Monitor Prawniczy 2018/02

 •  Aktualności
  • Prawo do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy
  • Właściwości sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych
  • Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi
  • Granice odpowiedzialności pasera za szkodę
  • Niedopuszczalność odmowy powołania na stanowisko notariusza z uwagi na lokalizację kancelarii notarialnej
  • Sprzedaż lokalu wynajmowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych
  • Dystrybucja selektywna
  • Wydalenie rezydenta długoterminowego
 • Artykuły
  • Zwrot nieruchomości pożydowskich nabytych przez Skarb Państwa na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich
  • Roszczenia uzupełniające współwłaścicieli w postępowaniu o zniesienie współwłasności a konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego
  • Wykorzystanie protokołów z "podsłuchów" sporządzonych przez organy państw Unii Europejskiej na potrzeby postępowania karnego prowadzonego w Polsce
  • Odpowiedź na uwagi o dziedziczeniu praw autorskich majątkowych przez Skarb Państwa
  • Pozew o zapłatę jako zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości
  • Układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a zawieszenie egzekucji z mocy prawa