• Komentarz Przyjaciela (3)
  Na sierpniowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy został poruszony temat dyskryminacji w zatrudnieniu. Może nie jest to zagadnienie bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem pracy, ale niewątpliwie można je odnieść do szeroko rozumianej higieny psychicznej pracowników i osób starających się o pracę.
 • Temat z okładki: Wydatek Energetyczny
  • Bardzo lekka, lekka, średnio ciężka...? (5)
   Wykonywanie przez człowieka każdej czynności, w tym czynności roboczej na danym stanowisku pracy, wiąże się z obciążeniem fizycznym dla organizmu. Podstawowym wskaźnikiem określającym obciążenie i wysiłek z nim związany jest wydatek energetyczny. Jest to ilość energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania pracy.
 • Wywiad
  • Wywiad z Michałem Wasilewskim, Koordynatorem "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie" (8)
 • Zarządzanie BHP
  W tej części działu co miesiąc publikowany będzie artykuł dotyczący oceny działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji pod kątem spełnienia wymagań z zakresu BHP. Prezentowane w nim będą m.in. listy kontrolne, przykłady zrealizowanych audytów, raporty pokontrolne.
  • Dokumentacja BHP w zakładzie pracy (10)
   W niniejszym artykule przedstawiono propozycję tematycznej listy kontrolnej dotyczącej wymaganej dokumentacji BHP w zakładzie pracy. Lista może być wykorzystana przez pracowników służb BHP w celu okresowej kontroli, jak również jako pomocne narzędzie dla audytora systemu zarządzania BHP. Zaprezentowana lista kontrolna może stanowić również pierwszy krok nowego pracownika służby BHP w nowym zakładzie pracy, w celu sprawdzenia aktualnego stanu spełnienia tych podstawowych wymagań prawnych.
  • Próbna ewakuacja - strata czasu, czy rzeczywista potrzeba (13)
   Ewakuacja to zorganizowane szybkie i bezpieczne przemieszczenie użytkowników budynku, w którym występuje zagrożenie życia i zdrowia do miejsca bezpiecznego.
  • Outsourcing BHP (16)
   Usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników cieszą się zarówno w Europie jak i Polsce coraz większą popularnością. Wyspecjalizowane firmy oferują szeroki wachlarz usług, począwszy od najbardziej popularnych szkoleń BHP czy sprawowania stałego nadzoru nad warunkami pracy, aż po wsparcie w zakresie wyboru, serwisu czy wymiany środków ochrony bezpośredniej. Wydzielenie na zewnątrz procesów związanych z obszarem BHP pozwala pracodawcy efektywniej zarządzać firmą i skupić się na jej rozwoju, a nie na działaniach związanych z dopełnieniem wymogów prawnych.
 • Prawo
  • BHP na uczelniach wyższych - uprawnienia i obowiązki rektora (18)
   Artykuł omawia zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach wyższych. Wskazuje na uprawnienia i obowiązki rektora w zakresie organizacji szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę oraz pracowników uczelni. Określa w jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni. Ponadto omawia jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia uczelni, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób w nich przebywających. Autorka podejmuje w nim także zagadnienie organizacji dróg ewakuacyjnych w budynkach oraz zwraca uwagę na wyposażenie uczelni w podręczny i sprawny sprzęt gaśniczy oraz przenośną apteczkę pierwszej pomocy.
  • SEKA wyjaśnia
   • Rola rzeczoznawców BHP w związku z budową, rozbudową i modernizacją zakładów pracy (21)
    Ustawą z dnia 16.09.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców zmieniono art. 213 par. 1 kodeksu pracy, nadając mu brzmienie: "Pracodawca jest obowiązany zapewnić aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy".
   • Wykonywanie pracy z domu pracownika - obowiązki pracodawcy (teleprace) (22)
    Wobec powszechności najnowszych rozwiązań technologicznych, rozwoju sieci Internet oraz sposobów komunikacji na odległość, coraz powszechniejsze jest odejście od konwencjonalnego utożsamiania miejsca pracy z zakładem pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy coraz częściej wolą, aby praca była wykonywana w domu pracownika, wypełniając w ten sposób cały wymiar czasu lub przynajmniej jego część.
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla górnika obsługującego przenośnik taśmowy (24)
   Jak wynika ze sprawozdań Wyższego Urzędu Górniczego za ostatnie lata, głównymi przyczynami wypadków śmiertelnych i ciężkich w ostatnim czasie w górnictwie (we wszystkich działach) było: oberwanie się skał ze stropu i ociosów; nieprzestrzeganie procedur i przepisów BHP przy wykonywaniu prac szybowych; wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych, będących w ruchu bądź po ich zatrzymaniu, przy braku zabezpieczenia stanu wyłączenia. Praca przy przenośnikach taśmowych niesie więc ze sobą wiele zagrożeń, dlatego bardzo ważna jest właściwa ocena zagrożeń na tym stanowisku i prawidłowa ocena ryzyka zawodowego. W artykule podano przykładową ocenę ryzyka zawodowego dla górnika obsługującego przenośnik taśmowy.
 • Biblioteka (28)
  Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP - Wydawnictwo Infor PL S.A.; Niezbędnik specjalisty ds. BHP. Vademecum BHP; BHP 2015 - Obowiązki pracodawcy wobec pracownika; Zeszyty inspektora pracy. Ochrona przed rażeniami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych.
 • BHP w praktyce
  • Hałas - mierzalny czynnik szkodliwy w środowisku pracy, ale czy zawsze kłopotliwy w prewencji? Część I (29)
   Żyjąc we współczesnym świecie naszpikowanym zdobyczami techniki, które niesie ze sobą rozwój cywilizacji, chyba każdy z nas ma pełną świadomość tego, że emisja hałasu w naszym bezpośrednim otoczeniu, zarówno w środowisku pracy jak i w życiu codziennym, jest praktycznie nie do uniknięcia. Nie bez powodu dzisiejsza rzeczywistość określana jest mianem "gonitwy wśród wiecznego hałasu i zgiełku".
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Pracownicze szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (32)
   W artykule autor przedstawia kilka uwag dotyczących jego doświadczeń szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowniczych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Na sali sądowej
  • Podstawowy obowiązek (34)
   Obowiązek poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika ma charakter trwały. Nie poddanie się takim badaniom, które zostały zlecone przez pracodawcę, może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy w każdym czasie.
 • Wypadki
  • Wypadek przy napełnianiu poduszek (38)
   W kwietniu 2015 r. w zakładzie produkującym meble z terenu województwa warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku, w wyniku którego pracownica doznała m.in. częściowej amputacji dwóch palców prawej dłoni. Okoliczności i przyczyny zdarzenia badał inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który stwierdził, że poszkodowana chciała udrożnić przepływ pianki w urządzeniu służącym do napełniania poduszek. W tym celu wyłączyła maszynę i włożyła rękę do dyszy, gdzie znajdował się wciąż obracający się wirnik, który pokaleczył jej dłoń.
 • [Nie]pełnosprawni w pracy
  • Niepełnosprawność - zagadnienie wielowątkowe (41)
   Zagadnienie niepełnosprawności jest zagadnieniem wielowątkowym. Niezwykle istotna jest w nim kwestia niepełnosprawności osoby do wykonywania czynności zawodowych na wyuczonym stanowisku albo życia w społeczeństwie.
 • Współpraca (43)
 • Nowości (44)
 • Prezentacje (45)
 • Aktualności (47)
 • atesto.pl prezentuje (50)
 • Informacja prasowa (52)
 • PRZYJACIEL radzi i odpowiada