• Działalność gospodarcza
  • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych (1)
   W dniu 27 kiwetnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (DzU poz. 403, dalej "ustawa"), która określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika związane z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Transakcją handlową jst umowa o odpłatną dostawę towaru lub odpłatne świadczenie usługi, której stronami są wyłącznie podmioty wyżej wymienione, zawierana w związku z wykonywaną działalnością.
 • Prawo podatkowe
  • Zmiana zasad rozliczeń kosztów uzyskania przychodów twórców (3)
   Nowe zasady; Oświadczenie twórcy; Masz firmę albo ulgę
 • Prawo pracy
  • Czas pracy - wieczne problemy (5)
   Podmiotowy zakres przepisów; Co jest, a co nie jest czasem pracy; Podstawowe pojęcia i definicje; Nieprzestrzeganie norm odpoczynku; Naruszenia prawa "godzin nadliczbowych"; Godziny nadliczbowe a praca w niepełnym wymiarze; Praca w porze nocnej; Systemy czasu pracy; Ewidencja czasu pracy
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Nowe regulacje prawne w zakresie umorzenia zaległych i nieopłaconych składek do ZUS (11)
   Abolicja nie dla wszystkich; Należności podlegające umorzeniu; Warunki abolicji i jej skutki finansowe
 • Służby mundurowe
  • Świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych (14)
   W dniu 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy uściślające sposób wypłaty świadczenia mieszkaniowego - należności pieniężnej, która przysługuje niektórym żołnierzom zawodowym.
 • Warunki pracy
  • Tworzenie służby bhp oraz jej zadania (17)
   Kwalifikacje pracowników sużby bhp; Tworzenie służby i powierzanie zadań służby bhp; 22 zadania służby bhp; 8 uprawnień służby
 • Zatrudnienie
  • Wspieranie pracowników tracących zatrudnienie (22)
   Kiedy zwolnienie jest grupowe? Kiedy zwolnienie jest monitorowane? Program zwolnień monitorowanych; Działania kierowane do zwalnianych pracowników; Zwolnienia grupowe i monitorowane w 2012 r. w statystyce MPiPS
 • Bezpieczeństwo publiczne
  • Nowości w egzaminach na prawo jazdy, szkoleniu i w obiegu dokumentów (26)
   Obieg dokumentów - elektroniczna rewolucja; Wymagania wobec szkolących; Jak elektronicznie złożyć wniosek - krótki poradnik; Szkolenie kandydatów na kierowców; Okres szkolenia; Opłaty za egzamin państwowy; Egzamin państwowy; Część teoretyczna; Część praktyczna; Opłaty za wydanie dokumentów; Zmiana ustawy o kierujących
 • Unia Europejska
  • Instytucjonalność i mentalność (IV str. okładki)
 • Lektury
  • Tory do bankructwa (15)
   Przeinwestowanie; Grunt to rodzinka; Śniadanie na trawie; Nie ma rady na układy