Służba Pracownicza 2013/02

 • Prawo pracy
  • Monitorowanie pracowników na terenie zakładu pracy (1)
   Kiedy monitoring jest legalny? Cywilna i karna ochrona praw pracownika; Żądanie zadośćuczynienia; Przestępstwo bezprawnego uzyskania informacji; Przestępstwo naruszenia praw pracownika; Ochrona danych osobowych
  • Porozumienie zmieniające zamiast wypowiedzenia zmieniającego (5) Oferta zawarcia porozumienia; Treść i forma porozumienia; Określenie daty zmiany umowy; Zmiany sprzeczne z prawem - niedopuszczalne; Do zawarcia w każdym czasie, ale nieodwołalnie; Wady oświadczenia woli; Groźba bezprawna; Porozumienie - mniej sformalizowane; Przepisy ochronne; Szerszy zakres; Możliwości zaskarżania; Zalety porozumienia
  • Ograniczenia potrąceń z wynagrodzeń (10)
   Ograniczenia przedmiotowe; Jakie należności można potrącić z wynagrodzenia; Kolejność dokonywania potrąceń; Ograniczenia potrąceń; Wymóg postępowania egzekucyjnego; Wymóg zgody pracownika; Kontekst czasowy i odpowiedzialność
 • Polityka rodzinna
  • Świadczenie pielęgnacyjne dla sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (15)
   Logika wykładni literalnej; Logika wykładni celowościowej; Świadczenie a węzeł małżeński; Świadczenie a powinowactwo; Świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem
 • Zabezpieczenie społeczne
  • eWUŚ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych (18)
   Elektroniczna weryfikacja uprawnień; Dokument lub oświadczenie; Pomoc w stanie nagłym; Finansowanie świadczeń
  • System emerytalny w Danii (21)
   Pierwszy filar; Drugi filar; Trzeci filar
  • Odpis na zfśs w 2013 r. - zamrożony (25)
 • Zatrudnienie
  • Działania aktywizacyjne urzędów pracy finansowane z Funduszu Pracy (28)
   Podział środków; Wydatki Funduszu Pracy w latach 2007-20122 i efekty zatrudnieniowe; Koszt zatrudnienia bezrobotnego; Formy aktywizacji; Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej; Badania skuteczności dofinansowania
 • Unia Europejska
  • Jeszcze o polskiej pracy (32)
 • Lektury
  • A.Greenspan: "Moja ideologia okazała się błędna" (26)