Monitor Prawniczy 2017/06

 • Aktualności
  • Nieuczciwe warunki umowy kredytu
  • Usługi płatnicze
  • Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń
  • Skuteczność doręczenia zastępczego
  • Publikacja wyroku TK a wniesienie skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
  • Odpowiedzialność prezesa zarządu za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej
  • Opodatkowanie premii dla pracowników-twórców
  • Brak legitymacji rodzica, którego dziecko nie było uczniem gimnazjum do zaskarżenia uchwały o likwidacji tej szkoły
 • Artykuły
  • Termin do wystąpienia żądaniem uznania czynności krzywdzącej wierzyciela za bezskuteczną
  • Źródło pokrycia wynagrodzenia dla kuratora ustanowionego z urzędu
  • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
  • Instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników w tzw. małej ustawie o innowacyjności
  • Sprzedaż produktów leczniczych na odległość. Analiza prawa unijnego
  • Pojęcie formy dokumentowej i dokumentu na gruncie Kodeksu cywilnego oraz forma dokumentowa przy następczych czynnościach prawnych
  • Praktyczne aspekty sporządzania i przekazywanie wniosków sądów polskich kierowanych za granicę w ramach pomocy prawnej w sprawach karnych - cz. II