Monitor Prawniczy 2018/06

 • Aktualności
  • Wynagrodzenie kuratora spółki
  • Ustalenie wartości majątku wspólnego przy podziale
  • Koszty sądowe w razie zawarcia ugody pozasądowej
  • Choroba pełnomocnika a uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji
  • Odmowa wpisania zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci do polskich ksiąg stanu cywilnego
  • Udostępnienie informacji o umowie zawartej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego a tajemnica przedsiębiorcy
  • Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczeń
  • Jurysdykcja w sprawach umów z udziałem konsumentów
  • Zakaz wjazdu do strefy Schengen
 • Artykuły
  • Przekroczenie granic obrony koniecznej z art. 25 § 2a KK
  • Zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń towarzystw ubezpieczeniowych na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • O cywilnoprawnych aspektach bitcoina (cz. II)
  • Uwagi na tle zmian w art. 913 § 1 KPC wprowadzonych ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
  • "Świadek" wypadku drogowego niebędący dowodem osobowym. Studium pewnego przypadku