•  Nowości
  • Resort pracy wyjaśnia: udzielanie i rozliczanie okazjonalnej pracy zdalnej (3)
   Resort pracy, udzielając odpowiedzi na interpelację poselską, odpowiedział na kilka wątpliwości odnośnie ewentualnego wiążącego charakteru wniosku o okazjonalną pracę zdalną oraz sposobu rozliczania i dokumentowania limitu 24 dni tej pracy. Sprawdź szczegóły.
 • Przepisy z komentarzem
  • Nowelizacja Kodeksu pracy – 23 kluczowe zmiany dla pracodawców (4)
   Nowelizacja Kodeksu pracy, wdrażająca zmiany wynikające z dyrektyw unijnych (dyrektywy worki-life balance i o przejrzystych warunkach zatrudnienia), weszła w życie 26 kwietnia. Przedstawiamy praktyczne zestawienie zmian w Kodeksie pracy, które mają znaczenie szczególnie dla pracodawców.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Aktywny udział pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bhp (8)
   Właściwe zapewnienie i kształtowanie bezpiecznych warunków pracy to nie tylko zadanie dla pracodawcy, służby bhp czy społecznej inspekcji pracy. Niezbędne jest również właściwe nastawienie osób zatrudnionych. Jego brak powoduje, że o pracy w bezpiecznych warunkach nie ma mowy. Żeby pracownicy byli realnie odpowiedzialni za współudział w kształtowaniu właściwego środowiska pracy pod względem bezpieczeństwa, społeczna inspekcja pracy powinna podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Warunki pracy
  • Niezdefiniowana ergonomia przy pracy zdalnej (10)
   Pracownik zdalny organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii. Czym jest ergonomia? Tego pracownik zdalny może nie wiedzieć. Definicja legalna ergonomii nie została wprowadzona do żadnego oficjalnego źródła powszechnego prawa pracy. Uwzględniając powyższe, w prawidłowym zorganizowaniu stanowiska pracy zdalnej kluczową rolę odgrywa nie tylko stosowna informacja przekazana przez pracodawcę, ale też etap dostarczenia oraz instalacji narzędzi pracy przez pracodawcę lub osoby przez niego upoważnione.
 • Temat numeru
  • Jak ustalić ekwiwalenty i ryczałty za pracę zdalną (12)
   Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej przewidują, że pracodawca będzie musiał finansować pracownikowi koszty pracy zdalnej (nie dotyczy to tylko okazjonalnej pracy zdalnej). Chodzi o takie wydatki, jak koszt zużytego w czasie pracy prądu czy opłata za dostęp do Internetu. Nowe przepisy przewidują, że zamiast ekwiwalentu będzie też możliwość rekompensaty tych kosztów w formie ryczałtu. Jak ustalać wysokość tych świadczeń? Sprawdź na konkretnych przykładach.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak zabezpieczyć miejsce wypadku pracownika zdalnego (16)
   Uwzględniając miejsce wykonywania pracy zdalnej, jakim jest dom albo mieszkanie pracownika, powstaje problem w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów. Trudno oczywiście przyjąć, że pracodawca, jak również podległe mu służby będą zabezpieczały miejsce wypadku.
  • Jaka jest definicja wypadku przy pracy zdalnej (16)
   Ostatecznym potwierdzeniem, że wypadek, jakiemu ulega pracownik zdalny nie jest wyłącznie jego prywatną sprawą, są zapisy Kodeksu pracy wprowadzające pracę zdalną.
  • Kiedy można używać auta prywatnego do celów służbowych (17)
   Kodeks pracy zabrania dopuszczania do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
  • Jak zdobyć uprawnienia SEP (18)
   Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, aby otrzymać świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia SEP), konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników przed komisją egzaminacyjną (zdanie egzaminu kwalifikacyjnego).
  • Czy apteczka powinna mieć regulamin użytkowania (19)
   Nie ma potrzeby wprowadzania regulaminu użytkowania apteczki pierwszej pomocy.
  • Jak rozładować magazyn elementów dłużycowych (19)
   Przed zorganizowaniem rozładunku elementów dłużycowych ocenia się ryzyko wy stępujące w trakcie prowadzenia tych prac. Na podstawie wyników oceny ryzyka sporządza się instrukcję bhp. pracownicy powinni zostać zapoznani z treścią tej dokumentacji.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Posiłki i napoje zapewnione regulaminem pracy trzeba zawsze wydawać (20)
   Jeżeli regulamin pracy przewiduje wydawanie profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom, którzy normalnie nie mieliby do nich prawa, pracodawca musi te posiłki i napoje zapewniać, niezależnie od tego, czy przepisy kodeksowe i rozporządzenie obligują go do ich wydawania.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy potrzebne są dodatkowe szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy (21)
   W celu uzyskania kwalifikacji niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji wystarczające jest ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Czy pracodawca może przeszkolić pracownika na stanowisku sygnalisty-hakowego (22)
  • Czy trzeba szkolić pracowników zdalnych (23)
   Szkolenia okresowe nie są obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy zmechanizowanych pracach stolarskich (24)

Aktualności BHP - cały wykaz