Służba Pracownicza 2013/04

 • Działalność gospodarcza
  • Mniejsze obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców (1)
   Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (zwana dalej "ustawą") jest trzecią ustawą deregulacyjną odnoszącą się do przedsiębiorców. Głównym celem tej ustawy jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami, jak również dalsza likwidacja barier administracyjnych, jakie napotykają prowadzący działalność gospodarczą.
 • Pomoc i integracja społeczna
  • Bezdomność w Danii (8)
   Programy przeciwdziałania bezdomności; Mieszkania socjalne; Domy i ośrodki specjalne; Pomoc lekarska; Inicjatywy fundacji i stowarzyszeń
 • Prawo pracy
  • Czasowe ograniczenia odpowiedzialności porządkowej pracowników (13)
   Terminy przedawnienia karalności; Wymóg wysłuchania pracownika; Jak liczyć terminy przedawnienia? Kiedy następuje zatarcie ukarania?
  • Przedawnienie odpowiedzialności materialnej pracowników (17)
   Przy winie nieumyślnej; Przy winie umyślnej; Bieg terminów i skutek przedawnienia;
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Trybunał Konstytucyjny wymusił zmiany w karaniu za naruszenie obowiązku składkowego (20)
   Niekonstytucyjne zasady karania; Istota i zakres nowelizacji ustawy; Uniknięcie mechanizmu podwójnego karania; Sprawa w toku
  • Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2013 r. (23)
 • Unia Europejska
  • Statystyczne żonglerki (IV str. okł.)
 • Lektury
  • Edukacyjny syndrom niemocy (11)
   Prawa rynku zawodzą; Rzeź szkół zawodowych; Popyt na pracę; Patologia 4 motywacji; Polski biznes nie chce kształcić
 • Służba cywilna (wkładka)
  • Służba cywilna (I-XVII)
   Służba cywilna w Polsce i Unii; Szef Służby Cywilnej; Dyrektor generalny urzędu; Korpus służby cywilnej; Stosunek pracy na podstawie mianowania; Zawieszenie stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Obsadzanie wyższych stanowisk; Obowiązki - prawa - odpowiedzialność;  Szkolenie i rozwój w służbie cywilnej; 
  • Stosunki pracownicze w służbie cywilnej (przegląd orzecznictwa) XVIII-XXIV)
   Nabór kandydatów do służby cywilnej; Zatrudnianie członków korpusu służby cywilnej; Zmiana treści stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Przenoszenie urzędników na inne stanowiska; Ustawa o pracownikach urzędów państwowych