Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/02

 • Oddziaływanie układu zbiorowego pracy na osoby niebędące pracownikami
 • Studia i opracowania
  • Zatrudnienie: umowa oraz ochrona pracy i płacy
 • Wykładnia i praktyka
  • Ubezpieczenie społeczne rolników a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia
  • Zasada proporcjonalności (adekwatności) a zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych
  • Rozwiązanie stosunku pracy jako przesłanka nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • Mobbing - czyn niedozwolony czy nienależyte wykonanie zobowiązania?
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Regularny tygodniowy okres odpoczynku kierowcy
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Skuteczność samodzielnego uchylenia przez pracodawcę regulaminu wynagradzania pomimo sprzeciwu organizacji związkowych
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop rodzicielski
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS