Maciej Ambroziewicz, Ryszard Celeda, Joanna Dymowska-Moussa, Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski, Edward Kołodziejczyk, Andrzej Kowerski, Waldemar Leszek Krupa, Adam Maciej Pietrzak, Magdalena Stojek-Siwińska, Józef Witczak, Jerzy Wroński, Kazimierz Żurawski, Jerzy Żurek, Wolters Kluwer SA, 2014, ISBN 978/83/264/3401/3

 

 • Rozdział I. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (25)
  • Obowiązki pracodawcy (28)
   • Charakter obowiązków pracodawcy (28)
   • Obowiązki a odpowiedzialność (29)
   • Obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy (30)
   • Obowiązki pracodawcy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (50)
  • Prawa pracodawcy oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (57)
   • Prawa pracodawcy (57)
   • Prawa pracownika (59)
  • Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie bhp osób kierujących pracownikami (63)
   • Odpowiedzialność kadry kierowniczej (63)
   • Obowiązki kadry kierowniczej (64)
 • Rozdział II. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za bezpieczeństwo i higienę pracy (69)
  • Obowiązki i prawa pracowników w zakresie bhp (70)
   • Obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bhp (70)
   • Obowiązek znajomości przepisów i zasad bhp, udziału w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym (71)
   • Obowiązek wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych (72)
   • Obowiązek dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy (73)
   • Obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej, używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem (73)
   • Obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym przez lekarza badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich (74)
   • Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz obowiązek ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia (75)
   • Obowiązek współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp (76)
  • Uprawnienia pracownika w sytuacji nieodpowiednich warunków pracy (76)
   • Prawo powstrzymania się od pracy (76)
   • Prawo powstrzymania się od pracy w razie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia (77)
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę (78)
 • Rozdział III. Zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy (81)
  • Państwowa Inspekcja Pracy (83)
   • Uprawnienia PIP (83)
   • Zadania PIP (85)
   • Organizacja PIP (88)
   • Organy PIP i zakres z innymi podmiotami (97)
   • Nadzór nad PIP - Rada Ochrony Pracy (98)
   • Rzeczoznawcy ds. bhp (99)
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna (103)
   • Zadania i zakres działania PIS (103)
   • Organizacja i struktura PIS (106)
   • Uprawnienia PIS (109)
  • Urząd Dozoru Technicznego (113)
   • Organizacja i zakres działania UDT (114)
   • Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (115)
   • Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego (117)
   • Kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, obsługę i konserwację urządzeń poddozorowych (120)
   • Wykonywanie czynności dozoru technicznego (121)
   • Specjalistyczne jednostki dozoru technicznego (123)
  • Państwowa Straż Pożarna (126)
   • Zadania PSP (126)
   • Struktura organizacyjna PSP (127)
   • Uprawnienia organów PSP (127)
   • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych (128)
  • Inspekcja Ochrony Środowiska (130
   • Organizacja i zadania IOŚ (131)
   • Organy IOŚ oraz ich uprawnienia (131)
   • Wykonywanie zadań dotyczących poważnych awarii (136)
   • Przepisy karne (137)
  • Nadzór budowlany (138)
   • Organy nadzoru budowlanego (138)
   • Obowiązki i uprawnienia nadzoru budowlanego (139)
  • Wyższy Urząd Górniczy (144)
   • Organizacja i zakres działalności WUG (144)
 • Rozdział IV. Polskie Normy i zasady bhp (149)
  • Polskie Normy (151)
  • Normy zharmonizowane (152)
  • Zasady bhp (153)
 • Rozdział V. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (155)
  • Wprowadzenie (156)
   • Opiniowanie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. bhp (158)
   • Opiniowanie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych (159)
   • Opiniowanie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych (161)
   • Dokumentacja budowy (162)
   • Inne uzgodnienia i opinie (165)
  • Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (166)
   • Obowiązek zawiadomienia organów nadzoru (166)
   • Kontrola organów nadzoru (168)
   • Kontrola przedodbiorowa (169)
  • Wymagania dotyczące pomieszczeń i terenu zakładu (170)
   • Wymagania dotyczące terenu zakładu (170)
   • Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy (175)
   • Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (185)
 • Rozdział VI. Maszyny - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (195)
  • Wprowadzenie (197)
  • Ogólne minimalne wymagania dotyczące maszyn (199)
   • Podstawowe pojęcia (199)
   • Minimalne wymagania dotyczące maszyn (200)
  • Minimalne wymagania dotyczące maszyn mobilnych (maszyn z własnym napędem) (202)
  • Minimalne wymagania dotyczące maszyn przeznaczonych do podnoszenia (204)
  • Minimalne wymagania dotyczące pracy i sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości (206)
   • Minimalne wymagania dotyczące drabin (207)
   • Minimalne wymagania dotyczące rusztowań (208)
  • Obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań w użytkowanych maszynach (209)
   • Kontrola minimalnych wymagań maszyn użytkowanych (210)
   • Rejestracja wyników kontroli (212)
   • Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn (212)
   • Realizacja działań dostosowawczych (praktyczne wskazówki) (213)
  • Listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań (praktyczne przykłady) (214)
   • Przykładowa lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń technicznych stacjonarnych (215)
   • Przykładowa lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn mobilnych, samobieżnych lub nie samobieżnych (219)
   • Przykładowa lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków (221)
  • Specjalistyczne listy kontrolne dla wybranych grup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (223)
   • Specjalistyczna lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla tokarki uniwersalnej (223)
   • Specjalistyczna lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla mieszarki do ciasta (225)
   • Specjalistyczna lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla podnośnika kolumnowego (228)
  • System oceny zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy (232)
   • Wprowadzenie (233)
   • System oceny zgodności (234)
   • Zakres zastosowania nowej dyrektywy maszynowej (244)
  • Obowiązki producenta (254)
   • Ocena i dokumentowanie ryzyka (254)
   • Dokumentacja techniczna (255)
   • Ocena zgodności (255)
   • Deklaracja zgodności WE (259)
   • Oznakowanie CE na maszynach (261)
   • Obowiązki producenta maszyny nieukończonej (261)
   • Maszyna modyfikowana (głęboko zmodernizowana) (261)
  • Związki między dyrektywą maszynową 2006/42/WE a dyrektywą 2009/104/WE (262)
 • Rozdział VII. Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników (263)
  • Wprowadzenie (264)
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników środowiska pracy (266)
   • Podstawowe pojęcia (266)
   • Badania i pomiary czynników środowiska pracy (266)
   • Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników biologicznych oraz oceny ryzyka zawodowego (274)
   • Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (276)
  • Czynniki środowiska pracy oraz sposoby ograniczania ich wpływu na pracowników (284)
   • Czynniki chemiczne (285)
   • Czynniki fizyczne (288)
   • Inne czynniki fizyczne (293)
   • Pyły przemysłowe (312)
   • Inne elementy środowiska pracy podlegające badaniom i pomiarom (314)
  • Ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i zagrożeniami (314)
   • Urządzenia ochronne (315)
   • Środki ochrony zbiorowej (315)
   • Środki ochrony indywidualnej (315)
 • Rozdział VIII. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami (317)
  • Rodzaje badań profilaktycznych (319)
  • Tryb i zasady przeprowadzania badań profilaktycznych (321)
  • Kto może przeprowadzać badania profilaktyczne? (327)
  • Profilaktyczna opieka lekarska tylko na podstawie pisemnej umowy (328)
  • Tryb odwoławczy (333)
  • Finansowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (334)
  • Przechowywanie zaświadczeń lekarskich (334)
  • Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z profilaktyczną opieką lekarską nad pracownikami (335)
  • Szczególne rodzaje badań (336)
   • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (336)
   • Badania kierowców oraz użytkowników pojazdów służbowych (337)
   • Badania uczniów i studentów (334)
  • Ochrona pracy kobiet (346)
  • Ochrona pracy pracowników młodocianych (349)
  • Ochrona pracy pracowników niepełnosprawnych (351)
  • Profilaktyczne posiłki i napoje (352)
 • Rozdział IX. Choroby zawodowe (357)
  • Trochę historii (358)
  • Co to jest choroba zawodowa? (360)
  • Tryb postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej (364)
  • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika, u którego wystąpiły objawy choroby zawodowej lub u którego stwierdzono taką chorobę (378)
  • Świadczenia odszkodowawcze z tytułu chorób zawodowych (380)
  • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby (382)
  • Przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby (382)
  • Pragmatyki służbowe (383)
  • Statystyka (383)
 • Rozdział X. Wypadki przy pracy (387)
  • Wprowadzenie (389)
  • Definicje (390)
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku przy pracy (392)
   • Obowiązek udzielenia pomocy (392)
   • Powołanie zespołu powypadkowego (394)
  • Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy (405)
   • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy (405)
  • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy (407)
   • Analiza okoliczności i przyczyn wypadku (407)
   • Sporządzenie dokumentacji (413)
   • Wystąpienie do ZUS (417)
  • Statystyczna karta wypadku (418)
   • Wskazówki do wypełniania statystycznej karty wypadku (419(
  • Dokumentacja powypadkowa i jej przechowywanie (430)
  • Profilaktyka wypadkowa (431)
  • Postępowanie dotyczące innych wypadków (432)
   • Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy (432)
   • Wypadki osób niebędących pracownikami (433)
   • Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach (436)
  • Załączniki (437)
   • Załącznik nr 1 - Zarządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków (437)
   • Załącznik nr 2 - Zawiadomienie o wypadku (440)
   • Załącznik nr 3 - Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego (441)
   • Załącznik nr 4 - Wyjaśnienia poszkodowanego (przykład) (442)
   • Załącznik nr 5 - Informacje uzyskane od świadka (przykład) (443)
   • Załącznik nr 6 - Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
   • Załącznik nr 7 - Zgłoszenie wypadku do PIP i prokuratury (449)
   • Załącznik nr 8 - Protokół z oględzin miejsca wypadku (450)
   • Załącznik nr 9 - Szkic miejsca wypadku (451)
   • Załącznik nr 10 - Statystyczna karta wypadku (przykład) (452)
   • Załącznik nr 11 - Polecenie powypadkowe (454)
   • Załącznik nr 12 - Okładka dokumentacji powypadkowej (przykład) (455)
   • Załącznik nr 13 - Karta wypadku (455)
   • Załącznik nr 14 - Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy (458)
   • Załącznik nr 15 - Wniosek o odszkodowanie (460)
   • Załącznik nr 16 - Skierowanie na badania (461)
   • Załącznik nr 17 - Rejestr wypadków przy pracy (462)
 • Rozdział XI. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach (465)
  • Ratownictwo medyczne w nagłych wypadkach (467)
   • Zagadnienia wstępne (467)
   • Podstawy prawne ratownictwa medycznego - obowiązki i prawa wynikające z przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego (467)
   • Przygotowanie do działań ratowniczych (469)
   • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy - podstawy prawne działalności szkoleniowej (469)
  • Sprzęt używany w ratownictwie medycznym (470)
   • Przykładowa apteczka pierwszej pomocy (470)
   • Standaryzowany zestaw ratowniczy straży pożarnej PSP R-1 (473)
  • Strategia profilaktycznych działań ratowniczych (475)
   • Środki łącznościowe i zasady wzywania pomocy profesjonalnej (475)
  • Zarys anatomii i fizjologii człowieka (477)
  • Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej (481)
   • Postępowanie z poszkodowanymi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia (482)
   • Udrożnienie dróg oddechowych (483)
   • Masaż serca i oddychanie zastępcze (483)
   • Postępowanie z osobą nieprzytomną (485)
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy (486)
   • Opatrywanie urazów zewnętrznych (486)
   • Urazy narządów wewnętrznych (488)
   • Postępowanie z urazami kostno-stawowymi (490)
   • Oparzenia i odmrożenia (491)
   • Porażenie prądem elektrycznym (493)
   • Zatrucia (494)
   • Typowe stany naglące w chorobach wewnętrznych (496)
  • Sprawdzenie wiadomości (497)
   • Test kontrolny. Klucz do sprawdzenia testu (497)
 • Rozdział XII. Szkolenia z zakresu bhp (503)
  • Wprowadzenie (505)
   • Podstawy prawne szkoleń bhp (506)
   • Cele, formy i organizatorzy szkolenia (507)
  • Szkolenie wykładowców i instruktorów (509)
   • Zasady szkolenia (508)
   • Program szkolenia wykładowców i instruktorów (509)
   • Charakterystyka poszczególnych tematów programu szkolenia wykładowców i instruktorów bhp (510)
   • Wybrane elementy psychologii pracy (521)
  • Szkolenia wstępne pracowników w zakresie bhp (524)
   • Cel szkolenia (525)
   • Instruktaż ogólny (526)
   • Instruktaż stanowiskowy (528)
  • Szkolenia okresowe w zakresie bhp (558)
   • Zasady i formy szkolenia okresowego (558)
   • Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych (561)
   • Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (564)
   • Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (567)
   • Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych (569)
   • Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (573)
   • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp (578)
   • Szkolenie pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (582)
  • Formularze do szkoleń (587)
   • Dziennik zajęć (przykładowy) (587)
   • Protokół egzaminacyjny (przykładowy) (588)
   • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (589)
   • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego (590)
 • Rozdział XIII. Środki ochrony indywidualnej (593)
  • Środki ochrony indywidualnej (594)
   • szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej (595)
  • Dobór środków ochrony indywidualnej (596)
  • Idea ergonomii i jej zastosowanie na stanowisku pracy (604)
  • Stanowiska pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (607)
 • Rozdział XIV. Organizacja ochrony pracy w zakładzie (611)
  • Wprowadzenie (612)
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (612)
   • Rola i organizacja służby bhp (612)
   • Wymagania kwalifikacyjne pracownika służby bhp (614)
   • Zakres i metody działania służby bhp (615)
   • Uprawnienia służby bhp (619)
  • Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (620)
   • Zasady powoływania i skład komisji bhp (620)
   • Zadania i działalność komisji bhp (6219
  • Społeczna inspekcja pracy (623)
   • Organizacja i zadania społecznej inspekcji pracy (623)
   • Uprawnienia i zasady działania społecznego inspektora pracy (625)
   • Ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy (626)
   • Współdziałanie społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy (627)
   • Wytyczne do działania społecznej inspekcji pracy (627)
   • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy (629)
  • Uprawnienia związków zawodowych w zakresie nadzoru przestrzegania BHP w zakładzie pracy (630)
   • Zakładowa organizacja związkowa (631)
   • Uprawnienia kontrolne w zakresie bhp (632)
   • Upoważnienie do przeprowadzenia badań bezpieczeństwa pracy (632)
 • Rozdział XV. Metodyka kontroli warunków pracy (635)
  • Wprowadzenie (636)
   • Pojęcie i charakterystyka kontroli (638)
   • Planowanie i przygotowanie do kontroli (641)
  • Zakres podmiotowy kontroli (642)
   • Ochrona pracy kobiet (642)
   • Ochrona pracy młodocianych (643)
   • Kontrola nad pracownikami innych firm (644)
   • Kontrola innych osób wykonujących prace (645)
   • Kontrola szkoleń bhp i kwalifikacji zawodowych (647)
   • Kontrola realizacji ochrony zdrowia pracowników (648)
  • Zakres przedmiotowy kontroli (650)
   • Kontrola obiektów i pomieszczeń pracy (650)
   • Kontrola zaplecza higieniczno-sanitarnego (651)
   • Kontrola wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji (651)
   • Kontrola oświetlenia stanowisk pracy (652)
   • Kontrola procesów technologicznych (653)
   • Kontrola prac budowlanych i remontowo-montażowych (655)
   • Kontrola maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi pracy (658)
   • Kontrola transportu wewnątrzzakładowego (660)
   • Kontrola magazynowania i składowania (661)
   • Kontrola urządzeń i instalacji energetycznych (663)
   • Kontrola profilaktyki wypadkowej i chorobowej (664)
   • Kontrola stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (666)
   • Kontrola regulaminu pracy (667)
   • Kontrola funkcjonowania komisji bhp (667)
  • Dokumentowanie kontroli - wzory i przykłady (668)
   • Wzory protokołów (668)
  • Przykładowe listy kontrolne stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od rodzaju zakładu (675)
 • Rozdział XVI. Zarządzanie ochroną pracy
  • Wprowadzenie (683)
   • Kultura bezpieczeństwa (683)
   • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa (684)
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (685)
   • Zarządzanie bhp jako element zarządzania przedsiębiorstwem (689)
   • Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy (691)
   • Praktyczne aspekty zarządzania bhp (693)
   • Zintegrowany system zarządzania (704)
  • Ocena ryzyka zawodowego (707)
   • Definicja ryzyka zawodowego (707)
   • Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego (710)
  • Metody oceny ryzyka zawodowego (721)
   • Pojęcia i definicje (723)
   • Podmioty uprawnione do wykonywania oceny ryzyka zawodowego (724)
  • Przykładowe oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach (743)
   • Sposoby dokumentowania oceny ryzyka zawodowego (744)
 • Rozdział XVII. Metody analizy stanu bhp (875)
  • Wprowadzenie (876)
  • Analiza kosztów wypadków przy pracy (876)
   • Składowe kosztów wypadków przy pracy (877)
   • Składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe i zasady jej wliczania (878)
   • Analiza kosztów wypadków jako narzędzie służące do szacowania poziomu nakładów ponoszonych na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy (881)
  • Okresowa analiza stanu bhp (887)
   • Podstawa prawna (887)
   • Zakres analizy (888)
   • Przykłady opracowań analizy stanu bhp w wybranych zakładach (900)
 • Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo pożarowe (919)
  • Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu (921)
   • Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych (922)
   • Wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe (922)
   • Przeglądy i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych (923)
   • Zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji (923)
   • Przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej (923)
   • Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (924)
   • Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (924)
  • Wymagania przeciwpożarowe dotyczące budynków i pomieszczeń pracy (925)
   • Wymagania przeciwpożarowe dotyczące budynków (925)
   • Wymagania przeciwpożarowe dotyczące pomieszczeń (930)
  • Wymagania dotyczące ewakuacji w razie zagrożenia (932)
   • Wymagania ewakuacyjne dotyczące budynków (932)
  • Podręczny sprzęt gaśniczy (935)
   • Wymagania dotyczące wyposażenia w gaśnice (936)
   • Wymagania dotyczące wyposażenia w hydranty (937)
  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (938)
  • Przykłady rozwiązań ochrony przeciwpożarowej (940)
   • Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja biurowca (940)
   • Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja hipermarketu (942)
   • Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja szkoły (945)
   • Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja zakładu produkcyjnego (946)
 • Rozdział XIX. Wymagania bhp przy wybranych pracach (955)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (960)
  • Obowiązki pracodawcy (961)
   • Wymagania ogólne dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych (962)
   • Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych (964)
   • Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków, taczek lub dźwignic (965)
   • Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez kobiety (966)
   • Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez młodocianych (968)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na wysokości (970)
   • Wymagania ogólne (970)
   • Kwalifikacje i szkolenie pracownika (973)
   • Wymagania dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej do prac na wysokości (974)
   • Wymagania dotyczące zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokości od 1 do 2 m (976)
   • Środki chroniące przed upadkiem z wysokości (979)
   • Wykonywanie prac wysokościowych szczególnie trudnych (981)
   • Bezpieczeństwo prac wykonywanych na rusztowaniach (986)
   • Bezpieczeństwo prac wykonywanych na dachach (988)
   • Bezpieczeństwo prac przy usuwaniu pokryć dachowych z zawartością azbestu (989)
   • Prace na wysokości przy użyciu podnośników (997)
  • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej )998)
   • Prawo do pracy a sprawność psychofizyczna (998)
   • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (1000)
   • Badania lekarskie pracowników, od których wymaga się szczególnej sprawności psychofizycznej (1002)
   • Odpowiedzialność karna (1004)
   • Prawo do powstrzymania się od pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej (1004)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym (1006)
   • Konstrukcja i parametry wózka widłowego (1007)
   • Uprawnienia do obsługi i eksploatacji wózka jezdniowego (1009)
   • Wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych (1011)
   • Bezpieczeństwo prac transportowych (1016)
   • Wymagania dotyczące obsługi wózków zasilanych gazem propan-butan (1020)
   • Wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych z napędem elektrycznym (1022)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac spawalniczych (1030)
   • Zagadnienia wstępne (1030)
   • Szkolenie spawaczy (1031)
   • Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk spawalniczych oraz ich wyposażenia (1032)
   • Bezpieczeństwo przy spawaniu elektrycznym (1034)
   • Bezpieczeństwo przy spawaniu gazowym (1053)
   • Wymagania bezpieczeństwa przy wybranych pracach spawalniczych (1040)
   • Ochrona przed zagrożeniami podczas wykonywania prac spawalniczych (1043)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole (1047)
   • Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp (1048)
   • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące terenu, budynków i pomieszczeń szkoły (1056)
   • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności dydaktycznej szkoły (1062)
   • Wypadki w szkole (1067)
   • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru, wypadku lub innego zagrożenia zaistniałego w placówce oświatowej (1071)
   • Wzory dokumentów (1073)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie (1078)
   • Wprowadzenie (1079)
   • Ogólne wymagania bezpieczeństwa na placu budowy (1080)
   • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na placu budowy oraz robót wykonywanych w pobliżu tych instalacji (1093)
   • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych używanych w budownictwie (1095)
   • Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na budowie (1101)
   • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rusztowań i ruchomych podestów roboczych (1101)
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych (1107)
   • Zagrożenia wypadkowe (1127)
   • Przykładowe listy kontrolne przy niektórych pracach budowlanych (1131)