• Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji Skali Kreatorów Technostresu i Inhibitorów Technostresu
  Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez pracowników organizacji może powodować technostres u ich użytkowników. Źródłami technostresu w organizacjach są techno-przeciążenie, techno-inwazja, techno-złożoność, techno-niepewność, techno-niepewność. Organizacja może również posiadać inhibitory technostresu, które przeciwdziałają doświadczaniu technostresu.
 • Badanie mocnych stron charakteru, zaangażowania w pracę i subiektywnego samopoczucia chińskich pielęgniarek dyplomowanych
  Pielęgniarki wykazywały niski poziom subiektywnego samopoczucia i intencję wysokiej rotacji. Ogromne znaczenie ma to, jak poprawić subiektywne samopoczucie i zmniejszyć rotację pielęgniarek. Jednak niewiele wiadomo na temat tego, czy zaangażowanie w pracę pośredniczy między mocnymi stronami charakteru a subiektywnym samopoczuciem. Badanie ma na celu zbadanie mocnych stron charakteru, zaangażowania w pracę i subiektywnego samopoczucia pielęgniarek oraz ustalenie, czy zaangażowanie w pracę odgrywa rolę pośredniczącą między relacjami.
 • Osobowość modyfikuje wpływ zespołu stresu pourazowego (PTSD) i wsparcia społeczeństwa na depresję-lęk-stres u mieszkańców po katastrofalnej powodzi w Henan w Chinach
  Analiza wpływu powodzi, wsparcia społecznego i osobowości na zdrowie psychiczne mieszkańców prowincji Henan w Chinach, dostarczanie podstawowej wiedzy do tworzenia strategii pomiarowych w celu poprawy ochrony psychologicznej i zdolności antystresowych mieszkańców po katastrofie.
 • Analiza profilu ukrytego pasji do pracy i jej związku z dobrostanem psychicznym
  Jak dotąd badania oparte na dualistycznym modelu pasji ignorowały sposób, w jaki dwa różne typy pasji oddziałują na tożsamość osoby. Celem artykułu jest identyfikacja profili pasji do pracy i ich konsekwencji dla dobrostanu psychicznego.
 • Polska adaptacja Krótkiej skali samoskuteczności w pracy (SVOSES)
  Artykuł prezentuje weryfikację struktury czynnikowej oraz walidację polskiej wersji Krótkiej skali samoskuteczności w pracy (Short Version of the Occupational Self-Efficacy Scale – SVOSES).
 • Zastosowanie chromatografii jonowej do oznaczania lotnych kwasów nieorganicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
  Obecność kwasów nieorganicznych w powietrzu stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników. Lotne kwasy nieorganiczne, np. chlorowodorowy, bromowodorowy i azotowy(V), mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych, oczu i skóry. Przedstawiona metoda wykorzystuje chromatografię jonową do oznaczania stężeń kwasów chlorowodorowego, bromowodorowego i azotowego(V) w próbkach powietrza.
 • Ochrona zdrowia pracownika narażonego na czynniki chemiczne w środowisku pracy – monitoring biologiczny w ocenie ryzyka zdrowotnego: regulacje prawne
  Jednym z priorytetów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej (UE) są badania dotyczące rozpowszechniania oraz zastosowania wyników badań naukowych. Skutkuje to zmianami w prawodawstwie dotyczącym oceny narażenia na czynniki chemiczne i szacowania ryzyka. Celem pracy jest analiza regulacji prawnych stosowanych w UE dotyczących oceny narażenia i szacowania ryzyka na czynniki chemiczne na podstawie badań monitoringu biologicznego w kontekście ochrony zdrowia pracowników oraz w nawiązaniu do systemu i norm zarządzania higieną pracy. Przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń i wytycznych dotyczących prowadzenia badań z zakresu monitoringu biologicznego w ocenie narażenia pracowników. Zestawiono obowiązujące w Polsce przepisy z regulacjami wprowadzonymi w UE. Przeprowadzono ocenę zasadności wdrażania narzędzi monitoringu biologicznego w profilaktyce zdrowia pracujących jako dodatkowego narzędzia służącego ochronie pracownika przed działaniem czynników chemicznych.

Medycyna Pracy - cały wykaz