprowadzono dane do systemu, ale data wciąż pozostaje niezmieniona na liście urządzeń i nadal jest zaznaczona na czerwono. Jak można uaktualnić datę?
  • Klasyfikacja odpadów płyt CD
   Pytanie: Szpital chciałby zarchiwizować dokumenty (historie chorób), w których znajdują się zdjęcia rentgenowskie na płytach CD. W ramach jakiego kodu należy oddać tego rodzaju odpady?
  • Wyliczanie śladu węglowego dla wytwarzanych odpadów
   Pytanie: Mam pytanie dotyczące obliczania śladu węglowego. Jesteśmy firmą produkcyjną wytwarzającą odpady, które są od nas odbierane przez uprawnione firmy zewnętrzne. W jaki sposób powinniśmy obliczać ślad węglowy? Jakie przyjmować współczynniki?
  • Pytania z zakresu sprawozdania o odpadach
   Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (dalej: sprawozdanie odpadowe) jest składane elektronicznie za pośrednictwem BDO, do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, do 15 marca 2024 za rok 2023.
  • Jak naliczyć opłatę za pył PM2,5 oraz PM10
   Wykonując raport do KOBiZE, podmioty zazwyczaj stosują automatyczne wyliczanie wielkości emisji. W zestawieniu emitowanych substancji (w wyniku spalania paliw) pojawia się pył całkowity, pył PM10 oraz pył PM2,5. Czy wyliczając opłatę za korzystanie ze środowiska, wylicza się tylko stawkę za emisję dla pyłu całkowitego?
 • Obowiązki przedsiębiorcy do 15 marca 2024 r.
  • Jak obliczyć opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji
   Naturalna retencja pełni kluczową rolę polegającą na ochronie i odnowie zasobów wodnych przez regulację i kontrolę obiegu wody w środowisku naturalnym. W jaki sposób obliczyć opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz