Monitor Prawniczy 2017/05

 • Aktualności
  • Opłaty uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  • Europejski nakaz aresztowania
  • Odpowiedzialność przedsiębiorcy, który przekształci prowadzoną działalność w jednoosobową spółkę kapitałową
  • Koszty egzekucji
  • Podatkowe skutki nieodpłatnego przejęcia przez spółkę jawną długów jej wspólnika
  • Prawo do informacji
 • Artykuły
  • Praktyczne aspekty sporządzania i przekazywanie wniosków sądów polskich kierowanych za granicę w ramach pomocy prawnej w sprawach karnych - cz. I
  • Kilka sprawozdań finansowych w trakcie roku obrotowego a składanie ich do akt rejestrowych
  • Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny
  • Ustanowienie użytkowania wieczystego w następstwie stwierdzenia nieważności decyzji z art. 7 dekretu warszawskiego
  • Nowa regulacja odsetek w transakcjach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odsetek prolongacyjnych
  • Sens i nonsens odmiennych regulacji zawartych w procedurach: karnej i wykroczeniowej