• Wyniki pilotażowego programu wczesnej rehabilitacji leczniczej dla osób, które podczas wypadku, w szczególności wypadku przy pracy, doznały urazu narządu ruchu, przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. A.Grucy CMKP w Otwocku (1)
  Rehabilitacja jest nieodzowną składową rozwoju medycznego i socjalnego każdego nowoczesnego kraju. Oznacza zespół działań, których celem jest przywrócenie lub kształtowanie u człowieka z niepełnosprawnością optymalnych funkcji biologicznych, rodzinnych i społecznych. Rehabilitacja powinna umożliwić osobie z niepełnosprawnością szybki powrót do rodziny i całego społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu możliwe jest przez realizację zadań rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Motorem rehabilitacji społecznej, pedagogicznej i zawodowej staje się wieloaspektowa, wczesna, kompleksowa rehabilitacja medyczna (lecznicza).
 • XX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomii „Kreatywność w praktyce” IEC 2018 (18)
  W dniach 26-30 sierpnia 2018 roku we Florencji odbył się XX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomii. Kongres jest organizowany co 3 lata.
 • Choroby przewlekłe – wyzwanie dla wszystkich (30)
  Zgodnie z definicją amerykańskiej Komisji ds. Chorób Przewlekłych choroby przewlekłe to zaburzenia lub odchylenia od normy posiadające jedną lub więcej następujących cech: długotrwały przebieg, niejednoznaczna etiologia, doprowadzanie do dysfunkcji lub niepełnosprawności, konieczność specjalistycznego postępowania terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz długotrwałej obserwacji lub opieki. Specyfiką chorób przewlekłych jest również wieloaspektowość działań podejmowanych, aby przywrócić osoby chorujące przewlekle do typowych dla nich ról społecznych, w tym zawodowych. osoby z chorobami przewlekłymi powinny równocześnie korzystać z odpowiednich działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także ze wsparcia psychologicznego ułatwiającego adaptację do nowych, zmienionych warunków funkcjonowania w życiu codziennym.
 • Obowiązki pracodawcy związane z wypadkiem w czasie podróży służbowej oraz świadczenia powypadkowe (35)
  W czasie podróży służbowej pracownik ma przede wszystkim za zadanie wykonanie zadania służbowego zleconego przez pracodawcę poza stałym miejscem pracy. narażony jest wówczas na różnego rodzaju zagrożenia wypadkowe, często innego rodzaju niż w znanym mu stałym miejscu wykonywania pracy. Zagrożenia te wynikają zarówno z wykonywania zadania w nowym miejscu, jak i z przemieszczania się z miejsca rozpoczęcia do miejsca zakończenia podróży służbowej. Dodatkowo mogą one wynikać z miejsca zakwaterowania, w którym pracownik oczekuje na wykonanie zadania służbowego.
 • Wydarzenia, opinie – 2018 (48)

Prewencja i Rehabilitacja - cały wykaz