Aura - Ochrona Środowiska 2020/03

 • Światowe zasoby wody w obliczu zmian klimatu
  Od dawna obserwujemy pogłębiający się deficyt wody pitnej na Świecie. Mimo, że w środowisku jest ona czynnikiem dominującym to tylko jej niewielka część to woda słodka, którą możemy wykorzystać do celów konsumpcyjnych i sanitarno-higienicznych. Szacuje się, że całkowity rezerwuar wody słodkiej na Ziemi to około 35 mln m³. Lodowce oraz pokrywy śnieżne znajdujące się na Antarktydzie kumulują jej aż 61%, pozostała część to wody podziemne stanowiące około 30%, które są źródłem zaopatrzenia w wodę pitną z uwagi na bardzo dobrą jakość. Pozostała ilość wód słodkich wynosi jedynie 0,4% i należą do nich jeziora i sztuczne zbiorniki, woda glebowa, woda w atmosferze, bagna i mokradła, woda rzeczna. Rzeki, mimo małej objętości wody, bo około 0,006% wód słodkich charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem odnawialności, rzędu zaledwie kilkunastu dni, stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia.
 • Wyrok Trybunału z 7 listopada 2019 r. w sprawie budowy kompleksu turystycznego na greckiej wyspie Ios, w archipelagu Cyklad
  Sentencja Artykuł 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie prowadziło związane z przedsięwzięciem działania w zakresie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu siedziby właściwego regionalnego organu administracyjnego, a nie na szczeblu gminy, od której zależy lokalizacja tego przedsięwzięcia, w sytuacji, gdy wdrożone konkretne szczegółowe zasady nie zapewniają skutecznego przestrzegania praw zainteresowanej społeczności, czego zbadanie należy do sądu krajowego. Artykuły 9 i 11 dyrektywy 2011/92 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu, które prowadzi do powołania się wobec członków zainteresowanej społeczności na upływ terminu na złożenie skargi.
 • Straty z tytułu zanieczyszczenia środowiska
  W doniesieniach prasowych czyta się o znacznych szkodach, jakie Polska ponosi na skutek zanieczyszczenia środowiska. Są one rzeczywiście wysokie. Głębsze analizy pokazują, że spowodowane są głównie uszczerbkiem na zdrowiu, albo przedwczesnymi zgonami. Wiążą się z tym problemy. Łatwiej jest teoretycznie oszacować medyczne skutki narażenia na życie w skażonym środowisku niż wycenić spowodowane tym szkody. Posługiwanie się wskaźnikami obliczonymi dla innych warunków społecznych i gospodarczych może dawać tylko orientacyjne wyniki. Jednak nawet i one sugerują, że ochrona środowiska kosztuje zazwyczaj mniej, niż można dzięki niej osiągnąć.
 • Sumienie
  "Pan Bóg wybacza zawsze, ludzie czasami, natura nigdy". Gdzieś przeczytałem to zdanie, zapisałem i schowałem do szuflady. Wydało mi się pretensjonalne i nazbyt kategoryczne. Szczególnie wobec natury. Przecież gołym okiem widać, że przyroda na niejedno człowiekowi pozwala i niejedno wybacza. Do dziś rozgrzesza przemysłowych magnatów, wyrębywaczy lasów, wyrafinowanych trucicieli, różnej maści kłusowników i zwykłych rozdeptywaczy trawy. Daje ludzkości coroczne wiano wartości kilkudziesięciu bilionów dolarów - glebę, powietrze, zieleń, morza, rzeki, jeziora. Co dostaje w zamian? Niewiele, prawie nic! Mam wrażenie, że głos moralistów cichnie, a sceptycy - machają ręką…
 • Walory przyrodnicze polskich torfowisk i ich ochrona
  Torfowiska są jednymi z najbardziej interesujących ekosystemów na granicy lądu i wody. W zależności od reżimu wodnego, można wyróżnić torfowiska wysokie i niskie, jak również mieszane (przejściowe). Torfowiska zajmują około 3% powierzchni Polski; wśród nich najmniej liczne są torfowiska wysokie. Torfowiska wysokie są uformowane na nieprzepuszczalnym podłożu, są zasilane wyłącznie wodą opadową i przez to ubogie w pierwiastki biogenne. Tereny podmokłe są niezwykle ważne w globalnym obiegu węgla, gdyż stanowią miejsce depozycji węgla, szczególnie obszary położone na północnej półkuli. Tereny podmokłe stanowią rezerwuar wody słodkiej i miejsce występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi fascynującego tematu torfowisk, ich znaczenia w przyrodzie Polski, a także głównych zagrożeń dla ich istnienia oraz metod renaturalizacji, czyli przywracania kondycji terenom podmokłym zagrożonym antropopresją.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz