• JEL: K31 ochrona sygnalistów w polskim systemie prawnym w perspektywie implementacji Dyrektywy 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – problemy węzłowe (4-11)
  W artykule omawiane są węzłowe problemy związane z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która wprowadza jednolite dla całej Unii Europejskiej zasady ochrony sygnalistów. Bezskuteczny upływ przewidzianego w dyrektywie terminu jej wdrożenia stał się przyczynkiem do oceny charakteru zawartych w niej przepisów prawa wtórnego Unii Europejskiej, co może mieć znaczenie także przy późniejszych sporach związanych z potencjalnymi zarzutami nieprawidłowej transpozycji omawianego aktu prawnego. Analizie poddano także problem zawartej w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa propozycji ukształtowania zakresu przedmiotowego zgłoszenia warunkującego ochronę, który to zakres nie uwzględnia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, akcentowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podjęte w artykule rozważania dotyczą też zagadnienia deficytu projektowanych w ustawie środków ochrony prawnej sygnalistów.
 • Mechanizmy prawne ochrony pracownika wykonującego pracę na wezwanie na przykładzie wybranych państw europejskich w perspektywie implementacji Dyrektywy 2019/1152 do polskiego ustawodawstwa (12-20)
  Celem artykułu jest dokonanie analizy ustawodawstw wybranych państw Unii Europejskiej w kontekście implementacji dyrektywy 2019/1152. Autorka koncentruje się na tych postanowieniach dyrektywy, które mają służyć polepszaniu standardów ochrony pracowników świadczących pracę na wezwanie. Podejmuje również próbę sformułowania wniosków dotyczących implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego.
 • Efektywność inwestycyjna dodatkowych planów emerytalnych a czynniki makroekonomiczne (21-30)
  Adekwatność systemu emerytalnego zależy od efektywności planów emerytalnych, w których uczestniczą osoby indywidualne. W artykule zbadano, które czynniki makroekonomiczne miały wpływ na efektywność inwestycyjną dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce. Sprawdzono, czy istnieją zależności pomiędzy stopą zwrotu wymienionych planów a wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Ustalono, że nominalne i realne stopy zwrotu pracowniczych funduszy emerytalnych są dodatnio skorelowane z wartością indeksu WIG, a najwyższe nominalne stopy zwrotu osiągnęły dobrowolne fundusze emerytalne charakteryzujące się zarówno bardziej agresywnym portfelem inwestycyjnym, jak i lepszymi kompetencjami zarządzających. Wyniki analizy dostarczają cennych wniosków dla polityki społecznej w obszarze definiowania polityki inwestycyjnej planów emerytalnych, tak aby skuteczniej osiągać cele społeczne i ekonomiczne stawiane przed systemem emerytalnym.
 • Pakiet mobilności a regulacje o czasie pracy kierowców transportu międzynarodowego (31-36)
  Sektor transportu drogowego w Polsce jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki. Wprowadzane w kilku etapach zmiany w ramach pakietu mobilności w dużym stopniu odbiją się na sytuacji ekonomicznej polskich przewoźników. Pakiet ten zawiera szereg regulacji odnoszących się zarówno do konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej, jak i do polepszenia warunków pracy kierowców. Celem artykułu jest przedstawienie nowych unormowań dotyczących czasu pracy kierowców transportu międzynarodowego wynikających z pakietu mobilności.
 • Emerytura pomostowa: Usunięcie warunku rozwiązania stosunku pracy jako przykład niewłaściwej recepcji konstrukcji prawnej (37-44)
  Autor omawia przyczyny i skutki zniesienia z dniem 20 kwietnia 2022 r. rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej i zastąpienie go konstrukcją zawieszenia prawa do emerytury, znaną z emerytury powszechnej. Wskazuje na zmianę, która przypadkowo pozbawiła rekompensaty część zainteresowanych, a w odniesieniu do emerytury pomostowej nie doprowadziła do istotnej poprawy sytuacji osób, które chcą z niej skorzystać. Na tym tle proponuje możliwe do zastosowania rozwiązania oraz formułuje wymogi, które w przyszłości powinien uwzględnić ustawodawca dokonując recepcji konstrukcji prawnych.
 • Molestowanie seksualne w orzecznictwie sądów powszechnych (45-51)
  Sprawy dotyczące molestowania seksualnego należą do najrzadziej zgłaszanych, mimo obowiązujących od wielu lat przepisów umożliwiających dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych pokazuje jednak, że molestowanie seksualne pojawia się w innych sprawach, np. dotyczących bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy czy mobbingu. Autorka rekonstruuje sposób rozumienia i ocenę molestowania seksualnego przez sądy, jak również reakcje pracodawców i otoczenia osób, które doświadczyły tej formy przemocy seksualnej.
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – nieopłacenie składki w pełnej wysokości (52-55)
  Autorka omawia uchwałę Sądu Najwyższego sprowokowaną rozbieżnością orzecznictwa w zakresie oceny skutków prawnych opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w niepełnej wysokości (w wysokości niższej niż należna).

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz