Ocena narażenia na drgania ogólne

Program umożliwia ocenę narażenia na drgania ogólne na podstawie wyników pomiarów drgań mechanicznych wykonanych w dających się wyróżnić przedziałach czasu pracy. Program nie wymaga instalacji i może być uruchomiony za pomocą większości przeglądarek internetowych.

Obsługa programu jest intuicyjna. Wystarczy kliknąć na podany niżej odnośnik:

Uruchom program

Uwaga: Sprawdziłem zachowanie się programu w różnych przeglądarkach. Nie ma problemu z nowymi wersjami przeglądarek. Nie radzi sobie z nim niestety Internet Explorer w wersji 8.0 i wcześniejszych. W przypadku nowszej wersji IE np. 11.0 ten problem nie występuje. Użytkownicy systemu WindowsXP korzystający z IE 8.0 chcąc skorzystać z programu muszą więc uruchomić go w innej przeglądarce niż IE 8.0 (jest to najwyższa wersja w WindowsXP) np za pomocą przeglądarki Google Chrome lub FireFox. Będę wdzięczny za informacje odnośnie problemów z uruchomieniem i funkcjonowaniem programu.

Instrukcja obsługi

Do oceny narażenia na drgania ogólne wykorzystywane są wartości skutecznego ważonego przyspieszenia drgań mechanicznych zmierzone w trzech kierunkach X, Y i Z. W przypadku, gdy na stanowisku pracy, które oceniamy, ze względu na wykonywane na nim czynności, mamy do czynienia z różnymi dającymi się wyodrębnić okresami narażenia, należy pomiary należy wykonać niezależnie dla każdej czynności. Mając do dyspozycji zestaw wyników pomiarów wykonujemy ocenę narażenia, która zależy od sumarycznego czasu ekspozycji na drgania. I tak:

  • jeśli sumaryczny czas ekspozycji na drgania nie przekracza 30 minut (tzw. krótkotrwałe narażenie na drgania miejscowe) do oceny narażenia (porównania z wartościami dopuszczalnymi) wykorzystywana jest największa zmierzona wartość skutecznego ważonego przyspieszenia drgań z uwzględnieniem współczynnika kierunkowości,
  • jeśli sumaryczny czas ekspozycji przekracza 30 minut, do oceny narażenia wykorzystuje się największą z trzech (dla każdego kierunku drgań) tzw. 8-godzinnych ekspozycji na drgania A8x/A8y/A8z, obliczanych na podstawie zależności uwzględniającej cząstkowe czasy ekspozycji i odpowiadające im wartości skutecznych ważonych przyspieszeń drgań. Również i w tym przypadku w obliczeniach należy uwzględnić współczynniki kierunkowości.

Jak widać ocena narażenia na drgania ogólne nie jest, łagodnie rzecz ujmując proste i w przypadku kilku czynności wykonywanych na stanowisku pracy może być bardzo czasochłonna. Na szczęście program wykonuje automatycznie wszystkie niezbędne obliczenia, zaś rola Użytkownika sprowadza się do wprowadzenia danych pomiarowych.

W momencie uruchomienia programu na ekranie monitora pojawia się "puste" okienko programu. Pod obszarem wykresu znajduje się pięć okienek wprowadzania danych, do których należy wpisać kolejno:

  1. opis czynności wykonywanej przez pracownika podczas pomiaru,
  2. wartość skutecznego ważonego przyspieszenia drgań w kierunku X w m/s2,
  3. wartość skutecznego ważonego przyspieszenia drgań w kierunku Y w m/s2,
  4. wartość skutecznego ważonego przyspieszenia drgań w kierunku Z w m/s2,
  5. czas pomiaru w minutach.

Wprowadzone dane należy dodać do wyników pomiarów za pomocą klawisza [Dodaj wynik pomiaru/Oblicz narażenie]. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, w okienku programu z lewej strony pojawi się wynik oceny narażenia oraz ocena ryzyka zawodowego, zaś z prawej strony histogram wprowadzonych danych (dla dominującej składowej) i wynik oceny w postaci wykresu słupkowego. Należy zaznaczyć, że histogram uwzględnia automatycznie (w zależności od dominującej składowej drgań) współczynniki korekcji kierunkowej. To dlatego wysokości słupków dla składowych X i Y są większe niż wskazywałyby na to wprowadzone wyniki pomiarów.

Równocześnie w dolnej części ekranu dane zostaną wprowadzone do zestawienia w postaci tabeli. Podczas dodawania kolejnych wyników pomiarów zarówno wykres jak i zestawienie tabelaryczne są aktualizowane na bieżąco.

Kolory zastosowane w tabeli oceny ryzyka zawodowego oraz na wykresach są ze sobą powiązane i odpowiadają trzystopniowej skali oceny ryzyka zawodowego (Duże/Średnie/Małe). Na histogramie odpowiednim kolorem wyróżniany jest tylko ten wynik pomiaru skutecznego ważonego przyspieszenia drgań, który ma najniekorzystniejszy, z punktu widzenia narażenia, wpływ na wynik oceny (pozostałe wartości mają kolor szary).

W dziale [Narzędzia] Serwisu WYPADEK można znaleźć inne programy wspomagające ocenę środowiska pracy.