• Komentarz Przyjaciela (3)
 • Temat z okładki
 • Maszyny do produkcji wyrobów drewnianych – bezpieczna obsługa (5)
  Przemysł drzewny ma jeden z wyższych wskaźników wypadków w produkcji, z których większość jest spowodowana kontaktem z ruchomymi elementami maszyn. Według danych GUS, w 2016 roku podczas produkcji mebli doszło do 2262 wypadków, co stanowiło 25% wszystkich poważnych wypadków. Natomiast podczas wyrobu materiałów z drewna zanotowano 1683 wypadki. Artykuł zwraca uwagę na bezpieczną pracę podczas obsługi maszyn.
 • Wywiad
 • Wywiad z dr Elżbietą Korzeniowską, kierownikiem Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (8)
 • Zarządzanie BHP
 • Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy (10)
  Styl życia jest tym czynnikiem, który w największym stopniu warunkuje zdrowie człowieka (przytaczając koncepcję pół zdrowia Lalonde). Pojęcie stylu życia nie ma jednej jasnej definicji, jednak można go rozpatrywać w kategoriach społecznych, jak i jednostkowych. Jest to dość złożony konstrukt, który uwarunkowany jest m.in. procesem socjalizacji, uwarunkowaniami kulturowymi, czynnikami społeczno-ekonomicznymi czy też cechami osobowościowymi. Względnie trwałe wzory zachowań wyrażające styl życia mogą ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń jednostki i to daje pole do popisu wszystkim tym, którzy zajmują się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, które to mają umacniać potencjał zdrowotny pracowników w miejscu pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego (13)
 • Prawo
  • Choroby zawodowe a orzecznictwo sądowe (16)
   Podstawowe zapisy prawne dotyczące chorób zawodowych znajdują się w arat. 235 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W myśl art. 235.1 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.
  • Przedłużenie pobytu na urlopie a udzielenie urlopu przez pracodawcę (20)
  • Instrukcja ruchu i eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia – terminy przeglądów okresowych (22)
   Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych określa, że „prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: pod napięciem, w pobliżu napięcia, przy wyłączonym napięciu”. Liczne prace eksploatacyjne przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych należy zakwalifikować jako stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Do prac eksploatacyjnych zalicza się oględziny, przeglądy, pomiary, remonty i naprawy.
  • Zatrudnianie pracownika w formie telepracy (23)
   Komunikacja elektroniczna wraz z postępem technologii umożliwiła wykonywanie pracy nie tylko w siedzibie pracodawcy. Wybór miejsc wykonywania pracy został wzbogacony o telepracę, czyli pracę która może być regularnie wykonywana poza miejscem zakładu pracy. Zgodnie z art. 67 (5) kodeksu pracy - dalej k.p., telepraca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Wybrane najnowsze akty prawne (26)
 • BHP w praktyce
  • Cukiernik – bezpieczeństwo pracy (30)
   Osoba uczestnicząca w procesie produkcji wyrobów cukierniczych narażona jest na szerokie spektrum zagrożeń zawodowych. Bezpieczeństwo pracy cukiernika wymaga właściwych predyspozycji do wykonywania tego zawodu, zapewnienia przez podmiot zatrudniający właściwych warunków pracy oraz realizowania przez samego zainteresowanego powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Na Sali Sądowej
  • Cieśń nadgarstka (33)
   Można by rzec żartobliwie, że zespół cieśni nadgarstka stał się w ostatnich latach chorobą modną. Jest faktem, że wiele osób wykonujących w pracy przez lata szybkie, niezmienne ruchy nadgarstka zaczyna odczuwać dolegliwości, zmuszające do zabiegu chirurgicznego. Ale również niemała liczba osób stara się przekonać lekarzy, inspekcje sanitarne a także sądy, że ich zajęcia zawodowe są przyczyną choroby zawodowej, mimo że okoliczności dotyczące charakteru i warunków ich pracy na to nie wskazują.
 • Wypadki
  • Przysypanie w wykopie (35)
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (40)
   Ze znakami bezpieczeństwa spotykamy się w zakładach pracy oraz miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, kina, szpitale, szkoły. Za ich umieszczenie są odpowiedzialni pracodawcy oraz właściciele lub zarządcy budynków.
 • Aktualności (44)
 • Biblioteka (51)
 • ATESTO.PL prezentuje (52)
 • Krzyżówka (53)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (54)

Czasopismo Przyjaciel przy Pracy - cały wykaz