• Temat numeru: Zasady ergonomii w pracy zdalnej (biurowej)
  Zgodnie z najnowszymi zmianami Kodeksu pracy pracownik organizuje swoje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii. Ale jakie dokładnie to wymagania? Okres pandemii pokazał, że większość z nas pracowała w domu w warunkach daleko odbiegających od zasad bhp. przypominamy zatem podstawowe wymagania ergonomii dla stanowisk biurowych. Warto je przypomnieć pracownikowi, który będzie pracował zdalnie, w większości przypadków, w swoim mieszkaniu.
 • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie substancji chemicznych
  pod koniec lutego 2023 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Zmiany nie wpływają jednak na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Dotyczą jedynie jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez niego oraz komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra spraw wewnętrznych i administracji.
 • Prawo jazdy na ciężarówki dla 17-latków
  Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w uprawnieniach dla kierowców. Prawo jazdy na samochody ciężarowe ma być dostępne już dla 17-latków. Osoby z poważnymi schorzeniami zdrowotnymi będą mogły zachować uprawnienia.
 • Pracownicy będą chronieni w sytuacji naruszania prawa przez pracodawcę
  Projektowana ustawa dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w miejscu pracy służy dostosowaniu przepisów do unijnej dyrektywy z 23 października 2019 r. Ustawa wskazuje na Państwową Inspekcję Pracy jako na organ do udzielania informacji, wsparcia dla zgłaszających czy przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Co to oznacza?
 • Zmiany w aktach osobowych pracownika
  Pod koniec marca weszły w życie przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej. Rozporządzenie zmieniające przewiduje dodanie nowej części E akt osobowych, w której przechowywane będą dokumenty związane z przeprowadzaniem badań trzeźwości.
 • Społeczne przeglądy warunków pracy
  Jednym z podstawowych zadań społecznego inspektora pracy jest uczestnictwo w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy. Niestety przepisy nie regulują, na czym polegają takie przeglądy. Nie do końca też wiadomo, czy mogą być łączone z przeglądami warunków pracy realizowanymi przez komisję bhp. społeczne przeglądy warunków pracy są przeprowadzane przy współudziale społecznego inspektora pracy. Organizacje związkowe kierujące społeczną inspekcją nie są zatem stroną, która może narzucać pracodawcom kwestie proceduralne związane z przeprowadzaniem takich przeglądów. Na czym polega zatem to zadanie społecznego inspektora pracy?
 • Opiniowanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa
  Zakres uprawnień społecznego inspektora pracy oraz jego obowiązków jest niezwykle szeroki. Można powiedzieć, że jest nawet częściowo zbieżny z zadaniami służby bhp. Społeczny inspektor pracy może w szczególności opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem w tym, że przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy nic w tej materii nie wyjaśniają.
 • Postępowanie w związku z wypadkiem przedsiębiorcy
  Pracownik bhp spoza zakładu (jednoosobowa działalność) ulega wypadkowi na terenie zakładu, w którym ma podpisaną umowę zlecenia. Kto wchodzi w skład komisji powypadkowej? Jaki jest termin zgłoszenia wypadku? Komu oprócz kierownika zakładu należy zgłosić to zdarzenie?
 • Czy firma zewnętrzna (ochroniarska) może kontrolować trzeźwość pracowników
  Jak wtedy podejść do kwestii ochrony przed wirusami pracownika ochrony?
 • Czy wirusa SARS-CoV-2 nadal uwzględniać w ocenie ryzyka
  Czy koronawirus SARS-CoV-2 jest nadal czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie ryzyka zawodowego? W czasie kontroli pani z sanepidu uznała to za błąd i nakazała poprawić ocenę ryzyka bez COVID-19.
 • Kto prowadzi szkolenia w dużej firmie
  Kto może przeprowadzać szkolenie wstępne w zakładzie powyżej 500 pracowników?
 • Czy można zwolnić pracownika, który nie chce się szkolić
  Pracownik został zwolniony z przyczyn organizacyjnych. Wypowiedzenie otrzymał on i trzy inne osoby. Przed sądem dochodzi odszkodowania, wskazując, że pracodawca jako przyczynę zwolnienia bezprawnie wskazał odmowę uczestnictwa w sobotnich szkoleniach z obsługi programów księgowych wprowadzanych do użytku w firmie. Pracownik twierdzi, że takie szkolenie nie mogło odbywać się poza godzinami pracy. Czy sąd może oddalić powództwo pracownika? Jak ma się bronić pracodawca?
 • Czy wydanie pracownikowi proszku do prania zastąpi ekwiwalent za pranie odzieży
  Czy pracodawca może dać pracownikowi proszek do prania zamiast zapewnienia prania odzieży roboczej? Czy taki proszek zastąpi wypłatę ekwiwalentu za pranie?
 • Czy urządzenia mogą stale wisieć na suwnicy
  Pytanie dotyczy uchwytu służącego do wymiany baterii w wózkach elektrycznych (wózki  3,5 tonowe). Urządzenie wisi na suwnicy. Czy taki uchwyt może w ogóle wisieć, czy powinien leżeć na podłodze? Informacje z tabliczki znamionowej uchwytu: uchwyt baterii – 2.0 t., udźwig 2000 kg, ciężar – 50 kg. Urządzenie przechodzi przeglądy zgodnie z wymaganiami prawnymi.
 • Czy można korzystać z przeterminowanych środków ochrony
  Czy istnieją możliwości, żeby korzystać z przeterminowanych środków ochrony indywidualnej (półmaski jednorazowe KN95, KN99) oraz preparatów do dezynfekcji (skóry rąk i powierzchni). Termin ważności dopiero co minął i jest mało prawdopodobne, że straciły swoje właściwości.
 • Czy nadal obowiązuje zwolnienie ze szkoleń okresowych
  Co obecnie można zrobić, aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo pracowników? Korzystając z możliwości odroczenia obowiązku przeprowadzenia szkolenia okresowego, opieramy się wyłącznie na szkoleniu wstępnym. Czy można już przeprowadzać szkolenia okresowe? Czy w razie wypadku pracownika możemy w jakikolwiek sposób (jako pracodawca) być odpowiedzialni za nieprzekazanie mu wiedzy na tematy bhp w związku z nieprzeprowadzonymi (odroczonymi) szkoleniami okresowymi?
 • Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla pracownika zdalnego
  Jeśli pracownik jest zatrudniony tylko i wyłącznie przy pracy zdalnej, to czy instruktaż stanowiskowy może być zrobiony online przez kierownika? Co z pracownikiem, który będzie pracował w domu? Czy pracownik niezmieniający stanowiska pracy, a jedynie miejsce jej wykonywania również powinien mieć zrobiony dodatkowy instruktaż stanowiskowy?
 • Co jeśli młodociany nie zaliczył egzaminu ze szkolenia bhp
  Młodociany w celu przygotowania zawodowego nie zaliczył egzaminu ze szkolenia okresowego z bhp. Czy pracownik służby może wnioskować do pracodawcy o zwolnienie młodocianego z zakładu? Wiąże się to z niezaliczeniem praktyk.
 • Szkodliwe działanie spalin z silników Diesla – badanie CIOP
  Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że istnieje związek między narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla a zwiększoną częstością występowania pewnych grup nowotworów. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jako pierwszy w Polsce opracował metodę oznaczania niebezpiecznych dla zdrowia człowieka spalin emitowanych z silników Diesla, dostosowaną do nowych regulacji prawnych. Jak skutecznie chronić zdrowie pracowników narażonych na szkodliwe działanie spalin z silników Diesla?

Aktualności BHP - cały wykaz