autor: Michał Skąpski, wydanie I ISBN: 83-7444-233-6

 • Wykaz skrótów (9)
 • Wstęp (11)
 • Rozdział I
 • Współczesne zmiany społeczno-gospodarcze i wyzwania wobec prawa pracy (19)
  • 1.1. Transformacja gospodarki centralnie sterowanej w społeczną gospodarkę rynkową (19)
  • 1.2. Wpływ globalizacji agospodarki na stosunki pracy (32)
  • 1.3. Problem przynależności gałęziowej norm regulujących przeciwdziałanie bezrobociu (45)
  • 1.4. Wpływ struktury gospodarki na trść norm prawa pracy (50)
 • Rozdział II
 • Funkcje prawa pracy (56)
  • 2.1. Pojęcie funkcji prawa (56)
  • 2.2. Pojęcie funkcji prawa w doktrynie prawa pracy (69)
  • 2.3. Tradycyjne typologia funkcji prawa pracy (80)
  • 2.4. Potrzeba modyfikacji typologii funkcji prawa pracy w społecznej gospodarce rynkowej (98)
 • Rozdział III
 • Zakres i formy ochrony realizowanej przez normy prawa pracy (106)
  • 3.1. Uzasadnienie aksjologiczne i ekonomiczne ochrony pracowników (106)
  • 3.2. Funkcja wyrównawcza (126)
  • 3.3. Funkcja opiekuńcza (132)
  • 3.4. Funkcja promocyjna (139)
  • 3.5. Funkcja promocyjna prawa pracy wobec zasady prawa do pracy (146)
 • Rozdział IV
 • Funkcja promocyjna w międzynarodowym prawie pracy (162)
  • 4.1. Przedmiot badań (162)
  • 4.2. Międzynarodowa regulacja promocji zatrudnienia (164)
   • 4.2.1. Wspólnota Europejska (164)
   • 4.2.2. OECD (179)
   • 4.2.3. Międzynarodowa Organizacja Pracy (187)
  • 4.3. Wnioski (194)
 • Rozdział V
 • Formy promocji zatrudnienia w prawie pracy (197)
  • 5.1. Rola norm prawa pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu (197)
  • 5.2. Środki bezpośredniego wspierania wzrostu zatrudnienia w prawie pracy (201)
  • 5.3. Pojęcie i metody pośredniego wspierania zatrudnienia w prawie pracy (235)
   • 5.3.1. Zagadnieniai ogólne (235)
   • 5.3.2. Zasada volenti non fit iniuria w stosunkach pracy (244)
   • 5.3.3. Umowa o pracę na czas określony a funkcja promocyjna prawa pracy (259)
   • 5.3.4. Wpływ upowszjechnienia zatrudnienia w niepełnym wymiarze na wielkość zatrudnienia (276)
  • 5.4. Wnioski (290)
 • Rozdział VI
 • Elastyczność zatrudnienia a tworzenie miejsc pracy (293)
  • 6.1. Założenia badawcze (293)
  • 6.2. Elastyczność numeryczna (305)
  • 6.3. Elastyyczność funkcjonalna i czasu pracy (344)
  • 6.4. Elastyczność wynagrodzeń (366)
  • 6.5. Wnioski (385)
 • Rozdział VII
 • podmiotowo-przedmiotowe problemy zakresu ochrony realizowanej przez prawo pracy (389)
  • 7.1. Ochrona zatrudnionych (389)
   • 7.1.1. Zakres badań (389)
   • 7.1.2. Praca zależna a praca podporządkowana (392)
   • 7.1.3. Problem samozatrudnienia (398)
   • 7.1.4. Problem kwalifikacji podporządkowanej pracy nieodpłatnej (415)
   • 7.1.5. Status faktyczny i prawny kadry zarządzającej zakładem pracy (424)
   • 7.1.6. Zatrudnienie w firmach rodzinnych (434)
  • 7.2. Formy ochrony pracodawców w prawie pracy (443)
  • 7.3. Wnioski (451)
 • Zakończenie (453)
 • Bibliografia (459)