Problemy Jakości 2018/05

 • Identyfikacja przesłanek wdrożenia strategii TQM wśród przedsiębiorstw budowlanych
  Strategia zarządzania jakością (TQM) jest ciągle aktualna i jest przedmiotem wielu badań oraz analiz. Nie jest ona strategią nową, ale ze względu na jej niewątpliwe zalety jest niezmiernie popularna w wielu branżach gospodarki. Taką branżą bez wątpienia jest budownictwo. Literatura przedmiotu dotycząca koncepcji zarządzania jakością jest wyjątkowo bogata. W branży budowlanej zdecydowana większość przedsiębiorców zajmuje się uwarunkowaniami wdrożenia strategii TQM oraz jej efektami. Podkreśla się zwłaszcza bariery wdrożenia i trudności w prawidłowej jej implementacji. Szereg autorów zaznacza znamienny fakt, że sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności wdrożenia strategii zarządzania jakością.
 • Standaryzacja systemów zarządzania zgodnością: Norma ISO 19600
  Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej, złożonej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej powinno koncentrować się głównie na budowaniu i rozwijaniu jego zdolności adaptacyjnych, umiejętności minimalizowania niepewności, a co za tym idzie posiadania kompetencji gromadzenia i przetwarzania właściwych informacji i oceny zjawisk.
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej
  Gospodarowanie zasobami odbywa się współcześnie w globalizującym się otoczeniu, którego głównym paradygmatem jest zrównoważony rozwój. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga od podmiotów gospodarujących takiego działania, aby zaspokajały one nie tylko swoje potrzeby i oczekiwania ich obecnych klientów, społeczeństwa, ale także uwzględniały potrzeby przyszłych pokoleń. Coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się podjąć wyzwanie społecznej odpowiedzialności. Powody tej decyzji są różne, np. wymagania kontrahentów, poszukiwanie nowych strategii konkurowania na coraz bardziej homogenicznym rynku czy chęć pozyskania nowych klientów. Celem empirycznym – jako głównym do realizacji w ramach niniejszego artykułu – było ustalenie, czy zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie ma związek z zarządzaniem jakością i jaki jest jego charakter.
 • Profesor dr hab. inż. Ryszard Barcik
  Biogram zawodowy
 • Luka jakościowa jako narzędzie określania preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozów środkami transportu zbiorowego
  Transport jest niezbędnym elementem każdej rozwijającej się gospodarki. Usługi transportowe bezpośrednio oddziałują na jakość życia mieszkańców konkretnego obszaru. Popyt na usługi transportowe uwarunkowany jest atrakcyjnością oferty. Zadowolenie klienta jest ściśle związane z jakością dostarczanych usług. Wyprodukowanie usługi, nawet najlepszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa, nie gwarantuje jej akceptacji przez nabywców. Ocena dokonywana przez klienta jest ostateczną miarą jakości usługi.