• Systemy sztucznej inteligencji (AI) dla integralności mechanicznej urządzeń ciśnieniowych (4)
  Sztuczna inteligencja (AI) to szybko rozwijająca się rodzina technologii, która może przynieść wachlarz korzyści ekonomicznych i społecznych w całym spektrum branż i działań społecznych. Może poprawić przewidywania, optymalizację operacji i alokację zasobów, a także personalizację świadczenia usług. Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma potencjał wspierania społecznych i środowiskowych zmian. Jest też źródłem kluczowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarki europejskiej.
 • Wodór – zielone złoto wiele wyzwań, jeszcze więcej możliwości, część 6 (8)
  Globalny krajobraz energetyczny otworzył się na zrównoważony rozwój i dekarbonizację, a wodór stał się obiecującym rozwiązaniem w wielu sektorach i gałęziach przemysłu. Poszczególne kraje członkowskie realizują te wymagania i zobowiązania m.in. poprzez wdrażanie narodowych strategii wodorowych, w których kluczową rolę odgrywają ekosystemy wodorowe, nazywane również dolinami wodorowymi.
 • Przedsiębiorco policz swój ślad węglowy (14)
  Coraz częściej w przestrzeni publicznej mówi się o dekarbonizacji, naturalności klimatycznej, zrównoważonym rozwoju, a także śladzie węglowym. I nie dość, że będziemy o tym słyszeć coraz częściej, to najwyższy czas przejść do czynów – przedsiębiorcy będą musieli realnie zająć się problemem redukcji emisji gazów cieplarnianych i szeroko pojętą energooszczędności. Jak przygotować swoje przedsiębiorstwo do wyzwań biznesowych i wymagań legislacyjnych polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej?
 • Kontrole okresowe przedsiębiorców w zakresie F-Gaz (20)
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami certyfikaty F-Gaz są bezterminowe (nie ma obowiązku przedłużania tych kwalifikacji), jednak co najmniej raz na 7 lat musi zostać przeprowadzona kontrola okresowa, weryfikująca wymagania stawiane certyfikowanemu przedsiębiorcy. Kontrole okresowe są nieodpłatne.
 • Ocena ryzyka a odporność sieci i systemów informatycznych na incydenty cyberbezpieczeństwa (26)
  Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych zdefiniowane jest w dyrektywie NIS 2 2022/2555/UE jako: „Odporność sieci i systemów informatycznych, przy danym poziomie zaufania, na wszelkie zdarzenia, które mogą naruszyć dostępność, autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych, przekazywanych lub przetwarzanych danych lub usług oferowanych przez te sieci i systemy informatyczne lub dostępnych za ich pośrednictwem”.
 • Nowe przepisy dotyczące maszyn (30)
  Dyrektywę maszynową 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyjęto w kontekście ustanawiania rynku wewnętrznego, aby zharmonizować wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn we wszystkich państwach członkowskich oraz aby usunąć przeszkody w handlu maszynami między państwami członkowskimi.
 • Koordynacja jednostek notyfikowanych do dyrektywy dźwigowej 2014/33/WE, część 3 (32)
  Przedstawiamy artykuł z cyklu dotyczącego działalności Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych (JN) do dyrektywy dźwigowej 2014/33/WE.
 • Wózki jezdniowe AGV – wybrane przykłady, część 3 (36)
  Systemy AGV stanowią zaawansowane wsparcie w branży logistycznej i intra logistyce. Taki całkowicie zautomatyzowany system transportu wykorzystuje różnego rodzaju pojazdy AGV. Rozbudowany system łączy wiele pojazdów autonomicznych wraz z całą strukturą transportu. Każdy pojazd AGV jest wyposażony w pokładowy komputer sterujący, kierowany przez oprogramowanie nawigacyjne, które zapisuje układ systemu oraz możliwe lub pożądane procedury transportowe.
 • Sterowania radiowe urządzeń transportu bliskiego, część 2 (44)
  Za pomocą fal radiowych możemy sterować wieloma procesami w naszym życiu, począwszy od prostych aplikacji zapalania światła w pomieszczeniu, aż do sterowania satelitami będącymi w kosmosie. Systemy sterowania radiowego spotyka się także w urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu. Systemy takie składają się z nadajnika i odbiornika komunikujących się ze sobą za pomocą fal elektromagnetycznych o ustalonej częstotliwości.
 • Zasady projektowania zbiorników magazynowych z tworzyw sztucznych (48)
  Magazynowanie substancji żrących, trujących i ciekłych zapalnych wykorzystywanych w procesach przemysłowych często odbywa się w wielkogabarytowych układach zbiorników. Warunki przechowywania medium w takim zbiorniku muszą spełniać najwyższe standardy tak, by parametry fizykochemiczne kwasów czy zasad (takie jak np. temperatura, czystość, barwa) nie ulegały zmianom w okresie magazynowania. Ogromne znaczenie mają też warunki eksploatacji zbiornika i okres jego żywotności.
 • Automatyka zabezpieczająca kotłów płomienicowo-płomieniówkowych (54)
  Postęp technologiczny w zakresie konstrukcji kotłowych i rosnące wymagania dla wydajności kotłów spowodowały, że rola automatyki zabezpieczającej stale rośnie. Ten system odpowiada za bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i całych instalacji.
 • Rozwój stali dla energetyki (58)
  Postęp w zakresie budowy nowoczesnych wysokosprawnych bloków energetycznych uzależniony jest od rozwoju inżynierii materiałowej. Zapewnia on dostępność odpowiednich materiałów i technologii, szczególnie wykorzystywanych do budowy kluczowych elementów konstrukcyjnych kotła pracujących w warunkach pełzania.
 • Niepewność i wiarygodność badań nieniszczących, część 2 (66)
  W pierwszej części artykułu omówiono sposoby modelowania niezawodności badań w tym badań empirycznych dotyczących wpływu ludzi i środowiska na wyniki. Przedstawiono też nowoczesne metody wyznaczania krzywych POD. Również – przedział ufności i poziom ufności. Teraz prezentujemy wymagania dotyczące niepewności, zasad podejmowania decyzji wynikających bezpośrednio z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W sposób ogólny omówiono możliwe źródła niepewności i walidację.

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism