• Informacja dla Czytelników (5)
 • Wobec nadchodzącej 120 rocznicy utworzenia pierwszej w Europie szkoły pracy socjalnej
 • Czyż jestem stróżem brata mego? (7)
 • Pomoc społeczna za granicą
  • Dylematy wspierania rodzin zastępczych na podstawie badań z Czech (21)
   Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie współczesnej sytuacji pieczy zastępczej w Czechach. Owa sytuacja przyczynia się do powstania dylematów, których podłożem są zupełnie nowe zagadnienia zawodowe w systemie wspierania rodzin oraz dzieci żyjących poza domem rodzinnym. Dzieci powinny mieć okazję do kształtowania i rozwijania swojej osobowości, jednak proces ten może zostać zaburzony w ich domu rodzinnym. Przedstawione dylematy mogą być dla dzieci zagrożeniem lub szansą na dobry start w dorosłym życiu.
 • Między teorią a praktyką
  • (Nie)podmiotowy wymiar relacji pomagania w pracy socjalnej (31)
   Celem artykułu jest próba przyjrzenia się nie podmiotowej relacji pomocowej w odniesieniu do mikropraktyki pracy socjalnej (jednostek, rodzin i pracowników socjalnych) jako nieoczywistej, ograniczonej barierami oraz nie zawsze możliwej do zastosowania w praktyce.
 • O dobrą jakość życia osób starszych
  • Selektywna optymalizacja z kompensacją jako strategia pomyślnego starzenia się (45)
   Niniejsze badanie miało na celu sprawdzenie czy strategia SOC jest związana z subiektywnymi wskaźnikami pomyślnego starzenia się (pozytywne emocje, satysfakcja z życia, brak poczucia samotności) także u polskich seniorów. Do pomiaru wskaźników użyto powszechnie stosowane skale w wersji polskiej.
  • (Jaka) aktywność seniorów „czwartego wieku” i (jakie) wsparcie dla ich czynnych zawodowo rodzinnych opiekunów (62)
   Artykuł jest pracą poglądową. Po pierwsze, pokazano w nim problemy, z jakimi muszą się zmierzyć opiekunowie nieformalni z chwilą wchodzenia i funkcjonowania w nowej dla siebie roli. Po drugie, wskazano, że niesamodzielni seniorzy w tzw. fazie późnej starości nie muszą przebywać jedynie w domu i być narażeni na wykluczenie społeczne. Oni również mogą pozostać aktywni.
  • W trosce o dobrą jakość życia w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych (76)
   W opracowaniu podjęto dyskurs dotyczący potrzeby instytucjonalnego wsparcia seniorów oraz zwrócono uwagę na jakość życia mieszkańców domu pomocy społecznej.
 • Edukacja do pracy socjalnej
  • Teoria przecięć – myślenie krytyczne – teoria kodów legitymizacji. O zastosowaniach teorii w kontekście analizy aktywności edukacyjnej studentów pracy socjalnej (97)
   Artykuł ma na celu prezentację teorii przecięć, osadzenie w ramach szerszych dyskursów naukowych, a także uzasadnienie stosowania jej w obszarze pracy socjalnej. W szczególności chodzi zaś o przyjrzenie się możliwości jej adaptacji do programów nauczania na kierunku praca socjalna na podstawie doświadczeń akademików, opisanych w literaturze przedmiotu, oraz doświadczeń dydaktycznych i badawczych autora. Będzie również podjęta próba oceny tych możliwości oraz dostosowania do warunków programów nauczania na kierunku praca socjalna. Tekst przedstawia wyniki badań inspirowanych teorią przecięć, które polegały na analizie dwudziestu esejów studenckich za pomocą narzędzia analitycznego wywodzącego się z Teorii Kodów Legitymizacji.
 • Dobre praktyki
  • Skrzynka „Domni – Bezdomni” jako innowacyjny sposób pracy z osobami doświadczającymi bezdomności (117)
   Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego pomysłu na pracę z osobami „bez domu”, za pośrednictwem narzędzia, jakim jest Skrzynka „Domni – Bezdomni”. Narzędzie to ma na celu ułatwienie osobom „bez domu” wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb pojawiających się na drodze do życiowej stabilizacji.
  • Rodzina wspierająca – dedykowana forma wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (144)
   Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych założeń i rozwiązań dotyczących funkcjonowania rodziny wspierającej. Zostaną przedstawione zadania oraz proces rekrutacji i ustanawiania rodziny wspierającej. Będzie również wskazana rola ośrodka pomocy społecznej w realizacji tej formy działań pomocowych, która w znacznym stopniu może przyczynić się do podniesienia efektywności pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Zostaną przedstawione przykłady „dobrych praktyk”, zbliżone w swoich założeniach do idei rodziny wspierającej, realizowane przez organizacje pozarządowe.
 • Półka z książkami
 • Noty o Autorach (175)

Praca Socjalna - cały wykaz