Monitor Prawniczy 2018/21

 • Aktualności
  • Dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie o pozbawieniu statusu oskarżyciela posiłkowego
  • Uchylenie wyroku przez sąd odwoławczy i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w wypadku zaskarżenia wyroku uniewinniającego
  • Udostępnianie akt stronie poprzez sporządzenie przez organ kopii zgromadzonej dokumentacji
  • Obowiązek transkrypcji aktu urodzenia dziecka pochodzącego z jednopłciowego związku
  • Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu zaufania publicznego a fakt dopuszczenia się czynu naruszającego porządek prawny
  • Negatywna opinia patrona nie może być wyłączną przesłanką do skreślenia z listy aplikantów
  • Korzystanie ze stenogramów podsłuchanych rozmów w postępowaniu podatkowym
  • Odmowa udostępnienia dokumentacji podatkowej przez doradcę podatkowego organowi egzekucyjnemu
  • Ryczałt z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Pomoc w prowadzeniu firmy członka rodziny nie oznacza firmanctwa
  • Wydatki na kreowanie wizerunku scenicznego jako koszty uzyskania przychodów artystów
  • Publiczne udostępnianie
  • Zwrot ceny biletu w przypadku odwołania lotu
  • Nieuczciwe warunki umowy kredytu denominowanego w walucie obcej
 • Artykuły
  • Rozszerzony przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa lub służącego do jego popełnienia (tzw. konfiskata rozszerzona) – aspekty procesowe
  • Klasyfikacja należności podatkowej z tytułu VAT w postępowaniu upadłościowym – wierzytelność upadłościowa czy zobowiązanie masy upadłości?
  • Dowody pozyskane z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego w orzecznictwie sądów cywilnych
  • Realizacja znamion przestępstwa dopuszczenia do ruchu pojazdu bezpośrednio zagrażającego bezpieczeństwu w ruchu
  • Przedawnienie roszczeń z umowy użyczenia
  • Ustalenie wartości przedmiotu sporu a koszty procesu w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie

Monitor Prawniczy - cały wykaz