• Feministyczna praca socjalna. Zarys problematyki
  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na dwa pytania: ‒ czym jest feministyczna praca socjalna? ‒ jak myśl feministyczna wpływa na teorię i praktykę pracy socjalnej? W pierwszej części artykułu skupiono uwagę na historii pracy socjalnej (z punktu widzenia wkładu kobiet w rozwój tej dyscypliny) oraz feminizmu (z uwzględnieniem różnych nurtów i stanowisk feministycznych). Następnie zostały omówione elementy wyróżniające feministyczną pracę socjalną. Artykuł stanowi wyłącznie wprowadzenie do tematyki i z pewnością nie wyczerpuje wszystkich wątków w dyskusji o feministycznej pracy socjalnej.
 • Sytuacja rodzin pobierających świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” w świetle opinii pracowników socjalnych – komunikat z badań
  Odpowiedzialność za funkcjonowanie przyszłych pokoleń spada głównie na rodziny. W ich życiu mogą jednak pojawić się trudne sytuacje, z którymi nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Wówczas koniecznej pomocy udziela jej państwo przez działania instytucji pomocowych i różnego rodzaju programy wsparcia. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje wiele programów, których celem jest pomoc najuboższym i najbardziej potrzebującym rodzinom. Jednym z nich jest bardzo dobrze oceniany przez społeczeństwo program „Rodzina 500 plus”. Należy jednak zawsze kontrolować efekty udzielanego przez państwo wparcia, aby doskonalić projekty pomocowe oraz rzeczywiście kierować strumień pieniędzy do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Artykuł zawiera analizy badań przeprowadzonych w województwie opolskim, których celem było ukazanie dotychczasowych efektów realizacji programu „Rodzina 500 plus” w opinii pracowników socjalnych.
 • Postawy Polaków wobec działań prospołecznych w latach 1988-2016
  Celem artykułu jest ukazanie specyfiki postaw Polaków wobec działań prospołecznych na początku transformacji oraz w okresie potransformacyjnym. W tekście rozwija się tezę o wzrastającym zróżnicowaniu działań prospołecznych oraz o złożoności motywów im towarzyszących. Pytania szczegółowe skupiają się na kilku kwestiach: jak Polacy rozumieją pomoc, czy chętnie pomagają osobom potrzebującym, komu pomagają, jakie preferują sposoby działań prospołecznych i czym się kierują, jak zmieniają swoje nastawienie w sferze pomocy. W wyniku przeprowadzonej metaanalizy dostępnych reprezentatywnych badań sondażowych stwierdzono ambiwalentny charakter postaw Polaków wobec działań prospołecznych.
 • Dylematy młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych związane z kontaktem z rodzicami biologicznymi lub jego brakiem
  Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, w którym człowiek wzrasta, zdobywa wiedzę o sobie i otaczającym świecie. Rodzice powinni być zatem osobami, które dostrzegają i zaspokajają potrzeby swoich pociech oraz zapewniają im odpowiednie warunki do rozwoju. Czasami zdarzają się sytuacje, że rodzice z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo wywiązywać się z pełnionej roli, więc dzieci nie mogą wychowywać się w środowisku domowym. Wtedy małoletni umieszczani są w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Opuszczenie domu rodzinnego, różne wydarzenia z dzieciństwa, jak również separacja od rodziców mogą mieć ogromny wpływ na dzieci i młodzież. Adolescenci, wychowując się w rodzinie zastępczej, mają świadomość posiadania rodziców biologicznych, z którymi mogą mieć kontakt lub nie. Świadomość wychowywania się w dwóch rodzinach może nieść za sobą różne konsekwencje dla rozwoju. Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się, z jakimi dylematami bądź trudnościami może borykać się młodzież przebywająca w rodzinie zastępczej, niezależnie czy kontakt z rodzicami biologicznymi jest zachowany, czy też nie.
 • Mediacja w pracy asystenta rodziny
  Mediacja coraz bardziej powszechnie wykorzystywana jest przez specjalistów w pracy z innymi ludźmi. Z jej zasad korzystają nauczyciele, prawnicy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi itd. Rzadko jednak pisze się o niej w kontekście zadań wykonywanych przez asystentów rodziny. Celem opracowania jest dokonanie refleksji nad możliwościami wykorzystania mediacji właśnie przez tychże specjalistów pracujących w środowisku rodzinnym, w którym konieczne jest wsparcie instytucjonalne. Rozważania wstępne dotyczą specyfiki potrzeb współczesnej rodziny oraz założeń paradygmatu sprawiedliwości naprawczej w zakresie mediacji – jednej z jej konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów. Przegląd literatury umożliwia wskazanie miejsca mediacji w pracy asystentów rodziny w aspekcie: formalnie i nieformalnie pełnionej roli mediatora, przekazywania klientom wiedzy o mediacji, rozwijania kompetencji społecznych klientów, a także współpracy z innymi specjalistami wspierającymi rodziny.
 • Ks. Carl Sonnenschein – apostoł miłosierdzia
  Praca stanowi przyczynek do biografii Carla Sonnenscheina (1876–1929) – niemieckiego księdza katolickiego, teologa, filozofa, reformatora społecznego, charyzmatycznego działacza społecznego, założyciela katolickiego ruchu społecznego w Niemczech, twórcy nowych form duszpasterstwa wielkomiejskiego, apostoła Berlina, po śmierci nazywanego świętym Franciszkiem z Berlina. W Polsce jego postać jest prawie nieznana. Celem artykułu jest przybliżenie jego sylwetki, klimatu towarzyszącego prowadzonej przez niego działalności oraz zrozumienie aury fascynacji i niezwykłości, która otacza nie tyle Jego dzieło, co Osobę, tak ważną w historii niemieckiego i powszechnego Kościoła katolickiego, a także dla wyznawców innych religii.

Praca Socjalna - cały wykaz