•  Aktualności
  • Praca i wynagrodzenie
   W przededniu stulecia systemu ochrony socjalnej ludności należy jeszcze raz podkreślić: możliwość zdobycia pracy, poczucia potrzeby i popytu jest jednym z najważniejszych warunków dla dobrobytu obywateli naszego kraju.
 • Reporter
  • Rzeczywistość i perspektywy
   Spotkanie Zarządu Państwowego Departamentu Inspekcji Pracy Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Republiki Białorusi (zwanego dalej Departamentem) podsumowało pracę w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. Dyskutowano o problemach związanych z wypadkami przy pracy z poważnymi konsekwencjami, przestrzeganiem prawa pracy w organizacjach w kraju. Zdaniem dyrektora Departamentu, V. I. Sidorowicza, dzisiaj, w celu wyeliminowania stwierdzonych braków i naruszeń, ważne jest, aby jasno zidentyfikować wszystkie punkty problemowe. Jednocześnie inspekcje Departamentu powinny poprawić jakość dochodzeń w przypadku wypadków przy pracy z poważnymi konsekwencjami.
 • Potencjał wzrostu
  Najważniejsze wskaźniki dla państwa i społeczeństwa, które zostały osiągnięte w pierwszej połowie roku, zostały przeanalizowane w radzie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Republiki Białorusi. Biorąc pod uwagę wyniki celowej pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z zatrudnieniem, płacą i ochroną pracy, świadczeń socjalnych i emerytalnych, członkowie rady zadecydowali o zadaniach na najbliższą przyszłość.
 • Ochrona pracy w organizacjach: aspekty praktyczne
  W niniejszej publikacji uwzględniamy wymogi aktów prawnych regulacyjnych (zwanych dalej NLA), w tym techniczne akty prawne (zwane dalej TNPA), do sformalizowania relacji między pracodawcą a pracownikiem na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Bezpieczeństwo
  • Organizacja i bezpieczna praca w obróbce drewna
   Zgodnie z klauzulą 45 załącznika nr 1 do Instrukcji postępowania w sprawie szkoleń, staży, briefingu i badań pracowników zajmujących się kwestiami ochrony pracy, zatwierdzonymi uchwałą nr 175 Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Republiki Białoruś z dnia 28 listopada 2008 r. (Ze zmianami i uzupełnieniami), dalej - instrukcja nr 175), produkcja drewna odnosi się do pracy o zwiększonym zagrożeniu. A to oznacza, że w miejscu pracy w tej produkcji zawsze istnieje ryzyko zranienia.
  • Droga nie wymaga ofiar
   Według departamentu bezpieczeństwa transportu i specjalnych programów Białoruskiej Kolei, przez 6 miesięcy tego roku 33 osoby zostały zabite na kolei w kraju, a 19 zostało rannych. Jeśli porównamy to z tym samym okresem w ubiegłym roku, liczba ofiar śmiertelnych spadła o 5, a rannych - o 6 osób. Całkowita liczba ofiar zmniejszyła się z 63 do 52 osób. Ale czy ta tendencja ulegnie wzmocnieniu w przyszłości - zważywszy na fakt, że główną przyczyną sytuacji wyjątkowej była porażka ofiar przez środki ochrony osobistej, przekraczanie torów kolejowych w nieznanym miejscu? Co więcej, nie można tego nie zauważyć: prawie połowa ofiar (22 osoby) znajdowała się w strefie zagrożenia w stanie odurzenia.
 • Dochodzenie i analiza
  • Prawo
   Podczas wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej pracodawcy często naruszają wymogi ustawodawstwa z zakresu ochrony pracy, nie prowadzą lub niewłaściwie kontrolują, w wyniku czego mają miejsce wypadki przemysłowe.
  • Akademia ochrony pracy
   Podstawa prawna pracy w grupach studenckich
   W tym roku przypada 55. rocznica działalności studenckich zespołów budowlanych Republiki Białoruś, a w przyszłym roku obchodzimy 60. rocznicę powstania zespołów studenckich w ZSRR. Dla wielu udział w studenckich brygadach budowlanych otwiera możliwości wzmocnienia dobrobytu materialnego. Ale najważniejsze - studenckie zespoły konstrukcyjne dla wielu pokoleń młodych ludzi były szkołą patriotyzmu, dojrzałości obywatelskiej, podstawą tworzenia silnych zespołów studenckich.
  • Jakie zdarzenia i kiedy ubezpieczający powinien powiadomić urząd
   Po wystąpieniu określonych zdarzeń ubezpieczający musi przesłać pisemne zawiadomienie do oddzielnego oddziału o obowiązkowym ubezpieczeniu od wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Regiony
  • Mikroklimat z minusem - bezpieczeństwo z plusem
   SOOO "Morozprodukt" - firma zajmująca się produkcją lodów i sprzedażą mrożonych warzyw jest nie tylko młoda, ale także jedyna w swoim rodzaju. Została stworzona w Marina Gorka, w zasadzie od zera z udziałem kapitału prywatnego, w tym zagranicznego, opartego na nowoczesnych technologiach i tym samym podejściu do organizacji bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Dokumenty
  • W sprawie kryteriów oceny stopnia ryzyka powoływania losowej kontroli przez organy i instytucje przeprowadzające państwową kontrolę sanitarną
   Pod koniec 2017 r. nastąpiły strategiczne zmiany w ustawodawstwie kraju: przyjęto pakiet dokumentów, które mają być kontynuowane.

Oxpaнa труда и социальная защита (Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Socjalna) - cały wykaz 

Komentarze obsługiwane przez CComment