• Komentarz Przyjaciela (3)
   W połowie października odbyła się w Łodzi Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy Zależy Od Ciebie", której motywem przewodnim była bezpieczna obsługa maszyn. Wszyscy goście mogli uzyskać informacje z zakresu prawa pracy oraz otrzymać materiały promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Również Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielał informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. W rolę prelegentów wcielili się przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Politechniki Łódzkiej.
 • Temat z okładki:
  • Warunki pracy kobiet w okresie ciąży (6)
   Kodeks pracy zawiera szereg przepisów określających warunki pracy, jakie pracodawca powinien zapewnić pracownicy będącej w ciąży. Z jednej strony mają one na celu ochronę organizmu kobiety przed uciążliwościami i szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na jej zdrowie, a po drugie - uruchomienie płodu przed skutkami, jakie może stwarzać praca uciążliwa lub szkodliwa dla zdrowia pracownicy w okresie ciąży. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju pracy wykonywanej przez pracownicę i czasu pracy.
 • Wywiad
  • Wywiad z Robertem Ochmanem, specjalistą ds. BHP w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa (9)
 • Zarządzanie BHP
  W tej części działu co miesiąc publikowany będzie artykuł dotyczący oceny działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji pod kątem spełnienia wymagań z zakresu BHP. Prezentowane w nim będą m.in. listy kontrolne, przykłady zrealizowanych audytów, raporty pokontrolne.
  • Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (11)
   Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami), należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych i określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac.
 • Prawo - SEKA wyjaśnia
  • Uwaga na zmiany w terminowych umowach o pracę (15)
   W dniu 22 lutego 2016 r. wejdą w życie kolejne bardzo istotne zmiany do Kodeksu pracy. Tym razem dotyczą one zawierania terminowych umów o pracę, a więc zagadnienia, które bezpośrednio wpływa na elastyczne kształtowania poziomu zatrudnienia. Oczywistym jest, że może to mieć wpływ na wyższe koszty osobowe, stąd konieczność wcześniejszego przygotowania firmy na wejście w życie kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy.
  • Określanie odległości pomiędzy składowiskiem palet drewnianych, a sąsiednimi obiektami (16)
   Sprawnie funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej jest gwarancją prawidłowego wykonywania nałożonych obowiązków pracodawców z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Warunkami koniecznymi do zorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej są przede wszystkim: powszechność stosowania i znajomość obowiązujących przepisów.
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez pracownika stacji paliw płynnych (18)
   Miejscem zatrudnienia pracownika jest stacja paliw płynnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - przez stację paliw płynnych rozumie się obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub naziemne zbiorniki gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy, zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze.
 • BHP w praktyce
  • Rękawice elektroizolacyjne - sprzęt ochronny dla elektromonterów i serwisantów urządzeń elektrycznych (23)
   Podstawowe wymagania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy montażu, pracach eksploatacyjnych i serwisie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem powinny być realizowane w taki sposób, aby w przypadkach uszkodzeń tych urządzeń lub błędnych zachować i działań osób wykonujących takie prace, następowało ograniczenie do wartości bezpiecznych prądów rażeniowych płynących przez ciało człowieka.
  • Hałas - mierzalny czynnik szkodliwy w środowisku pracy, ale czy zawsze kłopotliwy w prewencji? Część III (27)
   Patrząc przez pryzmat wieloletniego doświadczenia można stwierdzić, że świadomość pracodawcy, jak również niektórych behapowców i osób kierujących pracownikami, niejednokrotnie daje wiele do myślenia. Bardzo często w zakładach sektora produkcyjnego, w których występują hałaśliwe stanowiska pracy spotykamy się ze sceptycznym podejściem do tematu.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Przeglądy sprzętu przeciwpożarowego jako wyraz zmniejszania przyczyn zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy człowieka - obowiązki dyrektora szkoły (31)
   Do zadań dyrektora szkoły należy między innymi zabezpieczenie przeciwpożarowe szkoły, a to oznacza, że szkoła powinna być wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane, przeprowadzona kontrola sprzętu oraz przygotowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i program szkoleń. Obowiązki te wynikają z Kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Na sali sądowej
  • W interesie pracodawcy (34)
   Mateusz P. pracownik fizyczny zakładu produkcji artykułów z tworzyw sztucznych, uległ w godzinach pracy i w miejscu pracy tragicznemu wypadkowi. W konsekwencji, doznał obrażeń uniemożliwiających samodzielną egzystencję. Mateusz P. wystąpił z powództwem przeciwko Zakładowi o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie świadectwa pracy.
 • Wypadki
  • Wybuch akumulatora (36)
 • Biblioteka (39)
 • [Nie]pełnosprawni w pracy
  • Osoba z niepełnosprawnością ruchową w firmie (40)
   Czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jakie warunki należy zapewnić pracownikowi niepełnosprawnemu? - to są pytania, które zadaje sobie pracodawca mający zamiar zatrudnić taką osobę.
 • Współpraca (43)
 • Nowości (44)
 • Prezentacje (45)
 • Aktualności (47)
 • atesto.pl prezentuje (50)
 • Informacja prasowa (51)
 • PRZYJACIEL radzi i odpowiada (54)
  • Czy prowadzenie ewidencji czasu pracy spoczywa na pracodawcy czy na pracowniku?
  • Na czym polega system równoważnego czasu pracy
  • Czy pracownikowi samorządowemu okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego należy wliczyć do stażu pracy od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej i dodatku za wieloletnią pracę?