Monitor Prawniczy 2017/04

 • Aktualności
  • Klauzula antykumulacyjna w postępowaniu karnym a należności na rzecz ZUS
  • Spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych
  • Strony postępowania w sprawie o udostępnienie informacji publicznej
  • Środki inwestowane w nieruchomości niewydatkowane na cel statutowy fundacji
  • Wyłączenie członka zarządu województwa, gdy organ ten pełni funkcję instytucji zarządzającej
  • Nieważność umowy sprzedaży - zwrot wpłaconego podatku od czynności prawnych
  • Zasada niedziałania prawa wstecz w przypadku aktu stosowania prawa
  • Przesłanka podwójnej karalności
  • Pomoc finansowa na kontynuację nauki
  • Nieuczciwe praktyki handlowe
 • Artykuły
  • Prokura łączna po nowelizacji
  • Bankowość elektroniczna jako trwały nośnik informacji
  • Przedsiębiorstwo (art. 551 KC) wielopodmiotowe - istota i reżim prawny (cz. II)
  • Zdolność do czynności prawnych spółki jawnej
  • Obowiązek zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej przez pośrednika
  • Moc wiążąca prawomocnego wyroku zasądzającego solidarnie odszkodowanie od pracodawcy i pracownika na rzecz osoby trzeciej w sprawie o roszczenia regresowe