Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/06


 • Matrix się rozpędza. Konferencja "Postępy techniki" wraz z warsztatami (II s. okł.)
  Konferencja "Postępy techniki" wraz z warsztatami - Wrocław, 8 czerwca 2017
 • Aktualności z kraju (2)
  • Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe
  • Europejski Fundusz Inwestycyjny wspiera polski rynek Venture Capital
  • Nowa, szybka ścieżka dla najlepszych projektów
 • Targi A+A 2017. Liczy się człowiek (3)
  Największa i najważniejsza impreza wystawiennicza branży bhp na świecie, obejmująca wszystkie sektory bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony człowieka w pracy. Niemal 1900 wystawców z 55 krajów na ok. 70 tys. m kwadratowych powierzchni wystawowej, ponad 65 tys. gości z 86 krajów w 2015 r. - to wizytówka targów A+A, zapraszająca specjalistów z branży do odwiedzenia Terenów Targowych w Dusseldorfie w dniach 17-20 października tego roku.
 • Bezpieczna praca w każdym wieku. Konferencja "Zarządzanie wiekiem i kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach i organizacjach" (4)
  Żyjemy coraz dłużej, to niezaprzeczalny fakt. W ciągu ostatnich 65 lat przeciętna długość życia Polaków wzrosła, zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, z przeciętnie 53 eo ok. 77 lat. Dłuższe życie oznacza m.in. teoretycznie większy potencjał do wykonywania obowiązków zawodowych, ale seniorzy na rynku pracy mają, niestety, "pod górkę". Z jednej strony część z nich ma kłopoty z nadążaniem za postępem technologicznym, niechętnie adaptuje się do zmian w organizacji pracy, a z drugiej strony starsi pracownicy zderzają się z brakiem empatii oraz zrozumienia ze strony młodszych koleżanek i kolegów. O tych i innych problemach związanych z zarządzaniem wiekiem dyskutowali uczestnicy konferencji, która została zorganizowana przez CIOP-PIB w ramach europejskiej kampanii informacyjnej "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie".
 • "Brakujący środek"? - młodzi ludzie z wykształceniem średnim na europejskim rynku pracy (6)
  Artykuł ma na celu zobrazowanie sytuacji młodych ludzi na rynku pracy w Unii Europejskiej po kryzysie ekonomicznym oraz zaprezentowanie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ich aktywizacji społecznej i zawodowej. W artykule zaprezentowano sytuację młodzieży osiągającej średnie wyniki edukacyjne, która pomijana w dyskursie publicznym i programach społecznych UE, staje się "brakującym środkiem". Przeanalizowano priorytety UE wobec młodzieży, opisano sytuację młodych na rynku pracy, w szczególności młodzieży osiągającej średnie wyniki edukacyjne oraz młodych, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą (NEET). Przedstawiono wybrane działania podejmowane w UE w celu aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży oraz najnowsze inicjatywy i kierunki rozwoju.
 • Analiza warunków pracy w centrach sterowania ruchem kolejowym (10)
  W artykule przedstawiono wyniki badań warunków pracy w centrach sterowania ruchem kolejowym na przykładzie 10 wybranych pomieszczeń. Badaniami objęto ergonomię środowiska pracy oraz czynniki, które mogą wpłynąć na ryzyko popełnienia przez pracownika błędu: hałas, drgania mechaniczne i oświetlenie. Warunki pracy poddano ocenie w oparciu o aktualne przepisy i normy dotyczące środowiska pracy. Wykazała ona, że zarówno hałas na stanowiskach pracy, jak i akustyka pomieszczeń, poza pojedynczymi przypadkami, spełniają wymagania określone w odpowiednich normach. W przypadku wpływu drgań mechanicznych na ludzi znajdujących się w budynkach centrów, wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnych we wszystkich badanych nastawniach. Ocena oświetlenia elektrycznego ujawniła, że najczęstszym problemem było występowanie odbić dekontrastujących na pulpitach nastawczych. W zakresie oceny ergonomicznej na stanowiskach z wieloma monitorami stwierdzono zbyt wysokie ustawienie monitorów komputerowych. Stwierdzono również brak komfortu pozycji pracy wynikający z braku miejsca na nogi ze względu na konstrukcje biurek ograniczające miejsce na nogi (m.in. zbyt grube blaty stołów) oraz brak regulacji podłokietników krzeseł, które ograniczają możliwość przysunięcia krzesła do stołu.
 • Wykorzystanie wyszukiwarki fasetowej w bibliotekach (15)
  W ślad za innymi bibliotekami, Biblioteka CIOP-PIB podjęła działania związane z wdrożeniem wyszukiwarki PRIMO do wyszukiwania informacji w udostępnianych, dziedzinowych zasobach informacyjnych. W artykule przedstawiono możliwości dotarcia do potrzebnych czytelnikowi, specjalistycznych informacji z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy w zasobach Biblioteki Instytutu. W tym celu wykorzystywana jest wyszukiwarka fasetowa, będąca przykładem rozwoju zastosowań technologii informacyjnych w bibliotekach.
 • Stosowanie ochronników słuchu przez pracujących na wiertniach gazu z łupków (19)
  W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów hałasu oraz oceny narażenia na hałas pracowników wiertni gazu z łupków. Przedstawiono również praktyczny przykład doboru ochronników słuchu, na stanowiskach pracy, na których stwierdzono przekroczenia poziomów hałasu w zakresie słyszalnym. Badania dowodzą, że na stanowiskach pracy elektryka, mechanika oraz pomocnika wieżowego wiertacza, w celu zmniejszenia narażenia na hałas, jak i zwiększenia komfortu pracy, istnieje konieczność stosowania dwóch rodzajów ochronników słuchu.
 • 85.posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (23)
 • Filtry koalescencyjne stosowane w filtracji aerozoli cieczy (26)
  Wykorzystywane w przemyśle chemicznym i w pokrewnych gałęziach przemysłu substancje ciekłe mogą niekorzystnie wpływać na narażonych pracowników oraz na środowisko naturalne, dlatego też ich eliminacja z gazów odlotowych jest ważnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Ważną rolę w procesie usuwania tych zanieczyszczeń odgrywają filtry koalescencyjne, tj. umożliwiające usuwanie fazy ciekłej poprzez łączenie się kropel i ich ociekanie. Na całym świecie prowadzone są badania nad nowymi strukturami filtracyjnymi i zwiększaniem ich możliwości aplikacyjnych. W artykule przeglądowym przedstawiono informacje dotyczące zasady działania filtrów koalescencyjnych (przede wszystkim w odniesieniu do filtracji aerozoli), czynników wpływających na ich skuteczność oraz obszarów ich zastosowań.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Sprawozdanie PIP za 2016 r. - więcej doradztwa, mniej sankcji (28)
   Na czerwcowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy główny inspektor pracy złożył sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. Jak podkreślił na wstępie Roman Giedrojć, był to rok szczególny, w którym uwidoczniła się nieco odmienna hierarchia priorytetów i widoczne było przesterowanie działań, zgodnie z filozofią nowego głównego inspektora. To podejście najlepiej wyraża strategia pierwszej kontroli, zainicjowana przez Romana Giedrojcia niezwłocznie po objęciu przez niego stanowiska.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych - zmiany
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Mam zamiar przejść na emeryturę od 1 października 2017 r. Kiedy mogę zgłosić wniosek o przyznanie tego świadczenia? Czy wcześniej mogę uzyskać informacje, ile wyniesie moja emerytura?
  • Pobieram świadczenie przedemerytalne i dorabiam w swojej dawnej firmie. Czy muszę się rozliczać z ZUS?
  • Zgłoszę w lipcu wniosek o emeryturę. Ile czasu będzie miał ZUS na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia?
  • Jaki jest staż pracy uprawniający do renty, w zależności od daty powstania choroby?
  • Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?
 • Doniesienia z zagranicy (32)