• Informacje dla Czytelników
  • Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych (5)
 • Oblicza i wymiary pracy socjalnej
  • Udział Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w procesie profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego – zarys historyczny (7)
   Celem artykułu jest zaprezentowanie dokonań Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego osiągniętych na przestrzeni 25 lat działalności. Obok bogatego doświadczenia w zakresie kształcenia do zawodu pracownika socjalnego, jednostka charakteryzuje się aktywnością naukowo-badawczą oraz liczną współpracą w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
  • Budowanie granic symbolicznych. Studium kulturowych uwarunkowań działań zawodowych pracowników socjalnych (26)
   Celem publikacji jest prezentacja wyników badań socjologicznych dotyczących kulturowych praktyk pracowników socjalnych. Praktyki te przebiegają na dwóch poziomach. Pierwszy dotyczy nieformalnej kategoryzacji i oceny klientów pomocy społecznej, a drugi odnosi się do konstrukcji granic symbolicznych wyznaczających tożsamość zawodową pracowników socjalnych.
  • Onkologiczna praca socjalna wsparciem dla rodziny w obliczu choroby (41)
   Celem artykułu jest spojrzenie na wybrane jednostkowe i rodzinne doświadczenie w konfrontacji z chorobą onkologiczną, ukazujące wysoki stopień złożoności i skomplikowania psychospołecznego funkcjonowania wyznaczanego chorobą.
  • O konieczności działań Public Relations w pracy socjalnej (58)
   W artykule wskazano najbardziej problematyczne miejsca w funkcjonowaniu instytucji pomocy społecznej względem tworzonego przez nich wizerunku. Autorka zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia myślenia i zmian w zakresie działań, związanych z Public Relations, które mogłyby pomóc instytucjom pomocy społecznej wzmocnić swój wizerunek, lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. Pokazano, dlaczego takie zagadnienia jak: komunikacja wewnętrzna, identyfikacja wizualna, odpowiedzialność za wizerunek czy współpraca z lokalnymi instytucjami i społecznością lokalną, mogą być sposobem na lepsze funkcjonowanie, efektywniejszą i bardziej satysfakcjonującą pracę.
  • Społeczność romska w Polsce jako beneficjenci działań pomocowych (71)
   Tematem artykułu jest sytuacja romskiej grupy etnicznej w Polsce jako beneficjentów działań pomocowych w szerokim rozumieniu tego pojęcia – zarówno ze strony systemu pomocy społecznej, jak i edukacji oraz instytucji rynku pracy.
  • Pomoc społeczna (nie)mile widziana. Kilka słów o NIMBY dla pracowników socjalnych (91)
   W artykule omówiono zagadnienie przyzwolenia społecznego na prowadzenie działań instytucjonalnych pomocy społecznej w obszarze funkcjonalnym społeczności lokalnej. W artykule podano przykłady protestów, dotyczących lokalizacji instytucji socjalnej.
  • Blaski i cienie profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce po roku 1990. Głos w dyskusji (108)
   W artykule podjęto próbę przedstawienia procesu profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce po 1989 r. Pokazano jego przebieg w ujęciu klasycznego modelu atrybucyjnego oraz w ujęciu koncepcji Abbotta, w której istotą procesu profesjonalizacji jest przede wszystkim funkcjonowanie profesji w złożonym systemie zależności wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Refleksje z pola praktyki pracy socjalnej
  • Innowacyjne przedsięwzięcia w pracy socjalnej (125)
  • Doświadczenia pracownika socjalnego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na przykładzie projektu „Schronienie na lata to dom, mama, tata” – patrol przyjazny dziecku (139)
  • Projekt socjalny jako narzędzie wzmacniające potencjał opiekuńczo-wychowawczy rodziców – studium przypadku na przykładzie Gminy Konopiska (150)
  • Praca socjalna w probacji (165)
  • Partycypacja mieszkańców w procesie planowania programów rewitalizacji – przykład miasta Wojkowice (180)
  • Restrukturyzacja przez upadek – problemy społeczne w małym mieście poprzemysłowym. Przykład gminy Wojkowice (199)
  • Projektowanie w pracy socjalnej na przykładzie projektów socjalnych realizowanych w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego (225)
 • Noty o Autorach (248)
 • Recenzenci 2018 (253)

Praca Socjalna - cały wykaz