Praca Socjalna 2018/03

 • Pomoc społeczna za granicą
  • „Ostatnia przystań” nieuleczalnie chorych dzieci. Założenia modelowe a praktyka w Polsce i na Ukrainie (5)
   W artykule przedstawiono założenia pracy hospicyjnej i porównano sytuację w tym zakresie w Polsce i na Ukrainie.
 • Badania
  • Zadowolenie z życia osób starszych w świetle zagadnień teoretycznych i badań w Polsce (23)
   Artykuł jest pracą poglądową dotyczącą problematyki zadowolenia z życia seniorów. Osiągnięcie optymalnego poziomu zadowolenia przez osoby starsze jest obecnie bardzo trudne z uwagi na zmienną rzeczywistość i trudności dostosowania się do niej. Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia zadowolenia z życia, ukazanie terminów mu pokrewnych oraz ich podobieństw i różnic znaczeniowych; rozpoznanie i interpretacja współczesnych teorii zadowolenia z życia, ukazanie różnorodności ujęć metodologicznych i relacyjności w prowadzeniu badań nad zadowoleniem zżycia seniorów. Zamysłem jest również podkreślenie istoty badań nad zadowoleniem zżycia osób starszych w społeczeństwie i budowanie sprzyjającej polityki senioralnej. Zbieraniu danych posłużyła metoda analizy treści opracowań naukowych z zakresu nauk społecznych.
  • Szanse rozwojowe młodzieży dorastającej w rodzinach migracyjnych w kontekście nadziei na sukces (42)
   W artykule podjęto kwestię nadziei na sukces wśród młodzieży dorastającej w rodzinach migracyjnych. Zagadnienie to wiąże się z problematyką pracy socjalnej, socjologii rodziny i psychologii rozwoju człowieka. Artykuł ma na celu przybliżenie problematyki młodzieży dorastającej w rodzinach migracyjnych, zmuszonej – w związku z wyjazdem zarobkowym rodziców – do zmierzenia się z nowymi obowiązkami, często typowymi dla osoby dorosłej, jednak nieadekwatnymi na tym etapie rozwojowym.
 • Do dyskusji
  • Deinstytucjonalizacja systemu pomocy społecznej szansą na godne życie osób wymagających wsparcia i opieki (71)
   W artykule podjęto tematykę sytuacji społecznej osób, które ze względu na wiek, trudne warunki społeczno-ekonomiczne, niepełnosprawność czy też przewlekłą chorobę wymagają wsparcia w formie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych lub pielęgnacyjnych. Pokazano system polskiej pomocy społecznej w aspekcie funkcjonowania zakładów całodobowego pobytu.
 • Między teorią a praktyką
  • Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – teoria i praktyka (85)
   Artykuł stanowi o teoretycznych i praktycznych aspektach programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Bliżej prawa
  • Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców a prawo do świadczeń z pomocy społecznej (101)
 • Półka z książkami

Praca Socjalna - cały wykaz